Teda socken och Teda kyrka

Artikel i Uplands forminnesförenings tidskrift 1877

Teda.

(Åsunda härad och Upsala län.)

Socknen förekommer under samma namn 1303 (»theda») och 1314 1 ( »De thedum»). Den lilla af gråsten uppförda kyrkan, som saknar torn, är 82 fot lång samt 31 fot bred. Å södra sidan är tillbygdt ett grafkor för den gren af slägten Natt och Dag, som sedan blefvo friherrar med namnet Sture. Trenne höga och smakfulla nät- och stjernhvalf förekomma; huruvida de varit prydda med målningar, är ovisst. Enligt en anteckning i Kungliga biblioteket från slutet af 1600-talet skall då i kyrkan funnits måladt en vapensköld, klufven, till hälften hvit och hälften svart. I det venstra hvita fältet sågs en munk knäböjande framför ett altare. Å ett band öfver honom stod: Help got und sancte jürgen.

Altarprydnaden består endast af ett kors ditsatt år 1847. Orgelverk finnes sedan 1785 och prydes med friherre Stures vapen. Predikstolen med bilder, föreställande evangelisterne, bär årtalet 1644 och är hvitmålad utom bilderna, som äro förgylde. I koret hänger en ljuskrona af bergkristall och öfver gången i andra hvalfvet en dylik af metall. Å densamma äro inristade Liljes af Aspenäs och Bielke-vapnen samt följande inskrift: Denna ljuskrona hafva wi gifvit till Theda Kyrkia efter wåra salige käre barn, som där ligga begrafne till testamente anno 1652. Öfver Lilje-vapnet står: C[arl] L[ilje] och öfver Bjelke-vapnet C[arin] B[ielke] 2 . En tredje ljuskrona är skänkt af fru J. M. Skalm.

En liten dopfunt af tenn finnes med Skytte-vapnet och inskrift: Anna Larsdotter samt årtalet 1648 jemte ett bibelspråk. På locket finnes samma vapen och bokstäfverna A. L. D. 3

Tvenne ljusarmar hafva inskriften Peter Ravalson, och en dylik är skänkt af ryttmästaren Johan Skalm.

Bland kyrkoskruden märkes en korkåpa af siden och ett altarkläde af rödt sammet med guldgaloner och Ulfsparreska vapnet på en liten silfverplåt, å hvilken läses jungfru Anna Ulfsparre 1647. 4

Kyrksilfret är ganska dyrbart: deribland finnes tvänne ljusstakar vägande 305 ¾ lod skänkta omkring 1650 af Katarina Bjelke och försedda med hennes vapen; en kalk prydd med sex änglabilder och ett Ulfsparre-vapen samt inskrift: Jöran Knutsson Ulfsparre 1649. 5

Grafminnen:

Ett hufvudbaner med adliga ätten Natt och Dags vapen. Inskriften är alldeles utplånad; det enda, som kan läsas, är årtalet 1694. 6

På norra väggen vid sidan om altaret är uppsatt ett epitafium af marmor med följande inskrift: HER LIGGA BEGRAFNA SAMSYSKON . WÄLBORNA WULFSPARRAR . HERRAR OCH ARFVINGAR TILL ÖÖYERID CURÖN O BJELKESTAD HER JÖRAN KNUTSON FÖDD 1628 DEN 15 APRIL OCH DÖDE I FRANKRICKE D. 23 MAY 1647. J. MARIA FÖDES DEN 9 SEPTEMBER 1624 DÖDDE D. 3 FEBRUARI 1625. J. ELISABETH FÖDES D. 3 AUGUSTI 1627 DÖDE D. 3 AUGUSTI 1634. J. ANNA FÖDES DEN 26 SEPTEMBER 1631 DÖDE DEN 4 FEBRUARI 1647. THEM ALLA MED OSS EN EWIGH FRÖGD FÖRLÄNE HERREN GUDH I HIMMELSHÖGD.

Enligt kyrkoboken stod förr omkring detta epitafium ett grafkor af kostelig och välhuggen marmor både till pelare och krans med vackra bilder, allt i godt stånd. Omkring kransen fans denna inskrift: Under detta epitaphium ligga the Wälborna Wulfsparrar begrafna, hvilket af mig Carl Lillje till Apelnäs och Kurön, Hennes Maij:ts beställter major till häst, samt min kära hustru, den Wälborna fru Catharina Bielke, fru till Öijaröd, Curön och Bielkesta hafwa låtit uppsättja, min kjära Husfrus sal. Barn efter hennes förra man till åminnelse. Och såsom Gud sjelf sitt tempel i Jerusalem, altså wilja och wi thetta heliga rummet för alla onda menniskiors wåld hafwa befordrat med dessa ord: Gud som i himelen bor förstöre den menniskia som sin hand utsträckier att förstöra och nederrifva denna begrafning. Esra. 6: 12.

År 1763 ville församlingen nedrifva detta minnesmärke, af det skäl att altaret då stod på ena sidan i koret. Detta bestreds af dåvarande egaren till Kurö riksrådet friherre Erik Wrangel, hvarför församlingen ingick till konsistorium med anhållan härom, men erhöll nekande svar dels i följd af det prydliga skick, hvaruti monumentet var hållet, och dels i följd af den förbannelse, som stod inhuggen å detsamma. När och huru det sedan förstördes, är okändt.

Stureska grafkoret.

Här förvaras flere hufvudbaner och anvapen, hvaraf en del säkerligen förr varit upphängda i kyrkan.

1) Ett adligt Natt och Dag-vapen uppsatt efter vice presidenten Arvid Ivarsson till Strömsta. Inskriften är nästan utplånad: det enda, som nu kan läsas, är: - - - - vice President - - - - Hofrätt - - - - 1633 - - januari 1683. 7

Till detta hufvudbaner höra 16 stora anvapen, nämligen:

Fäderne:
Möderne:
1. Natt och Dag, 1. Posse,
2. Bjelke, 2. Winstorpa-slägtens,
3. Gyllenstjerna, 3. Trolle,
4. Grip, 4. Sparre,
5. Gylta, 5. Bååt,
6. Lilje, 6. Grip,
7. Krumme, 7. Gyllenhorn,
8. Hogenskild. 8. Bese.

2) Adligt Natt och Dag-vapen öfver Axel Arvidsson till Strömsta. Å detta kan endast läsas: - - - - är född i Stockholm d, 4 Julii 1682 - - - dersammastädes d. 16 Nov. 1683. 8

Hit höra tvänne stora anträd med följande vapen:

Fäderne:
Möderne:
1. Natt och Dag, 1. Kurck,
2. Gyllenstjerna, 2. Tott,
3. Gylta, 3. Gylta,
4. Krumme, 4. Krumme
5. Posse, 5. de la Gardie,
6. Trolle, 6. Gyllenhjelm,
7. Bååt, 7. Oxenstierna,
8. Gyllenhorn. 8. Gera.

3) Adligt Ulfsparre-vapen med inskrift: Den Wälb. H:r Jöran Knutsson Ulfsparre till Öyared, Curöö och Bjelkestad afsomnade i Herranom i Paris i Frankrike d. 23 Maij 1647. 9

4) Ett hufvudbaner med slägten Skalms af Karelen vapen. Inskriften: Kongl. Mayt till Swerige Trotjenare Wälbestälte Ryttmästare under adelsfahnan den edle och welborne Herre Herr Johan Skalm ähr f. anno 1615 d. 24 Juni och i Herran afsomnad d. 3 Mars 1669. 10

5) Ett Skalm-vapen med följande inskrift: Här ligger begrafv. edle och Welb. Hans Skalm och ähr afsomnad i Herranom d. 10 Julij anno 1652. 11

6) Ett dylikt med inskrift: Den edle och Welborne Herr Johan Skalm är född anno 1661 d. 16 Juni och i Herranom sahligen afsomnad d. 2 Mars anno 1678. 11

7) Ett dylikt utan inskrift.

I grafkorets tak hänger en af löjtnant Gustaf Mauritz Klingspor år 1852 till kyrkan skänkt ljuskrona af bergkristall.

Grafven under koret innehåller 18 hela kistor, nämligen:

l:o) Kopparkista, i hvilken hvilar vice presidenten Arvid Ivarsson (Natt och Dag).

2:o) Kopparkista, inneslutande hans hustrus friherrinnan Märta Kurcks stoft.

3:o) Kopparkista, prydd med Natt och Dagska och Kurckska vapnen och begynnelsebokstäfverna H.[err] I.[var] A.[rvids]S.[on]H.[erre] T.[ill] S.[trömsta] K[julaholm] W[esterbyholrn] O[ch] G[ottenvik]. Vid fötterna står dödsåret 1667. 12

4:o) Kopparkista med samma vapen, som å föregående. Inskriften å plåten H. H. Jöns Arvidsson till Strömsta, Westerby,. Tjulöholm, Hyltenäs och Lempelö. Född i Stockholm d. 16 Oct. 1669. Död d. 6 Mars 1672. 12

5:o) Kopparkista; inskriften: Fru Beata Arwidsdvtter f. d. 10 Februari 1661, † 1712. 13

6:o) Kopparkista; Natt och Dag-vapnet vid hufvudet samt inskrift H. H. Fänriken Leonard Arvidsson till Strömsta, Hyltenäs och Kjulaholm född i Stockholm d. 2 Juni 1675, död derstädes d. 21 Maj 1691. Vid fötterna står årtalet 1694, som troligen betecknar begrafningsåret . 12

7:o) Kopparkista; Natt och Dag samt Kurck-vapnet vid hufvudet. Enligt inskriften: Hvilar här: Johan Arvidsson till Strömsta född i Stockholm den 3 Sept. 1672; död den 12 Augusti 1673. Äfven här står begrafningsåret 1674 utsatt. 12

8:o) Kopparkista; Natt och Dag-vapnet och inskrift: H. H. Herr Axel Arvidsson till Strömsta född den 4 Juli 1682, död derstädes den 16 November 1683. 12

9:o) Träkista: H. H. Friherrinnan Ingrid Sofia Sture f. d. 9 Juni 1722 † å Strömsnäs d. 16 April 1751. 14

10:o) Ekkista: H. H. Friherrinnan Anna Magdalena Sture f. i Stockholm 3/4 1727, † derst. 10/5 1736. 15

11:o) Träkista: H. H. Friherre Gustaf Sture, Öfverste, R. S. O. f. 27/6 1774 † 12/10 1841.

12:o) Ekkista: I denna hvilar den föregåendes hustru friherrinnan Anna Beata Fleetwood. 16

13:o) Ekkista: H. H. Friherrinnan Eugenie Barnekow född Sture på Moholm 29/4 1857, 48 år 9 månader 13 dagar. 17

14:o) Ekkista, förvarande stoftet af den sista ättlingen af friherrliga Sture-slägten å svärdssidan, friherre Sten Miles Sture, f. 1806 10/7 d. 1875 15/7. 18

15:o) Träkista, inneslutande friherrinnan Charlotta Florentina Beata Stures född Ingelotz stoft. 19

16:o) Träkista; i denna hvilar hennes man öfversten friherre Sten Sture. 19

17:o) Träkista: Carl Fredrik Cronhjelm f. 3/9 1761 4/9 s. å. 20

18:o) Träkista: Plåten utgöres endast af grefliga Mörnerska vapnet till Morlanda utan inskrift.

I klockstapeln hänga tvänne klockor. A den större står kring öfre kanten: ISTA CAMPANA EST FABRICATA IN HONOREM S. BIRGITTÆ MCDVII. (Denna klocka är förfärdigad till hel. Birgittas ära 1407.)

På sidan står: THENNA KLÅCKA ÄR FÖRST GUTIN ÅHR 1407 SOM OFVANSTÅENDE GAMBLA SKRIFT BETYGAR, OCH ALTSEDAN TIENT THEDA FÖRSAMBLING TILL ALLA TIDEGJÄRDER OCH SIÄLARINGNINGAR . MEN ÅHR 1675 SÖNDERSPRUCKIN SEDAN HON HEL OCH HELBREGDA I 268 ÅHR HAFVER BRUKAD VARIT . NU ÄR HON GUDI TILL ÄHRA OCH DES KYRKIO TILL GAGN OMGUTIN OCH MEDH TRE SKEPPUNDS WICHT FÖRBÄTTRAT GENOM DEN HÖGVÄLBORNE HERRES HER ARVID IFVARSONS HERRES TIL STRÖMSTADH, WÄSTERBYHOLM OCH HYLTENÄS, VICE PRESIDENTS UTI HKONGL . SVEA HOFRÄT, SAMPT HANS K . HUSFRUS HÖGVÄLBORNA FRU MÄRTA KURKS, FRIHERREDOTTER AF LEMPELE, FRUU TILL KIULAHOLM OCH MALSTADNÄS , BEKOSTNADH , HVILKET THEDA FÖRSAMBLING TIL TACKSAMHEET OCH EVIGH IHUGKOMMELSE HAFVER VELAT THETTA SIT FÖRNÄHMA SOCKNE HERSKAP AF STRÖMSTADH GÅRDH TILLSÄTTIA LÅTA ÅHR 1677 IN DECEMBRI. Öfver denna inskrift stå deras vapen och på motsatta sidan St. Petri bild. Nedomkring står: SOLI DEO GLORIA , HOLMIÆ ME FUNDEBAT IOHAN MEYER ANNO 1678 . VÄGER 9 Sk:d 16 L:d . 15 m. (Gudi alena äran, Johan Meyer göt mig i Stockholm år 1678).

Den mindre klockan har följande inskrift:

HUR DU TRO OCH LEFVA BÖR
ACH MIN CHRISTEN NÄR DU HÖR
MED MIG RINGAS STRAXT DIG GÖR
FÄRDIG AT I KYRKAN GÅ
HVAREST DU KAN LÄRA FÅ
OM DU VIL ENÄR DU DÖR
FARA HÄDAN UTI FRID
OCH BLI SÄLL TILL EVIG TID

MAGNUS LEVERIN PASTOR I THEDA. 21

På den motsatta sidan står: GUDI TIL ÄRA , HANS FÖRSAMLING TIL NYTTA OCH MIN MAKA TIL HIELP , BLEF IAG GUTEN PÅ KYRCKANS OCH FÖRSAMLINGENS BEKÅSTNAD 1768 AF LARS BIÖRKMAN VID SAHLA DÅ OLOF PÄRSSON I HIORTSBERGA OCH BÖRIE ANDERSSON I SIOGSTA VORO KYRKOVÄRDAR . VÄGER 4 Sk:d 19 L:d 15 GER 9 Sk:d 16 L:d . 15 m.

Runstenar:

L. 733: Prestgården; B. 636; saknas. Inskriften:

... UK : SIKMUNT .....
...och Sigmund...

Bland fornlemningar nämner Tham i sin beskrifning öfver Uppland en befästning å Kurö egor.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 7 mars 2005

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt