Salta säljs på auktion år 1809

Nedanstående kungörelse återfinns i Inrikes Tidningar n:o 127, Stockholm tisdagen den 31 oktober 1809:

Till gäldande af intecknad skuld kommer genom offentelig Auction, som hålles i upp och afslag [?] å Lands-Cantzliet härstädes Onsdagen den 20 nästk. December, kl. 11 förmidd., att försäljas den här i Länet, Åsunda Härad och Theda Socken belägne fasta Egendom Salta, bestående af ett mantal Frälse-Säteri och ett fjärdedels mantal berustadt Säteri under N:o 73 wid Majorens Compagni af Kongl. Lif-Regements Brigadens Cuirassier-Corps, samt ett mantal Kronoskatte Enberga, som är Augment till berörde Rustnings-Stam och stöter med sina ägor intill Salta Gård, hwarmed det för närwarande är under sambruk, så ock ett fjerdedels mantal Kronoskatte i Walla By, nämnde Socken, jemte en stadgad årlig renta af Jungfruboda Utjord i Lötsunda By och Tillinge Socken.

Denna Egendom, som med Salta Gårds skogsmark sträcker sig neder till sjön Mälaren, är belägen från Stockholm 9 mil landwägen och omkring 7 mil sjöwägen, samt från närmaste Köpstad Enköping endast en mil; har Caracters-byggning och 2:ne Flygel byggningar af trä, med dertill hörande nödiga uthus så i Man- som Ladugården; wid Salta Gård 34 tunnors årligt utsäde i god jordmon, och Äng till 160 lass, samt wid Enberga, som äger tillräcklig åbyggnad för Åbo, 15 tunnor årligt utsäde och 40 lass hö, en wäl inrättad och underhållen Trägård med åtskillige fruktträn, Skog till husbehof och tillräckligt mulbete både på skogsmarken och uti 3:ne instängde Hagar, samt fiske uti Mälaren.

Och är denne Egendom wid en derå den 24 Febr. 1806 efter Banco-method hållen wärdering af Domhafwanden i orten skattad till 12,500 R:d. Banco; hwilket allt till hugade köpares och wederbörande inteckningshafwares underrättelse härmed allmänneligen kungöres; och kan närmare upplysning om Egendomens beskaffenhet så wäl af här befintlige Wärderings-instrumentet, som i synnerhet på städe inhämtas. Med köpeskillingens erläggande och Egendomens tillträde förhålles efter Lag och Auctions-Författningarne.

Upsala Slott i Lands-Cantzliet den 13 Sept. 1809.

Under Högwälb. Herr Baron, Landshöfdingen, Ståthållaren och Commendeuren af Wetterstedts frånwaro

And. Hjerpe
And. Craelius

 

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 januari 2005

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt