www.zenker.se

Brev och bilder från 1912

Januari 1912 Februari 1912 Mars 1912 April 1912 Maj 1912 Juni 1912
Juli 1912 Augusti 1912 September 1912 Oktober 1912 November 1912 December 1912
Gerd und Helene Zenker 1912. Gerd und Helene Zenker 1912 bei Schluricks in Leipzig.

Januari 1912

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 10 januari 1912

Strengnäs 10/I 12

Kära Elof!

Så förträffligt det var, att du icke kom till Säby! Du har väl hört, att ingen af gästerna, som sägas ha varit ett par tjog, den natten kunde komma därifrån? Tyvärr sade mig baron Below, hvilken jag för ett par dagar sedan mötte på gatan, att du af tandvärk varit hindrad att resa. Var det verkligen så?

Du har väl uppmuntrat Wrangels med tacksamhetsskrifvelse? Än viktigare: du har väl nyårsbrefvat till Aspö prestgård?

I måndags öppnade Märta sina salonger för la haute fleur de la societé. Hon hade inbjudit 23 damer: 1 fru och 22 flickor. Ett djärft företag, ty hade alla kommit, så hade två måst äta ur de stora faten af brist på tallrickar. Emellertid gick allt väl: endast 17 infunno sig, och, att döma af det starka larmet, tycktes det ha gått öfver förväntan lyckligt.

Om lördag kommer Hildegard och Ellen hit pr tåg från Vesterås. På somrarna äro vi ju vana vid besök, men vintertiden har det varit mera sällsynt. Vi hålla just på med att elda upp "gossarnas rum", hvilket under denna kyla väl behöfves. För öfrigt är det i dag mindre kallt här: endast sju grader. Men vi ha haft öfver 20, och vi ha undrat, hur du hade det i stallet och ute?

Mig kommer under den snart begynnande terminen något nytt att vederfaras. Jag får nämligen en ny lärjunge in i afgångsafdelningen. Om han lyckas gå igenom, förstås. Men det synes mer än vanligt antagligt, då han naturligtvis bör bedömas i förhållande till de tillämnade kamraterna, och dessa äro så långt ifrån starka. Han har i våras gått igenom i studentskrifningen, men icke varit uppe i den muntliga examen, enligt egen uppgift hindrad af sjukdom. Kommer från Stockholm.

Samtidigt skickar jag ett par tyska tidskrifter, som jag tog för ett kvartal, i hopp, att de skulle intressera dig.

Här är sig lyckligtvis allt likt, och Mamma och Märta befinna sig väl. De sända dig sina hjärtliga helsningar. Mamma talade om att sända dig "ett par gråa ben", minnen från Umeå, tror jag. Vill du ha dem i kylan?

Din fader Jul. af Sillén

Brev från Julius till Elof den 12 januari 1912

Strengnäs d. 12 jan. 12

Kära Elof!

Samuelsson - agent för anstalten - har förklarat:

1:o) att dina papper icke sändas till Stockholm förrän "långt in i februari". Vet du hvarför? Jo, för att inbespara postporto och rekommendationsafgift, som han nu fördelar på alla uttagare;

2:o) att du måste aflemna ett kvitto, ordagrannt så lydande som bilagda formulär utvisar.

Hur stor summan blir, kan man icke veta, därför lämnas tomrum, som sedan ifylles af Samuelsson. Men du får ett meddelande från anstalten om beloppets storlek för kontrollens skull.

Alltså, om du skrifver af papperet alldeles ordagrannt och låter t. ex. patron Emil och patronessan Hildur bevittna ditt namn, i st. f. X. Y. Anderson och Z. Petterson, och sedan med omgående skickar detta ditt kvitto till mig, så skall jag ge det åt Samuel och sköta om saken. Helsningar.

Pater

Bokens nummer är: 130964

Brev från Julius till Elof den 20 januari 1912

Strengnäs 20/I 12

Kära Elof!

Tack för två bref, af hvilka det senare med inneliggande kvitto. Nu äro papperen klara, och nu skall det väl ändtligen bli slag i saken med "Lifränte-o.s.v.-anstalten".

Nyheten från n:o 175 är, att Hildegard och Ellen från Irsta varit här [Julius syster och dotter]. De kommo i lördags och foro åter till sitt land på måndagen. Som jag tyckte, var Hildegard ganska kry och vid godt mod, och det var mig en stor glädje att åter en gång se henne. Hon berättade naturligtvis om alla barnen. Bland annat fick jag veta, hvad Hakons nya villa heter. Den har namnet "Vårgård", hvilket så till vida är ganska fiffigt, som det ju står läsaren fritt att uttala "vår gård" = nostra villa, eller "vårgård" = villa veris.

Jag sitter ensam hemma och skrifver detta. Mamma och Märta äro hos biskopen, där i kväll gifves en pedagogiskt-musikalisk soirée, i det att stadens skolmästare med damer och skolmästarinnor äro inbjudna: högre allmänna läroverkets, seminariets, flickskolans och folkskolans hela samling af lärare och lärarinnor. Denna nästan fruktansvärdt pedagogiska massa får sammanträffa med en annan skara, som jag skulle frukta kanske än mera, nämligen "Strengnäs musikförening". Meningen är också, att mycket musik skall göras. Sven Samuelsson har beredt sig på ett ihärdigt sjungande.

För min del kunde jag med full sanning säga, att jag icke orkade vara med. Jag har måst svara detsamma på ett par andra ställen. Men jag är glad, att Mamma och i synnerhet Märta få komma ut en smula. Märta har också en praktskrud på sig och undrade betydligt, om den skulle bli färdig till utsatt tid - det var för resten en gammal klädning, som gjorts "i öfverensstämmelse med nutida fordringar".

För öfrigt inhemtar du af medföljande tidning, att intet af större vikt inträffat.

Det var roligt att läsa om ditt ståtliga begående af årsdagen för din "flykt till Ingeborg" - en ny era, liksom "Muhammeds flykt" är utgångspunkten för Islams era. [Ingeborg = nuvarande Huseby i Teda.]

Hjärtligaste helsningar genom

Far.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 26 januari 1912

H-holm 26. 12. 1901. [Sic!]

[Dateringen av brevet är problematisk. 26/12 1911 är mindre sannolik, då Axel i brevet av den 8/12 1911 planerar att resa hem över jul. Den 26/12 1912 var Axel nog inte kvar på Hällevadsholm? Och december är för tidigt att ta upp is ur sjön? Jag satsar på tolkningen 26. 01. 1912. /SZ]

Broder Elof!

Tack för brefvet! Roligt att få det!

Jag håller fortfarande på med egendomsfunderingar. Nu senast en gård i norra Skåne 45 tnld åker till salu gen. f. d. Märta Medén. Pris 10000 kr. Enligt herr v. Wass. utsago kollosalt [sic] exceptionellt billigt. Vidare Husby i Vansö, härligt beläget vid Mälaren enl. Länsman Flodman. Du har väl sett annonsen i Strengnäs-tidningen. Hvad tycker Du om det? Vidare ett småbruk, naturskönt beläget vid Bullaresjön, något öfver 2 mil till station 50 tlnd åker 3-400 tlnd skogsmark. Pris 11000: Föder 3 hästar. 15 nöt. Jag tänker resa dit någon dag.

Funderar på att resa till till Fru v. Vass, - dit jag är bjuden? Har Du något pengar att afvara. Skicka i så fall 50 kronor per omg. 4 ½ % ränta utlofvas. Jag är frusen om händerna, däraf stilen. Vi köra is. Jag funderar äfven på att resa hem något, men det är så rysligt dyrt.

Jag kan ej säga, hvad Du behöfver anslå till en resa hit, då jag ej vet om Du skall till Norge, o. hvad det kan kosta. Resan hit i III kl. kostar 14,30 öfver Göteborg. Dessutom sofplats III kl. 2:50.

Hvad tycker Du om att köpa Husby 1 ¼ mtl? Du kan ju försöka åka dit o. titta på det. Tag i så fall reda på, hvad det är för slags jord, ägofigur, byggnader m. m.

Hj. hälsningar

broder Axel

Brev från Wendela till Elof den 28 januari 1912

Strengnäs d 28 Jan 12.

Käraste Elof!

Nu är jag alldeles tvungen att fatta pennan, ty nu har jag två bref, som jag ej svarat på. Tack kära barn för båda, de äro ju alltid så välkomna. Men Elof begriper väl, att jag ej har något att skrifva om, och väl är det, när det ej händer något. Granen togs ut till den stora flickbjudningen. Ack! så fort Julen gick och så snart ni reste ifrån oss. Gud vare tack och lof, att ni äro friska och krya. Sist fick jag bref ifrån eder på samma gång, det är så roligt.

Axels egendoms köp, äro vi nog oroliga för, måtte han ej förhastat kasta bort sin lilla summa som han har. Nog vore väl också bra mycket trefligare, att få honom hit uppåt landet. Jag vill hoppas han tänker sig för många gånger innan han bestämmer sig. Unga 26 årige Grefve Posse lär ha' sagt upp sin Förvaltare på Taxinge och skall skjöta egendomen sjelf, om Axel kunde försöka, att få bli' Inspektor åt honom. Ja! det är allt bra mycket bekymmersammare (ett långt ord) med eder nu, än när ni voro små.

I dag har lysts första gången för Ellsa Filipsson. I går dog Friherrinnan Hermelin. Nu har Fru Leidström en Fröken heter Qvarfott och ingen Jungfru.

Elof har väl talat om för Herrskapet, när han tänker flytta? Det var för väl ej Elof reste på Säby balen. Det hade blifvet en dyr bal för respengarnas skull.

Kära älskade Hjärtegris, åk ej ner sig på sjön, den är så farlig på sina håll. Här har ej varit töväder på länge, vi ha' haft storbyk och kläderna ha' ej tinat upp på 14 da'r.

Den sista nyheten, Märta åker i skrinda med 4 Herrar och 4 damer och Fru Malmström som Förkläde. Nu bli'r nog ett lifligt umgänge med Fru Malmström. Nu är klart och 1 grad kallt, jag har två kycklingar som börjat värpa.

Att vi varit på två supéer och en middag på en vecka vet nog Elof, hos Biskoppens voro 60 personer bara skolfolk. Sedan voro vi ett par da'r efter hos Freskens på cafferep, der var bland andra Intendents-Frun heter Lyning, rätt ståtlig, helsade mig ifrån Kihlstedts i Östersund, der de bott förut. Nu bo de på Haga. Fru Brattström reser om fredag till England, och då ville Fru Leidström, att hon skulle ta' Ingegärd med sig, så hon skulle få komma ut litet, men Fru B afrådde dem i denna kyla. Nu får Bertil V komma till Rådman Vretmans på stor bal, 37 par och så fint med hiss, som går in i tamburen. Valdemar har ställt om bjudningen.

Nu adjö! Må så godt och hellsa alla varmt beder M-a. Märta och Pappa hellsa. Gud bevare Elof är min dagliga bön.

[Med blyerts, troligen Märta:] Pelle Kållapp är förlofvad med Pappas Fröken, han är min lärare.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 31 januari 1912

Hällevadsh. 31. 1. 1912

Käre Bror.

Tack för bref o. inneliggande. Som Du minns skickade Du mig ett liknande paket från samme man. Med anledning af detta skref jag för några dagar sedan o. anhöll om beskrifning på ett par gårdar. Dock ej någon af dem, som Du hade begärt upplysning om. Jag har ännu ej fått något svar. Dessa gårdar voro resp. 70 o. 85 tnld. Du ser, att anspråken sänkas. Den där mannen i Enköping undrar nog nu, hvad herrarna Sillén egentligen äro för ena. Om någon af dem förefaller treflig kan Du ju titta på den. De gårdar, som han prickat ut åt Dig voro ju betydligt dyrare. Man kan ju visserligen pruta men i alla fall.

Marby skulle nog vara trefligt, om man hade pengar, men när man inte har det så . Jag har fått beskrifning på Husby i Vansö. Det var 120 tnld åker (styf lera) 79 tnld skogsmark. Ladugården behöfde byggas om. Logen var hjälplig osv. Det föreföll alltså ganska ruskigt. Pris med en del inventarier! 36 000. Däraf inteckningar 20 tusen kr. Nuvarande kreatursbesättning 10 kor, 4 ungdjur o. 1 tjur. Koantalet passar ju inte så bra ihop med den styfva lerjorden. Jag har alltså slagit Husby ur hågen. Fröken Medéns gård har jag också slagit ur hågen. Jag tror att det kunde hafva varit en god affär, men jag vill inte bo i Skåne.

Jag skulle nog helst också bo vid Mälaren. Idealet vore en gård vid Mälaren innan ½ mil från järnvägsstation. C:a 100 tnld. Skall järnvägen öfver Aspö gå äfven öfver Oknön? Pappa skref samtidigt som Du. Han varnade för att köpa nu, "för så vidt ej något särdeles gynnsamt erbjöde sig". Jag är säker på, att han har rätt, men det är som Du säger, att när man fått för sig något så . Det förståndigaste vore nog, att vänta tills nästa vår minst. Det hade jag nog nytta af.

Jag tycker att jag lefvat mycket billigt den här månaden, men det har dock gått till 20 kr. Förra året gick till 1200 kr. Jag skall försöka att klara mig med 300 kr det här året, men det går naturligtvis inte. Skatter. Oluýcksfallsförsäkr. o. dyl. Resor.

Kalle hade ett mycket godt år det föregående. Något öfver 2000 kr. netto, sedan allt blifvit betalt. Men han har så billig arbetskraft.

I dag är det 2 man på magasinet o. 2 i smedjan. Det är sålunda ganska lindrigt för mig. Vi ha nu kört is o. gödsel.

Hj. hälsning från brodern

Axel

Jag har beskrifning på ännu en gård 70 t. åker 100 t. skog. Bra byggd. Läge = 3 km. fr Brunna jvgst. nordv. om Uppsala. Pris 26500. Om den låg vid Mälaren vore jag stark spekulant.

Februari 1912

Brevkort från Gunhild Tiblin till Välborne Herr Elof af Sillén, Ingeborg, Enköping, den 1 februari 1912

Uppsala den 1/2 1912.

Mycken tack för brevet till min namnsdag. Idén att skicka det till skolan var särdeles lyckad. Jag fick det omedelbart före grekiskan, och det låg instucket i grammatiken. Timmen därpå hade vi modersmål, och vi höll på att tala om Bellmans förebilder i Frankrike, då mitt i alltihopa vår lärarinna avbryter sig: "Har Gunhild fått brevet?" - "Ja, tack." Allmän munterhet i klassen, alla vände sig naturligtvis om!

Vad jag avundas era långa härliga kvällar, då ni får sitta och läsa skön - litteratur och bara njuta. Här ha vi inga kvällar alls, åtminstone räcker dom inte till. Så skada att skridskoisen blivit förstörd, men som väl är finns det ju andra samfärdsmedel. Vi ha fått ett halvt löfte om slädparti på skottdagen men plikten framför allt, så få se hur det går.

Hjärtliga hälsningar till tant Hildur och var själv hälsad av

Gullan Tiblin

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 7 februari 1912

Strengnäs 7 febr. 12

Kära Elof!

Jag hade redan ett par dagar tänkt skrifva till dig angående din deklaration, och nu stärkers min föresats än ytterligare genom din fråga i Märtas bref. Det första jag har att säga, är den frågan, om du säkert vet, att du icke blifvit mantalsskrifven i Tillinge församling? Du skall icke skrifvas där, men de utsvultna och rofgiriga kommunerna bruka göra allt möjligt - och i synnerhet allt omöjligt - för att kapa åt sig ett par bevillningskronor. Jag hoppas emellertid, att ingen olycka skett d. v. s. att du icke blifvit skattskrifven i både Strengnäs och Tillinge utan endast på förra stället. I förhoppning härom öfvergå till själva saken.

Hvad först angår dina rederiaktier, så kan jag icke ge någon upplysning. Jag har själf inga aktier och har därför icke haft anledning att taga reda på saken. Så mycket vet jag, att Lundblad och jag räknade in de 12,50 i din inkomst, när vi beräknade den. Men gör, som jag plägar i tvifvelaktiga fall: uppgif hela inkomstsumman, inclusive aktieräntan, men meddela saken på sista sidan, att kr. 12,50 äro utdelning på aktier i Strengnäs rederiaktiebolag, och att du icke vet, om detta belopp skall inräknas i din beskattningsbara inkomst. Sedan blir det taxeringsnämndens sak att besvara den frågan.

En annan sak. Din ränta på Strengnäs sparbank för år 1911 skall naturligtvis upptagas. Däremot icke den under år 1911 influtna räntan för 1910, hvilka upptogs i din deklaration - afgifven af Lundblad och mig - för fjolåret. Men nu har det sina svårigheter för dig att få veta det exakta räntebeloppet för 1911. Gör på följande vis. Jag antar, att dina sparbanksböcker ligga i ditt skrin i banka [barnkammaren] här? Men du har väl uppskrifna dina sparbanksböckers nummer? Skrif omgående till mig och uppgif dessa nummer. Jag går sedan till sparbanken och får reda på hur stor räntan för 1911 var, och skrifver sedan genast till dig och meddelar siffran. Då har du alla nödiga uppgifter och hinner mycket väl med alltsammans.

Skickar samtidigt ett paket, innehållande andra hälften af en julklappsbok om landtbruk och ett par tidskriftshäften. Däremot får du vänta på Strengnäs Tidning, ty Märta är i Stockholm - denna gång i perukreformatoriskt syfte.

Pansarbåten tycker jag att du väl kan undandraga dig: den kostar familjen tillräckligt genom mitt bidrag, som verkligen är hemskt stort: 1/3 af kronoskatten under tre års tid blir mycket pengar för vårt hus.

Mamma mår bra och helsar hjärtligen.

Far.

Brev från Julius till Elof den 12 februari 1912

Strengnäs 12/II 12

Kära Elof!

Bara affärer.

1) Har du fått din banknyckel, som jag skickat pr rekommenderadt bref?

2:o) Har du fått pengarna från Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten: 62,82? Till detta belopp är inneliggande lapp från anstaltens ombud i Strengnäs verifikation.

3:o) Den nyss nämnda summan 62,82 skall icke upptagas i din deklaration, hvarken som inkomst, ej heller som kapital. Nästa år kommer den naturligtvis med som kapital, men icke nu.

4:o) Skall försöka ta reda på din sparbanksränta i dag och sedan meddela.

Helsningar!

Pater

Just nu fick jag från sparbanken veta, att du under år 1911 haft i räntor:

motboken
n:o
13899 ——— 48 kr. 38 öre
"
"
"
10137 ——— 35 kr. 37 öre
      summa:   83 kronor 75 öre

för hvilken inkomst du alltså skall deklarera.

Skrif nu, så fort ske kan, din deklaration och skicka den till mig, så skall jag lämna in den på samma gång som min egen och Märtas.

J. af S.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 15 februari 1912

H-holm d. 15. 2. 1912

Käre broder Elof.

Tack för nyss mottaget bref. Det var roligt att Du fått träffa Mamma på Lagnö.

Här är allting sig likt. Jag "jobbar" fortfarande i egendomar och tänker för hvarje gång, att nu blir det nog något extra billigt. Nu senast har jag fått beskrifning på en gård på YtterSelö, Eknäs gård. 106 tnld åker, 107 tnld skog. Läget kan Du själf se på karta. Det är antagligen mycket vackert där. En olägenhet tyckes vara, att det ligger flera småställen bredvid. Det kan åtminstone vara otrefligt. Jag kan nog inte reflektera på den då priset är vansinnigt högt (40000 kr) och taxeringsvärdet är också högt (32000), så att det finnes antagligen ingen möjlighet att få det under 35000. Och 350 kr. pr. tnld anser jag mig inte vilja betala, äfven om det ligger bra.

En sak är ju visserligen, att det troligen är mycket god jord. Det är 6 km. till Stallarholmen. Skulle man betala 35000 kr. så blef det ju detsamma som att betala 17 kr. i arrende och det bär nog ingen gård i Sörmland. Gården är intecknad 21000, däraf 17000 i Strengnäs Sparbank o. resten hos föregående ägaren. Det är synd att detta ställe skall vara så dyrt, då det uppfyller en hel del af de anspråk, som jag skulle vilja uppställa vid mitt blifvande småbruk.

Brevkoncept och kalkyler på baksidan av det sista brevarket: "Då jag ej haft någon underrättelse från Eder, förmodar jag, att Eder egendom ej säljes under det uppgifna priset."

Jag har haft beskrifning på en annan gård, "Lilla Almby", belägen 3 km. från Brunna station o. ¾ mil från Uppsala. Allt trefligt, bra byggd., bra jord, god skog. 70 tnld åker, 100 tnld skog. Men priset - 25000. Läget är ju ej heller så trefligt. Hade det legat vid Mälaren, skulle jag varit allvarlig spekulant. Jag har ej så stora betänkligheter att skaffa mig något så litet. På ett landtbruk är det alltid göra, äfven utan att direkt arbeta med. Det skall Du nog få se längre fram och tänk så fridfullt på vintern. Då finge man godt tillfälle att odla sin själ eller om man haft ett mycket godt år, resa ut någonstädes?!?!?

Ja nog går det lite att måla ut framtiden, men den nakna verkligheten är betydligt sämre. Det enda sättet är nog att fortsätta med att hålla utkik på någon billig gård i Mälardalen. Det skall väl alltid yppa sig något. Hufvudsaken är att med kallt hufvud kunna se saken som den är och inte förgapa sig i en treflig park eller ett Corps de L. med brutet tak. Jag hoppas att Du håller ögonen öppna.

Angående Din resa kan jag ej säga något om hur mycket det kan kosta. Jag antager emellertid c:a 75 kr. Billigare går det nog ej, men väl dyrare. Det vore ju mycket lämpligt om Du kom så som Du tänkt Dig.

Angående deklaration vill jag påminna Dig om, att nettoförmögenheten vid föregående års slut skall upptagas efter kursvärdet på Dina statsobligationer. De skall sålunda upptagas till 900 i st. f. 1000 kr. Det kanske gör någon krona i skatt.

Jag vore tacksam, om Du inte talade om mina egendomsaffärer på Ingeborg eller med någon annan.

Hj. hälsningar
broder Axel

Skrif snart och säg bestämt hur Du tänker göra med Din resa, så att jag kan ordna mig därefter.

Brev från Julius till Elof den 20 februari 1912

Strengnäs 20/II 12

Kära Elof!

Tack för brefvet, som jag alldeles nyss fick och genast besvarar. Affärer blir det äfven denna gång hufvudsakligen att tala om.

Din deklaration har ordentligt ankommit. Jag bad dig sända den med det första, därför att jag tänkte mig den nöjligheten, att du, då du för första gången skulle utföra saken, kunde begå något misstag, som jag måhända kunde upptäcka och du sedan önska rätta, innan papperet öfverlemnades till Curman. För detta ändamål kunde vi ha behöft tid för att skicka deklarationen fram och tillbaka. Detta var min afsikt med att skynda på dig. Du gjorde således fullkomligt rätt i att telefonera: att jag blef något ängslig, vill jag icke förneka, men det skall du icke bry dig om. Jag har ju irritabla nerver och tror gärna det värsta. Mamma tog lyckligtvis saken lugnt, så att ingen olycka är skedd.

Hvad nu angår deklarationen, så misstänker jag, att den är felaktig. Nämligen om Lundblad har rätt i den åsikt han tillämpade vid Märtas deklaration. Märta fick vid sammanräkningen af sina inkomster ett belopp, som uppenbarligen var för högt: det blef nära 1100 kr. på ett kapital, som, omjag minnes rätt, är något mindre än ditt. Hon hade verkligen fått in så mycket. Men icke hela beloppet skulle beräknas, utan endast den del, som verkligen belöpte sig på år 1911. Nu hade det inträffat, att 10000 kr. blifvit uppsagda och inbetalade redan d. 1 maj. Hon fick då årsräntan 500 kr. Sedan stodo dessa pengar några månader på deposition och hon fick mellan 100 och 200 kr. i ränta. Den 1 aug. utlånades de till Fagerström mot 5 proc. Nu säger Lundblad så här. För detta kapital å 10000 kr. skall som inkomst upptagas för är 1911: a) 1/3 års ränta för tiden 1 januari - 1 maj = 166,66 + b) depositionsränta för tiden 1 maj - 1 augusti + c) 5/12 års ränta för tiden 1 aug. - 31 dec. = 208,30. Resultat: hela beloppet blir mindre än 500, medan Märta fått nära 700 kr. Hon hade således begått det felet att under a) upptaga 500 i st. f. 166,66, medan hon däremot inte alls låtsats om c). Något liknande misstänker jag att du gjort? Du har förmodligen icke alls upptagit räntan å de pengar, som du den 1 augusti utlånade åt Fagerström? Du har visserligen icke fått någon ränta, men enligt Lundblad skall äfven den upplupna räntan upptagas. Emellertid vill jag tillägga, dels att jag icke själf vet, om Lundblads teori är riktig, dels att den affärskunnige Samuelsson följer den motsatta meningen: han uppgifver precis det belopp, som han verkligen under året fått in. Och jag förmodar, att det är just så, du har gjort? Jag talar alltså icke om saken för att råda dig att göra om deklarationen. Tvärtom är det min mening, att den gärna kan vara, som den är. Men jag vill förbereda dig på två ting. Förr det första, att din inkomstsiffra vid nästa års deklaration kommer att visa en betydlig stegring: du kommer då att få med räntebelopp, som till en del icke tillhöra år 1912, och får således då på visst sätt skatta för mycket. För det andra, att det nog kan hända, att taxeringskommittén vänder sig till dig med en fråga om anledningen till att ditt kapital gifvit så pass låg ränta. Jag anser detta visserligen icke sannolikt, men omöjligt är det icke, ty Curman tar sin sak mycket noga. Men en sådan fråga är ju intet tecken till misstroende, och ingen behöfver vara generad därför. Jag tycker således, som jag sagt, att du låter mig lemna in papperet, sådant det är. Men jag väntar likväl därmed, till dess jag hunnit få ditt svar med ordres att så göra.

Medan jag är i farten med affärer, vill jag äfven säga litet mera om den där nyckeln till ditt skrin i banken - en sak, som du icke skall missförstå. Du tycker, att en far bör kunna vara betrodd att gå i sonens kassaskåp! Ja det är nog sannt. Men det är icke däri saken egentligen ligger. Jag lemnar alldeles åsida det faktum, att det nog icke är alla fäder, som med trygghet kunna insläppas i skåpet - därom är det alls icke frågan. Men för att göra fullt klart, hvad jag menar, vill jag antaga, att en händelse inträffade, hvars möjlighet torde vara obestridlig.

Vi antaga, att i din låda legat en kupong - t. ex. af misstag lösrifven - på en statsobligation, med 18 kr. betalbar d. 30 juni 1912. I juli kommer du hem från Malmköping, går till banken för att få dina kuponger inlösta, men den där kupongen finns inte i lådan. Du vet bestämdt, att du icke tagit ut den, och kan dessutom bevisa, att du icke varit i staden sedan förfallodagen d. 30 juni. Du talar om saken i banken. Bankmännen höra sig för i Skandinavisk Kredit A.B. - som tjänstgör som "clearing house" - och få till sin smärtsamma förvåning höra, att kupongen blifvit presenterad och inlöst. Nu uppkommer en fatal situation. Du anser dig ha skäl att misstänka något fuffens. Men du skulle likväl icke vidtaga några åtgärder, då summan icke är större, om det icke gällde din personliga ära. När du kom med historien, läto nämligen bankherrarna förstå, att de misstänkte, att den som presenterat kupongen till inlösen var - du själf, som på detta sätt ämnade få betalt två gånger. En sådan misstanke kan du icke låta passera: du kan ju leda i bevis, att du icke varit i Stockholm, således ej heller i Skan. Kred. A.B. Alltså anser du dig nödgad att stämma Sörml. B. för att rentvå din ära. Nåväl: det första bankens ombud vid rättegångstillfället gör, det är att fråga, om du kan taga på din ed, att ingen annan än du själf haft nyckeln till ditt skrin! "Ja", säger du, "den har ingen haft, utom att min far hade den en eller ett par dagar". Därmed är saken klar. Din talan ogillas, emedan du själf medgifvit, att den omtvistade nyckeln varit i andra händer. Och i Dagens Nyheter refereras målet under rubriken "Strengnäslektor och konsistorialis som bankinspektör". Allt under det att mannen, som hittat kupongen på golfvet i banken, dit den fallit ut under transporten af lådan vid julbesöket, gladeligen ler åt oss alla.

Slutet på visan är, att jag är rädd för främmande nycklar.

Du har väl fått pengarna från Lifränteanstalten och Samuelssons lapp?

I dah ha vi lof hela dagen. Fettisdagsbullar och duktig snöyra. Vi hoppas, att du får det förra och slipper det senare, åtminstone på gruskörningsdagar. Nu har du icke många veckor kvar på Ingeborg. Har du bestämt din affärdsdag ännu? Välkommen då!

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen genom Far.

Sänd ett par ord, om deklarationen skall lemnas!

Brev från Märta af Sillén till Elof den 20 februari 1912

Mars 1912

Brev från Julius till Elof den 10 mars 1912

Strengnäs 10/III 12

Kära Elof!

Hur är det med dig? Fru Sara sade vid sin hemkomst från jubelfesten i Stockholm, att du varit sjuk eller åtminstone illamående? Är det så? Eller bara falskt alarm? Jag fick icke personligen träffa fru Sara, men af Mamma hörde jag, att hon yttrat något i antydda riktning. Var det magen eller tänderna?

Och hur blir det med din Bohusläns- och Norgefärd? Angående Norgeresan har jag nyss skrifvit till Axel, att, efter hvad jag antager, ni icke får göra er räkning på att bo hos Otto. Du vet, att familjen nyss blifvit tillökad, och därmed behofvet af utrymme stegradt. Visserligen är det möjligt, att de detta oaktadt ha ett gästrum till öfverlopps, men säkert är det ingalunda, kanske icke ens sannolikt. I alla händelser måste ni vara beredda på att bo på hotell: således vara vid så god kassa, att detta icke möter något hinder. Huruvida fru Ingeborg nu är alldeles frisk, vet jag inte; jag hoppas det. Men nog måste ni tänka er äfven det som en möjlighet, att hon inte orkar med gäster - det är ju inte så länge sedan den lilla gossen föddes. - Hur det blir med dina färder, få vi väl snart höra.

Af samtidigt afgående tidning inhemtar du, att "ditt" bolag i år ger blott 4 proc. Till denna bedröfliga nyhet kan läggas, att din kommunaldebetsedel för år 1911 uppgår till 23,59. Betalningen, som sker om tisdag, sköter väl jag tills vidare om? Jag tror för resten, att du tyckte, att detta var bäst, då vi sist träffades.

Vår gemensamma vän Freiherr von Below, ein naher Verwandter unseres grossen Reichskanzlers, säges nu - glömsk af sina släktingar inom ätterna Below, Bismarck, Puttkamer, Rantzau och Wrangel m. fl. m. fl. - gör sin cour, och en mycket eldig sådan, för en folkskolelärarinna på Aspö med namnet Ekehorn. "Låt henne ta honom och flytta från ön", säges Herman Wrangel med anledning däraf hafva utropat.

Mamma och Märta äro friska. De gratulera nästan dagligen och besöka basarer nästan lika ofta. De helsa dig på det hjärtligaste, och vi alla bedja dig vara snarligen och hjärtligen välkommen hem.

Far.

Brev från Axel till Elof, odaterat, mitten av mars 1912

Broder Elof!

Tack för bref! Roligt att få det. Jaså, Du skall köpa 200 tnld. Jo, jag tackar jag. Då kan jag väl få en bokhållarplats hos Dig??

Angående Din resa, vore jag tacksam att snarast möjligt få veta, huru Du gör med denna, för att i tid kunna ställa mig därefter.

I onsdags var jag i Uddevalla på en utsädesutställning och träffade två gamla Alnarpskamrater samt din f. d. kamrat Löjtnant Ekström. Han hälsade Dig och jag lofvade att vi skulle söka upp honom, om Du kommer hit. Han var sig betydligt lik. Här börjar det våras. Har Du sett Eknäs på karta? Vill Du sätta 10000 kr i gården?

Hinner ej mer, då jag skall ut och ställa ut gubbarna. Jag har varit uppe och mjölkat och är därför uppe så tidigt. När sluta Ni arbetet om kvällarna. Vi sluta nu 5.15 1 mars - 15 m

Hj. hälsningar. Skrif snart

Broder
Axel

Nu har jag ställt ut, så att nu kan jag fortsätta. Jag kommenderar i dag 5 man. 3 man hämta tröskverk o. 2 man krossa kokor. Det är således ganska bekvämt.

Ett brevutkast på baksidan (eller framsidan, om man vänder på det) av samma brev. En smula förbryllande? /SZ

Brev från Axel till Elof, odaterat, mitten av mars 1912

Kära Elof!

Nyss mottaget Ditt bref! Jag har själf skrifvit till Pappa och sagt att vi möjligen skulle komma att resa hem öfver Kristiania. Huru vi skola komma dit vet jag ej ännu, men det går väl alltid med någon slags lastbåt. Du kan lämpligen resa hit med kvällståg från Strengnäs, kommer då till S-borg [G-borg?] på morgonen och kan stanna där till klockan 3 e.m. tror jag och kommer då hit på kvällen ½ 7.

Ännu är det ju god tid att göra planer. Du ville väl träffa Ekström också antager jag. I så fall kan Du stanna i Uddevalla öfver natten och komma hit följande dag. Jag tyckte, att han sade sig hafva god plats. Skrifver senare och säger när Du lämpligen kan komma.

I går hade jag bref från Pappa med några utlåtanden angående Eknäs, som fullkomligt motsade hvarandra. Å ena sidan påstods det vara bra byggnader, å andra urusla. Jag skall försöka att komma dit i påsk och se på denna egendomliga gård.

Nu skall jag ut och köra med en tjur, som vi hålla på att köra in.

Välkommen och hälsning
från broder
Axel

Brev från Axel till Elof, odaterat, mitten av mars 1912

Broder Elof.

Tack för bref. Det var mycket roligt att Du bestämt Dig för att komma och hälsa på mig. Angående resan till Norge, så börjar jag nästan draga mig, för kostnaden. Jag har så mycket utgifter, olycksfallsförsäkring, debetsedel o. s. v. Jag har därför ännu ej skrifvit till Otto Ruge, utan ville först höra din mening om saken ännu en gång. Om vi ej skulle till Norge, skulle vi kunna resa hem öfver Värmland så fingo vi se en annan väg.

Det vore bra om Du snart skref och sade huru Du ville ha det. Angående dagen för Din hitkomst, så vore det kanske bäst, att Du reste från Strengnäs på fredagen eller lördagen resp. 29 o. 30 Dennes. Du kunde då stanna här öfver söndagen o. måndagen och vi kunde sedan resa på måndag kväll eller tisdag morgon.

Jag kom att tänka på att jag mycket gärna skulle vilja stanna en dag i Göteborg och se på staden, om vi skulle resa samma väg hem. Du bör i alla händelser göra som Du själf vill med resplanen. Jag lofvade Ekström att vi skulle söka upp honom i Uddevalla också så att det måste Du väl göra. Jag uppskjuter några längre landtbruksresonnemang tills vi träffas.

Hälsningar bror
Axel

Brev från Wendela till Elof den 15 mars 1912

Strengnäs d 15 Mars 12.

Käraste Elof!

Bara några ord för att säga välkommen hem i nästa vecka. Men intet får Elof gå öfver Agnes-sund. Nyss läste jag om en 22 Åring, som här i trackten såg ett par åka skridsko, och han åkte spark efter kom ned och drunknade. Utsätt oss ej för denna rysliga sorg, utan tag Stock och var äfven försigtig på tåget. Tacka nu Herrskapet Svensson för denna långa tid de haft Elof och varit snälla emot Elof. Gif Jungfrun dricks.

Har intet Elof en säck, som Elof hade skodon i till Mellingeholm? Tag den, annars tigg en säck. Bed äfven Fru Hilldur att få låna en Koffert, den kan ju genast sändas tillbaks. Packa noga, om det är något ömtåligt. Axel packar jämt så det går sönder. Är det kläder, som äro för trasiga, så ej någon fattig har nytta af dem, så tar jag dem gerna, ty jag håller just på att klippa mattrasor, det se'r nog Elof bäst sjelf, annars skall väl Elof försöka få med sig allt, så ej något bli'r qvar och de få ha' besvär med.

Nyss bref ifrån Axel, som ej tyckte ni skulle resa till Norge, och det bli'r nog också bra dyrt och krångligt. Hellsa nu Herrskapet och tacka, jag skrifver nog sedan och tackar. Nu ej mera, tack för hellsningarna i telefon i dag. Adjö! kom nu ihog allt som jag skrifvet om beder

gamla Mamma

April 1912

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 16 april 1912

Strengnäs d. 16 apr. 12

Kära Elof!

Tack för rapporten! Att den kommit ordentligt fram, har du, som jag hoppas, märkt af sista Strengnästidningen, med hvilken jag gjorde det första försöket med den nya adressen.

I dag på morgonen kom ditt bref till Mamma, och således veta vi nu något om dig. Och med anledning häraf har jag - och Mamma - en rad frågor att framställa, hvilka nu följa i ordentlig serie:

1:o) Vill du ha något i klädväg skickadt? Särskildt kanske ylletröjor, såväl till bruk närmast kroppen som den s. k. Olsson?

2:o) Hur har du det med maten?

3:o) Har du funnit någon medbroder för att dela rummet?

[Anm. till mom. 2) och 3). Låt icke af ekonomiska skäl förmå dig att fara illa med helsan. Låt då hellre mig bjuda på litet förtäring emellanåt. - För tillfället är du väl vid kassa?]

4:o) Har du öfverhufvud, utan afseende på sakens ekonomiska sida, funnit någon kamrat, som du kan trifvas med? Och hur trifves du i det hela där borta? Är det sämre eller bättre än i Umeå?

Alldeles särskildt, hur går det med nattron?

5:o) Har du träffat d:r Sidenmark? När blir läkarebesiktningen?

Nyheter härifrån finnas inga, och för öfrigt vill jag hoppas, att du kommer hem om lördag för att själf höra efter?

En nyhet, rätt obehaglig, är den, att latinska temat i studentskrifningen var oväntadt svårt, mycket svårare än de båda föregående årens. Resultat, att jag måste ge fem C och bara ett B med någon tvekan. Stackars Philipson är naturligtvis stormkuggad och får inte komma upp i examen. Hur det går de öfriga med den saken, vet jag ej.

Finns det möjlighet att pr telefon språka med krigsmännen? Om så är, kan du ju fort få din Olsson o. s. v. ifall det behöfves.

Mamma och Märta helsa hjärtligen genom

Far.

Brev från Axel till Elof den 19 april 1912

H-holm. 19. 4. 1912.

Kära Elof.

Har nyss mottagit ett bref från Dig och då Du synes något modfälld skyndar jag mig att besvara Ditt bref. för att därigenom söka skingra Dina bekymmer. Jag vill till börja med berätta att äfven jag tyckte att den första tiden var synnerligen obehaglig, innan man hade vänjt sig vid smutsen. Men det går nog bra. 167 da'r kvar i detta H-vete, hörde man dagligen utropas.

Här har våren börjat på allvar och jag knogar rätt mycket nu d. v. s. springer ikring. Vi ha sått frö nu om dagarna. I dag har det varit hästmarknad strax här bredvid. Vi sålde två stycken för 1050 kr. Det är ju rätt bra. Här är mycket skönt väder nu. Det är verkligen skönt att vara landtbrukare om våren.

I går frågade jag Karl Wernstedt angående min lön och fick beskedet 25 kr pr. månad. Jag blef ganska arg, hvilket jag hoppas att han märkte, men sade ingenting. Vid närmare eftertanke insåg jag, att det förståndigaste var att tiga. Det är nog en ganska lärorik plats, som jag har här och dessutom bör man ju helst vara ett helt år på samma plats, så att man får följa med allting året rundt. Jag kan nu snart fira ½ års jubileum. Wernstedt firar i dag 2 års dito.

Angående Eknäs, så har jag först i dag skrifvit till mannen och dels tackat för visad vänlighet vid vårt besök därstädes och dels sagt, att jag inte reflekterar på gården till det uppgifna priset. Något pris har jag ej uppgifvit. Vid närmare eftertanke så spöka de där grannarna allt bra mycket. Det skulle kunna bli' ganska otrefligt. Jag kan därför inte säga, att jag är så synnerligen ifrig spekulant, oaktadt gårdens andra otvifvelaktiga fördelar. Men jag ber Dig fortfarande hålla ögonen öppna på gårdar i storlek 75-150 tnld, belägna i Södermanland eller mälartrakten, event. Östergötland. Jag får väl också börja platsanskaffningen till hösten. Det är ju möjligt att jag stannar här till nästa vår, ifall jag inte får tag uti något annadt till hösten. Ja, det är ett elände! Om man bara hade en jordbit, så slapp man söka efter plats. Men då vill man antagligen gärna ha' plats efter ett dåligt år.

Hj. hälsningar broder
Axel

Några bekanta att hälsa till finnas väl ej antager jag.

Brev från Julius till Elof den 21 april 1912

Strengnäs 21/IV 12

Kära Elof!

Tack för brefvet med svar på frågorna. Jag har naturligtvis ännu några dylika att göra. Först: hurudan är egentligen din "civila" adress: heter egaren - eller egarinnan? - af "Gamla Posten" Kinander med ett n eller Killander med två l? Jag skickade i går litet pengar och skref då på postanvisningen Kinander; i dag däremot tycker jag, att namnet i ditt bref mera liknar Killander. Hvilket är nu det rätta?

Julius af Silléns bibliotek.

I dag sänder jag några böcker, jag under vintern köpt i afsikt att skicka till Ingeborg. Sedan fick jag - förmodligen af dig - höra, att fru Hildur plägade köpa 25-öresböcker, och tyckte då, att jag borde vänta för att höra, om du kanske redan läst dem. Men det blef afglömdt, och nu skickar jag dem på vinst och förlust. Jag har för resten läst dem och, åtminstone hvad några angår, läst dem med nöje. Jag hoppas, att du icke läst dem alla? Har du någonsin läst Dumas, Grefven af Montecristo, sex delar? - Nya tidskriftshäften ha tills dato icke ankommit, sedan du lämnade oss. - Hur har du det med tidningen?

Andra frågan: när kommer den där sjuk- eller friskundersökningen? Tänk om den för din mages skull utfölle så, att du blefve permitterad. Hur är det nu med magen? Har du börjat äta utom kasernen?

Vidare: hur har du fått det ställdt med uniformen? Har du fått något nytt?

Den där femtian, som jag skickade i går, är icke ett lån utan en liten present, som jag hoppas att du håller till godo. Du har väl ordentligt fått den?

Hvilket är tyngre, jordbruksarbete eller tjänsten som infanterist?

Studentskrifvningarna äro nu öfverstökade. Du har måhända läst i tidningarna, att latinet ansågs vara svårt. Följden blef också ett storartadt nederlag: af sex pojkar få två B, en B med mycket stor tvekan, tre C, nämligen herrar Bucht (en af de unga herrar, i hvilkas sällskap du dinerade hos fru - eller fröken - Bergstedt), Philipson och Queckfeldt. Således har du för sista gången dansat på Ulfhäll och blir icke erbjuden föreståndarebefattningen vid den dit förlagda landtmannaskolan.

Vi ha mycket varmt och ha redan börjat vårbruket: landen äro gräfda, ja vi ha t. o. m. sått spenat och rädisor. Men, om jag bedömer saken rätt, så behöfves mera fukt: jorden är alldeles märkvärdigt torr trots det duktiga snöfallet. Ett likadant till vore nog att önska.

Hemma allt sig likt, och Mamma och Märta helsa dig hjärtligen genom din dig välkommen hem helsande

Far.

Brev från Wendela till Elof den 23-25 april 1912

Strengnäs den 23 April 12.

Käraste Elof!

Tack, mycken tack, för brefvet af den 14de, det var ju så efterlängtat, att få höra huru Elof hade det. Så ledsamt att Elof tycks ha' en sådan tandvärk, men det är naturligtvis för Elof klippt af sig håret. Det är ju bra tråkigt, att det ej finnes någon som vill dela rum med Elof, det blir ju dyrt.

Tack för helsningarna i Märtas bref, när det kom, så ringde brefbäraren och jag gick ut och då frågte han, om jag ville lösa ut ett bref med 20 öre, det ville jag visst, när jag fick se hvem det var ifrån. Har det aldrig varit märke på det?? Dyrt var det ju. Det blef så tomt efter Elof, välkommen snart hem.

Här har just ej händt så mycket som väl är, se'n Elof reste. Sjögren var här en dag och sade, att han varit på Svedäng hos nya Patron, den hade gett 44,000, Vallin hade gett 32,000. Men Vallin hade byggt upp en Loge för 12,000 och reparerat mycket så Vallin hade förlorat ändå på handeln. Nej! nog får ni tänka er för många gånger innan ni köper.

Jag har haft bref ifrån Tant Alma hon skref om Astrid och Helge, de bli' så lärda, Helge vill gerna ha' Informators plats i sommar, om han kan få någon. Kanske Elof vet någon? Fru Svengren är illa sjuk, hon är förd till Stockholm. I går gratulerade vi Biskoppinan [sic] Strömberg, hon blef 76 år. Och i Måndags voro vi hos Fröken Rydberg på hennes födelsedag och i tisdags hos gumman von Unge, hon blef 86 år.

Den 25te. Det måtte ej vara roligt att ligga tillsammans med 70 personer. Jag har nu tvättat båda Ollarna. Elof behöfver dem nog när regnet kommer? Elof kan äfven få gamla Ylle Tröjor, om han vill? Här är nu nästan för tort, men regnet kommer nog tänker jag.

Nu skall jag gå på Församlings Salen och höra Domprosten.

1 Maij, får Märta gå på 7 ställen och roa sig samt ge' ut penningar. Läs i tidningen om den Antika Auctionen här efter Eklund. Gubben Åberg har nyss sållt en Byrå för 2,000, det var ju ej illa.

Nej nu, god natt kära Elof, Gud bevare Elof för synden, farligheter och allt, är min dagliga bön. Var rädd om sig. Märta tackar varmt för brefvet, äfven helsar Pappa så mycket. I söndags syntes beväringar i staden.

Välkommen hem till
Mamma

Har Elof fått Ärtmjöls-pannkakor i dag?

Brev från Märta af Sillén till brodern Elof den 29 april 1912

Strängnäs den 29 April 1912.

Kära Elof!

Hjärtligt tack för brefvet, det var roligt att höra något ifrån dig, jag tänkte knappast att jag skulle få något brev, när du skall så snart komma hem, nu skall jag skynda mig att svara innan du kommer hem om söndag, som du skrev.

Hur mår du? Bra hoppas jag. Efter ditt sista brev till pappa, tyckes du ha det rätt bra på Malmköping. Har du ännu träffat på några trevlig Herr-beväringar?

I morgon är det Valborgsmässoaftonen, skall ni ha några eldar i på lägerplatsen, här bliver det väl som vanligt kan jag tro. Dagen därpå är det första Maj, med Majblommans alla sorters insamling, det blir en dyr dag.

I lördags var mamma och jag och gratulerade Margit Lundblad, hon fyllde nämligen tjugu år.

Nu har alla studenterna klarat sig igenom studentskrivningarna, men med oerhört dåliga betyg.

Ja, nu kära Elof får du inte längre brev, ty du kommer ju snart hem. Till sist välkommen hem om söndag. Många kära hälsningar från mamma och pappa, igenom din alltid tillgivna syster

Märta

Maj 1912

Brev från Axel af Sillén till Elof den 3 maj 1912

H-holm den 3 Maj 1912

Kära Elof.

Tack för ett bref, där jag finner att Du lefver ett behagligt lif och äter god mat. Det vattnades i munnen på mig, då jag läste din matsedel. Här är maten skäligen enkel, men jag mår märkvärdigt nog bra ändå. Men när man går ute hela dagen får man ju bra aptit, äfven om inte maten är så förstklassig.

Här har vårbruket varit i full gång tills i går, då det blef afbrutet af ett skönt regn. Men i dag är det vackert o. blåser bra, så att vi kommer kunna börja snart igen. Vi ha sått omkring 30 tnld hafre. Det är mycket lätt jord. En fjäderharfning o. en slätharfning och sedan sår man. Det är ju rätt bekvämt.

Angående plats åt Dig, skall jag naturligtvis göra så godt jag kan. Själf har jag ännu inte gjort något för min nya platsanskaffning. Man blir slö på landet och komma till staden för att få några nya impulser.

Vi ha här en arbetstid, som jag aldrig förut varit med om. Börjar kl. 7. Frukost 9.30 - 9.50. Middag 12 - ½ 2. Aftonrast 4.30 - 5. Slut ½ 8. Det blir inte så mycket tid öfver till annadt än landtbruket. När man är inne sofver man eller läser tidningen o. "10 öres böcker".

I dag har jag 2 man. Sålunda ganska lugnt.

Hjärtliga hälsn. från broder Axel.

Hälsa hem, då Du reser.

Brev från Emil Swensson till Elof, odaterat

Emil Swensson.
Ingeborg's Gård pr Enköping den ........19.....

Morgens Fischer! [Syftar på uttrycket 'Morgens Fischer, Abends Jäger sein' för en mångsysslare.]

Hjärtligt tack för brefvet dateradt Fält-Krigs Högskolan Malmköping. Jaså, vi ha hunnit så långt nu. Vägen härifrån Ingeborg rill Malmköp. togs ju också i så rak riktning som möjligt utan några snedsprång och afkrokar hit o. dit. Så godt var det. Hellre då bekosta sig god mat o. diverse trefnader under bevädringstiden [sic] än onyttiga resor.

Annorlunda ställde sig beväringstiden för mig och på resor var ej en tanke. Nu på äldre dagar har tiderna ljusnat för mig också, och jag är tacksam derför.

Jag har redan börjat planera för min ålderdom o. för min familj i händelse af mitt frånfälle, i thy att jag fallit i klorna på en lifförsäkr. agent, han på landtbruksbyrån. Jag tog en försäkr. på 10.000 kr. med 410 kr. premie pr. år. Summan utfaller när jag, om jag lefver, blir 60 år. Premien minskas under årens lopp ända till 50 %, så det blir ju ej så kostsamt. Äfven har jag tänkt på de minas förströelse i thy att jag köpt en 1 årig Gottlandsruss (hingst) af en fröken Ebba Vikander i Sthlm. för 125 kr. Han skall äfven få åtaga sig draga opp mjölken från ladugården, pumpning m. m. Bli ridhäst åt gumman o. barnen m. m. Han kommer visst att bli ett riktigt lifselixir. Jo, jo.

I går var jag inne i stan o. klarade arrendet med 4200 kr. och Haga auktion med 2.150 kr. så det blef inte stort mer än 5.000 qvarstående. Hvetet har jag inte sålt än, det stiger så jag har ej så brådt med det. Beräknar få ca 2600 kr. för det.

Sådden hålla vi på med som bäst, har inte stort mer än 40 tlnd qvar af 130, som skola besås. Ovanligt lätt vårbruk o. väldig torka. Hvetet står ovanligt vackert o. rågen likaså.

I ladugården huserar nu Fäst som 2dre man, han trifs bra med det. Har 1,75 om dagen o. 2 Lr. osk. mjölk o. gumman mjölkar en afdelning med. Så nu tjena de pengar. Skräddartorparn o. ladugårdskarl. från Haga ha slutat bägge två. Den förre har familjen qvar, som får svälta det mesta i thy att hon inte vill göra något, och den andre gick ur tjensten. Jag hade ju 20 kr. inne på hans lön, så jag förlorade ingenting på honom.

Den nye presten kom härom dagen med familj. Jag lät hemta honom med ekipaget. Äfven Ericson fick taga sina hästar o. hemta flyttlass. Jag har ännu ej sett honom.

Ja, detta är i stora drag förloppet af vårt lif såsom det gestaltar sig våren i det nådens år 1912.

Barbro hade ett kort från Fru Sillén på sin föd. dag [2-årsdagen], hvilket var mycket vänligt af Hr. Elofs mor. Ingen annan kom ihåg henne.

Hjärtliga helsn. från oss alla.

Emil Swensson.

Brev från Axel till Elof den 9 maj 1912

H-holm d. 9. 5. 1912

Broder Elof.

Tack för bref i dag. D:o för Emils [se ovan]. Det senare var mycket roligt att få ta' del af. Han tycks verkligen vara nöjd med lifvet. Det är ju rätt ovanligt. Ja, den som hade det så bra, som han har.

Jag höll på att skrifva efter beskrifningen på den där gården vid Strengnäs. Jag trodde knappt, att det var Svedäng. Det är nämligen 70 tnld. Men det kan ju hända, att det är Svedäng ändå. Jag vill emellertid inte ge' mer än 25000 för 80 tnld och då de lära ha' gifvit 42000 kr är det väl knappast troligt att de pruta så mycket.

I dag afbrutet af regn. Vi ha nu omk. 25 tnld vårsäd kvar att så. Höstsäd o. 1sta års vallen mycket skrala. Men Maj kall skall ju vara bra. Det är allt bra lugnt att inte ha något eget. Det bästa vore att inackordera sig på landet för 20 kr. i månaden. Då hade man 300 kr öfver och kunde lefva rätt bra ändå. Men det sk. sociala anseendet kanske skulle lida af en dylik manöver. Jag är fortfarande spekulant på c:a 70 tnld till ett pris af c:a 25000 kr. Men "hvar finna den", som det står i äktenskapsannonserna.

Det måtte ha' varit roligt att se Dig skumpa omkring i Malmköping med ett standar. Finns det fotografi, så skicka det. Dina landtbruksböcker måste jag väl skicka Dig. Jag skulle gärna ha' behållit dem. De äro alldeles utmärkta och innehålla allt hvad den sk. praktiske landtmannen behöfver. Jag funderar på att köpa dem. De äro ju egentligen billiga. Men när man är låntagare inser man huru mycket pengarna äro värda. Jag hade tänkt att kunna komma upp till 20000 kr. men det går tyvärr inte inser jag, det här året. Jag antager att jag kan lägga af c:a 600 kr. och sålunda komma upp till 19600 kr. vid årets slut, om jag får vara frisk.

Jag tänker resa hem någon gång i juli och hoppas jag, att vi då träffas.

Hj. hälsningar från broder

Axel

Brev från Julius till Elof den 23 maj 1912

Strengnäs 23/V 12

Kära Elof!

Hjärtliga lyckönskningar på födelsedagen! Visserligen hoppas jag, att du får komma hem dagen efter den stora dagen, men jag vill likväl gärna komma med min gratulation på rätter dag. Och för att du i någon mån må påminnas om gamla tider, skickar jag en liten födelsedagspresent. Jag hade mycket tänkt på en festkaka - jag menar: festtårta - men det är nog bättre att spara den till hemkomsten: du skulle kanske bara ha fått besvär af den.

Så vidt jag vet, har intet inträffat, sedan du sist besökte oss. Huset är i en våldsam förvirring i följd af den stora vårskurningen, men för öfrigt står allt väl till, och Mamma och Märta äro friska. Från Axel har intet afhörts, sedan du for, men jag gissar, att han också sitter och skrifver till dig för att gratulera.

Samuel Widebeck kom hit för att afhemta din fullmakt - som du enligt hans uppfattning bedt honom mottaga för att utöfva hans rösträtt. Jag bemödade mig att göra för honom begripligt, att detta måste vara ett missförstånd: jag trodde mig med bestämdhet kunna antaga, att du aldrig haft för afsikt att bedja honom om denna tjenst. I alla händelser fick han på "valbyrån" sedan en annan fullmakt, så att jag hoppas, att han är belåten. Gustafson stod hela tiden och skref upp de röstande och deras röstetal, allt i den mest oaptitliga luft - af hvilken han antagligen icke led. Hur valet gick, är ännu okändt.

Hjärtliga helsningar från Mamma och Märta! Välkommen om lördag till oss!

Pater

Brevkort från Wendela till Elof den 23 maj 1912

Vykort från Julius till Elof, Ånhammars säteri, Dunker, den 26 maj 1912

Kära Elof!

Oroa dig inte öfver förlusten af en guldring: den låg här hemma i ungherrarnas rum. Äfven min regnskärm har jag återfått i S. E. B. Allt väl!

Pater

Brev från Kjell Bernström till Elof af Sillén den 29 maj 1912

Stora Stenby Gård, Adelsö. Den 29de Maj 1912

B! B!

Hjärtligt tack för ditt vänliga bref af den 23dje dennes! Roligt höra att du fortfarande lefver! Det var mycket roligt att du berättade litet från Ingeborg, jag visste ej att du hade varit där ända tills nu i mars! Jag kan tro att Emil sätter litet kläm på Ingeborg o. att Oskar låter Lagnö förfalla det är då bra synd! Hälsa till Emils om du någon gång skrifver till honom.

Du frågade mig om jag hade reda på någon plats som vore lämplig för dig! Ej för närvarande vet jag någon men om jag skulle få höra af någon, så skall jag underrätta dig meddetsamma.

Mitt bröllop blir ej förrän i vinter antagligen i midten af Februari och har jag då reda på din adress, skall jag komma i håg dig! Det är en hel del saker som jag måste ordna om här först, annars hade vi tänkt att det skulle blifvit nu på våren!

Kom hit o. hälsa på mig vid tillfälle i höst. Du är så välkommen! Jag har blott en hushållerska nu detta återstående halfåret men 6 gästrum, så plats har jag alltid! Annars bor jag helt ensam, men då jag har en stor motorbåt, går det ju lätt att komma ned till Högantorp eller Södertelge el. Sthlm!

Det är nog ej så alldeles odeladt angenämt att exercera beväring, men du har ju lyckan bo i eget rum etc! Hör du någon gång fr. Säby? Har ibland träffat Herman Wrangel på Södertelge-tåget, samt nu senast vid Hästutställningen i Sthlm. Är Ingrid Brandt kvar där ännu? Hvad gör din bror nu?

Skrif någon gång du har tid o. lust! Jag skall meddela ang. plats om jag får reda på någon.

Hjärtligaste hälsningar från din gamle vän

Kjell Bernström

P. S.
Nils Insulander känner jag se'n flera år tillbaka o. är han en hygglig o. treflig man!
D.S.

Juni 1912

Brev från Axel till Elof våren 1912, odaterat [Det påbörjade brevet på baksidan av andra arket är daterat 8. 2. 1912, se nedan, men kanske Axel använde arket för brevet till Elof först när han fått brist på brevpapper?]

Kära Elof!

Tack för bref i går med löfte att försöka uträtta de omskrifna bankärendena.

Hvad Ditt uppdrag beträffar skall jag göra hvad jag kan. I fall Du tänker vända Dig till "Lindells platsförmedling" får Du skicka in en afskrift af Dina betyg samt uppgifter hvad slags plats Du önskar. Vill Du annonsera borde Du väl göra det i "Annonsbladet" eller möjligen Sv. Dagbladet. Annonsen kunde ju möjligen lyda: Plats såsom landtbruksbiträde (eller bokhållare) önskas till 1 Nov af 22 årig ung man student med omkring 3 års praktik vid jordbruk (Någon lön önskas?) Svar till "E. S." denna tidning.

Jag tror Du bör akta Dig att sätta ut några adliga initialer. Det finnes väl folk, som hellre ville ha en dylik person, men jag tror att de äro i minoriteten. Huruvida det vore lämpligt att bifoga att Du är student, det törs jag inte säga. Det kanske borde stå.

Betalningen brukar tidningen taga ut genom postförskott innan de införa annonsen. Du kan ju försöka hos både Lindell och någon tidning. Annonsen kostar väl några kronor.

Jag skall noggrant studera Annonsbladet så väl för Din som för min egen räkning. Jag har nu också annonserat där, ungefär i samma stil som Du.

Skulle Du ha lust att efterträda mig här? Jag tror nog att det skulle gå för sig. Platsen är mycket lärorik, men huru Du skulle trifvas blef ju en annan sak. Jag antager att Du finge samma lön som jag, d. v. s. 150 kr. första året. Maten kanske skulle blifva det värsta. Jag har inte talat med Wernstedt om något dylikt, så att Du bör därför inte heller tala med någon annan om möjligheten häraf nu. Du kan ju emellertid tänka på saken och behöfver inte bestämma Dig förrän jag bestämt, att jag skall flytta.

Skulle Du vilja skrifva och säga, huru mycket pengar Du sätter in på min bok?

Här regnar det fortfarande och det börjar på att bli tillräckligt nu snart. Hoppas att Du fick din permission på lördagen.

Hj. hälsningar

broder Axel.

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 1 juni 1912

H-holm. 1. 6. 1912

Broder!

Ånyo egendomsfunderingar! Den af mig omtalade gården som var till salu för 128000 kr. är "Brösicke", belägen vid Eknäs. [Priset felskrivet av Axel? Betydligt högre än de belopp han annars brukar nämna?!] Vill Du försöka komma dit och titta på den? Jag betalar alla omkostnader, som är förenade med resan dit. Det vore mycket hyggligt om Du ville göra det. I så fall skulle jag vilja hafva en ritning öfver ägorna och husens inbördes och ungefärliga läge. Gården är intecknad för 20000 kr. och nu utarrenderad för 1200 kr. Husen äro antagligen mycket dåliga och jorden vanskött. Jag skulle vilja veta, hur många lägenheter det finns för arbetare och en del andra saker, som Du själf förstår.

Hj. hälsningar

broder Axel

Brev från Julius till Elof den 6 juni 1912

Strengnäs 6/VI 12

Kära Elof!

Tack för brefvet! Att du icke skulle finna det blifvande reservunderbefälet stå högre än dina förra "gemena" kamrater, var mig icke oväntat. Studenter och bokhållare stå, efter hvad jag tror, i allmänhet icke synnerligen högt, och jag misstänker, att de svenska medlemmarna af dessa sorter icke äro bland de bättre. Mitt skäl för denna förmodan är den brist på tradition, på hvad den tyske studenten kallar "Comment", som är så utmärkande för hela det svenska samhället. Men denna tradition, dessa fasta vanor - som den radikale murfveln kallar fördomar - äro af en alldeles utomordentlig betydelse just för den som ännu icke arbetat sig fram till egna, fasta grundsatser. Den sedvanliga, den anständiga vanan är naturligtvis ännu icke sedlighet, är ingen dygd, och jag vill därför icke heller påstå, att t. ex. den svenske studenten, som saknar den fasta vanans korrekthet, nödvändigtvis behöfver vara moraliskt sämre i djupare mening än hans tyske, engelske, norske kamrat. Men visst är, att han är obehagligare att höra och se, och lika visst är det, att han saknar ett mycket starkt skyddsvärn, som många andra nationers gentlemen ha; ja jag vågar säga rent ut: den svenske studenten - som härutinnan närmast liknar ryssen och fransmannen - är vanligtvis ingen gentleman, fast man får hoppas, att han en gång blir det. Bonddrängen är mycket ofta mera gentlemanlike.

I går fick jag helsningar från dig genom kapten v. Heijne, som varit på en fest i Malmköping. Han gladde mig utomordentligt, ty han berättade mig, att två officerare - "två kaptener", sade han - frågat, om han kände dig, och synnerligen varmt berömt dig för uppförande och militärisk duglighet. Du kan förstå, huru detta gladde mig, som trots tidsriktningen håller fast min gamla förkärlek för "der Rock des Königs und der Ehre".

Axel har nu nya funderingar på egendomsköp, eget nog äfven denna gång på Selaön. Nu gäller det en gård med det konstiga namnet Brösicke. Känner du till den? Det får jag väl höra om lördag, ifall du kommer hem.

Märta träffar du då icke: hon afreser i morgon till Stockholm för att "köpa kappa".

Vi ha haft kollegium. Bland kvarsittare märkas: biskopens gosse (Stade), domprostens, komministerns, Liljhagens, Wrangels (äldre), Queckfeldts (äldre). Således stor jämmer att förvänta.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen. Välkommen hem!

Far.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 13 juni 1912

H-holm 13. 6. 1912

Broder.

Tack för besväret med besöket vid Brössicke. Det var ju en betydligt mörk målning, som Du hade i Ditt bref. Jag hade verkligen börjat göra mig en del illusioner i betraktande af läget och det till synes billiga priset. Dessa hafva nu emellertid betydligt reducerats efter ankomsten af ditt bref. Jag skref i går till ägaren, att jag i Juli skulle resa dit och se på gården, men det är kanske onödigt. Jag skulle emellertid gärna hafva velat haft närmare reda på ägornas läge, hvad det var för slags jord, enligt ägarens uppgift voro husen i tämligen godt skick.

Jag skulle nog fortfarande vara spekulant på Eknäs, om det låg litet längre bort från grannarna. Kanske det inte var så farligt. Hur tyckte Du att det såg ut nu på Sommaren? Mer än 32000 tycker jag inte att man kan gifva i alla fall.

Jag skulle mycket gärna skaffa något eget till våren, men det tyckes vara mycket svårt. Jag har ett par andra små gårdar i Westeråstrakten, som jag kanske tittar på, om jag kommer hem något i sommar.

Wernstedt har nu varit borta i 2 veckor. Jag vet inte hvar han är, men hoppas att han kommer hem snart, så att jag får några pengar, ty dessa är slut.

Angående plats, så finnes det i Sthlm något som heter "Agronomernas platsanskaffningsbyrå". Huruvida den får anlitas af icke agronomer vet jag [ej]. Du kan ju alltid skrifva dit. Vidare sänder jag en annons från "Lindells" dito. Det är ett rysligt bråk med platserna för oss obemedlade landtmän. Jag har heller inte gjort något. Det kanske blir några månaders "Strengnäs-sejour" för oss bägge. Eller hvad tror Du. Kanske man bör bjuda 32 för Eknäs. Men blir det nu ett bra år, så behåller han det väl tills vidare.

Hj. hälsningar från broder
Axel

Brev från Axel till Elof den 20 juni 1912

Hällevadsholm den 20. 6. 1912

Kära Elof!

Nyss fått Ditt bref, besvarar jag det med det samma. Det är ju tråkigt, att Du inte lyckas i Dina platsanskaffningar. Äfven jag tänker nu börja. Har skrifvit till Westerdahl och har skrifvit en annons, som jag likväl inte skickat af.

Jag tycker, att det var litet förargligt att Du gick till Stockenström. Han och jag voro inte så särdeles goda vänner under den sista Alnarpstiden. Men det gör ju ingenting åt saken. Jag vet inte, att Du kan göra något annat än skrifva till Dina bekanta och annonsera. I nödfall en plats utan betalning. Jag vet inte själf, huru jag kommer att göra. Men man får väl försöka ligga i. Jag hade nog tänkt att kunna få något eget till våren, men det tyckes inte vara så lätt. Jag har skrifvit till "Ekenäs-mannen" och försökt pruta, men inte fått något svar.

Här är nu varmt och härligt väder. Ladugårdskarlen är i dag borta, så att jag måste stanna hemma och se till den litet. I morgon tänka W. och jag resa till Strömstad och därifrån med båt till Norge på en liten tur.

Tack för egendomsannonserna. Jag tänker skicka efter beskrifning. Det stod ingen adress, men jag antager väl, att det var Stockholm? Då det inte tycks vara någon idé att resa och se på Brössicke, vet jag ej om jag reser hem. Skulle Du därför vilja uträtta följande bankärenden, då Du kommer hem: 1) Klippa 2 st. obl. och lösa ut dem. 2) Taga ett Depositionsbevis och kvittera ut ränta på detsamma, hvarför fullmakt medföljer. 3) Samt slutligen insätta hela summan på min sparkassebok. Skulle Du inte kunna komma hem någon dag, medan banken är öppen, kanske Du kunde få permission för att resa hem och uträtta detta viktiga ärende? Det är inte mycket idé för mig att resa hem, då resan ungefär kostar hela det omskrifna beloppet. Jag antager, att Pappa inte vill gå i vårt fack och det vore därför mycket hyggligt, om Du kunde ordna det på något sätt. Min bank-bok har Pappa. Jag har ej numret å depositionsbeviset uppskrifvet, hvarför Du torde ifylla detsamma å fullmakten.

Jag skickar en annons om plats i Estland. Jag tycker att Du kunde försöka det. Du finge då samtidigt komma ut och se litet nytt. Det är ju inte heller så långt som man inbillar sig. Jag tror nog inte att Du skulle få platsen, men Du kunde ju försöka.

I värsta fall fick Du väl gå igenom någon "kurs" till våren och få vi sedan skaffa någon jordbit och gräfva själfva.

Vore tacksam, om Du snarast möjligt underrättade mig, om huruvida Du kan uträtta uppdraget med penningarna.

Hj. hälsningar
broder
Axel

Kan Du få reda på, om adressen till den där egendomen.

Vykort från Wendela till Elof (adr. Killander, Malmköping) den 22 juni 1912

Kära Elof.

Så flat jag blef, när jag såg, att Elof ej fick komma hem. Tack, mycket för brefvet. Var nu rädd om sig, och dansa ej för mycket. Det är ej så varmt om nätterna minsan.

M. är i Kolbäck, for i Thorsdags.

Välkommen hem nästa Söndag.

Som sagdt, tänk på helsan beder

M-e

En glad Helg önskas.

Juli 1912

Brev från Axel af Sillén till Elof den 5 juli 1912

Hällevadsholm d. 5. 7. 1912.

Kära Elof!

Tack för Ditt bref, nyss mottaget samt för uträttandet af affärerna. Jag kan emellertid inte förstå, att det inte blef större ränta på dep.beviset. Jag tog inte ut räntan i julas, hvarför det skulle vara ränta fr. o. m. 1 Aug. 1911 till 30 Juni 1912, d. v. s. nära ett år och blott 20.56 på 1000 kr det måste vara något misstag. Kan Du vid tillfälle reda upp detta åt mig, vore det bra.

Någon annons har jag ej infört åt Dig. Om Du skrifver "Svar till denna tidning" skickar tidningen svaren mot kortförskott tror jag. Då Du inte skref något angående ev. plats här, antager jag, att Du inte reflekterar? Här är nu vackert. Om måndag börja vi med höskörden om det är vackert. Jag har inte heller kommit till något resultat angående plats.

Hälsningar

broder Axel

Brev från Axel af Sillén till Elof, odaterat

Kära Elof!

Tack för ett bref!

Angående plats hos Stockenström bör Du nog reflektera på anbudet. Det är för det första inte så lätt att få något, det är ju vidare roligt att vara så nära hemmet och det är ju fina gårdar.

Stockenström är nog ganska fordrande, men antagligen får Du väl inte mycket med honom själf att göra. Som Du själf säger kan Du ju gå igenom någon kurs, om Du inte kan hitta på något annat lämpligt. Jag tillstyrker sålunda.

Hvad mig själf beträffar har jag ej kommit någonstans med plats historien. Ännu intet svar på annonsen. Som Du väl hört hemma har Eknäs affären återupplifvats genom den store mannens besök hos Pappa. Det är därför möjligt att jag reser hem under närmaste tiden och ånyo ser på Eknäs. Och i så fall få vi väl träffas hoppas jag.

Vi håller nu på att köra hö. Ännu är vädret vackert och jag hoppas att det står sig några dagar.

Nu börjar maten här att bli riktigt usel, så att det vore nog skönt att kunna få litet bättre.

Hj. hälsningar

broder Axel

Brev från Julius till Elof den 17 juli 1912

Strengnäs 17/VII 12

Kära Elof!

Vi undra, hur du stått dig under den starka hettan, som i dag äntligen gifvit med sig, åtminstone här. Skrif en rad till oss om hur du befinner dig: långt behöfver det ju icke vara, om det är knappt om tiden.

Märta kom mycket riktigt hem på natten, sedan du rest. Hon hade haft mycket varmt och mödosamt, men var dock synnerligen belåten med färden. Medförde hem en liten blågul flagga, med hvilken hon, häftigt tjutande, hade viftat.

Här har intet händt, och, om jag undantager, att vi undra, hur du haft det, råder frid.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen.

Far.

Brevkort från Emil Swensson till Julius af Sillén den 18 juli 1912

Ingeborg C. 18. 7. -12.

Bäste Broder!

Hjärtligt tack för hågkomsten af oss med några rader. Min familj (barn o. blomma) äro på Sjösa sedan 2 veckor tillbaka o. stannar kanske ännu en vecka. För familjens öfverhufvud gifves ingen semester vid denna årsens tid.

En härlig sjöresa till Strengnäs i o. för påhelsning af gamla vänner är ju allt för lockande för att blott stanna vid blotta tanken. Tack för att du vill se oss. Något som också lockar oss "jordgubbar" är det tjenliga vädret, hvilket man vill utnyttja till sista arbetstimmen af dagen.

Hade vykort från Hr. Elof för en tid sedan, deri han frågade om jag visste någon plats. Jag vet inte af någon, om inte vid min egen härd, men unga män vill ju ha omvexling o. se sig om litet på andra håll.

Hjärtliga helsningar till dig o. de dina.

Emil.

Brev från Julius till Elof den 21 juli 1912

Strengnäs 21/VII 12

Kära Elof!

Tack för brefvet, som jag nyss fick och skyndar att genast besvara. Denna snabba expedition är orsaken till brefvets underliga utseende: det är slut på mitt brefpapper, jag har endast dessa lappar att skrifva på, och som det är söndag, kan jag icke anskaffa något bättre. Jag ville emellertid genast svara och meddela dig, hvad jag anser om det Stockenströmska anbudet.

Min åsikt därom är för det första, att du i alla händelser bör, såsom sagdt varit, resa dit om söndag för att få närmare besked. För det andra hyser jag den åsikten, att man icke, utan att närmare känna till förhållandena, kan taga för gifvet, att det är en olägenhet för dig att icke bli "medlem af familjen". För att kunna säga något om den saken måste man tydligen känna till dels familjen Stockenström, dels "befallningsmannen" (som kanske i stället är en inspektor?). Min lilla världserfarenhet säger mig, att det är fullkomligt lika sannolikt, att det för dig skulle vara en stor fördel att slippa betraktas som medlem af familjen, som att det skulle vara en olägenhet. Det är åtminstone mycket sannolikt, att du, om du antar platsen, i alla fall blir inbjuden i din principals hus, och det är nästan säkert, att din ställning blir friare än om du vore ett "påhäng" d. v. s. om frun uppfattade dig som ett sådant. Så mycket om "familjemedlemskapet".

Hvad som däremot är af vikt, det är naturligtvis maten. Men får du bra mat och ett hyggligt rum, där du får vara i fred, och ser det för öfrigt hyggligt ut med gård och människor, så bör du väl betänka dig, innan du kastar ifrån dig ett, som det synes, godt tillfälle att få visa duglighet och pålitlighet. Ty det är, som du säger, ondt om platser, och det på alla områden utom i kyrkan och folkskolan. Och aflönade platser som medföra medlemskap i familjen äro ganska säkert rätt sällsynta. Därför kunde du ej heller vänta dig något svar på din annons.

Det finns nog fördelaktiga, t. o. m. mycket fördelaktiga platser inom landtbruket. Men de äro icke många - såsom naturligt är, då ju nu för tiden egare och arrendatorer om möjligt sköta sig själfva eller med billiga biträden - och de uppnås endast småningom.

Hufvudsumman är således, att jag råder dig att fara till Stockenström om söndag och taga reda på förhållandena.

Om du inte vill detta, utan är på förhand besluten att icke mottaga någon anställning, där du icke får vara "familjemedlem", så råder jag dig att 1:o) meddela dig med Sjöholm genast och höra efter, om hans plats blir ledig; 2:o) införa en på annat vis stiliserad annons, i hvilken du bjuder ut dig mot fritt vivre och familjemedlemskap; 3:o) meddela mig, om du vill, att jag skall försöka höra mig för efter en sådan plats. Om jag skulle lyckas häri, vet jag ju icke, men jag skulle ju alltid göra mitt bästa.

Slutligen påminner jag om att anmälningstiden till Ultuna snart utgår, senast d. 31 augusti.

Ännu en sak. Tiden 1 nov. till våren kan du helt visst få vara på Ingeborg om du vill, som synes af inneliggande från Emil. [Se föregående brevkort.]

Lycka till med dina utsikter, af hvilken art de än bli! Och hjärtliga helsningar från Mamma och Märta genom

Far.

Brev från Julius till Elof den 23 juli 1912

Strengnäs 23/VII 12

Kära Elof!

Jag skrifver än en gång om dina förhandlingar med hr Stockenström. Jag gör det därför, att jag icke är säker på att jag sista gången uttryckte mig tydligt: jag hade nämligen, och har i någon mån ännu, feber, så att jag måhända inte hade tankarna så väl i tygeln, som önskligt är. Men nu vill jag försöka göra min mening klar.

Jag anser, att, hvad du nu framför allt bör eftersträfva, är att få en anställning, där tillfälle gifves dig att visa din pålitlighet och duglighet som befäl och som bokförare och redogörare. Det är nämligen, som du själf skref, svårt att få plats, men det kommer enligt min öfvertygelse icke att bli svårt för dig, nämligen när folk kommer under fund med att du är 1:o) redbar och pålitlig, 2:o) uppfostrad som en gentleman och sålunda möjlig att "ha i rum", 3:o) i besittning af en liten förmögenhet, som gör det möjligt för dig att lefva som en redlig man äfven utan lön eller med en ringa sådan. När detta blir klart, får du icke svårt att erhålla plats. Men huru skall det kunna bli klart utan att du sköter en i någon mån själfständig befattning? Att du får någon sådan och därmed tillfälle att visa hvad du duger till, är sålunda af stor betydelse för dig. Likaså är det ju för din utbildning till "din egen" högst väsentligt, att du får öfning i befäls förande och i böckers d:o.

Därför menar jag, att du bör antaga en sådan plats, om du kan få den, äfven utan lön, i fall det blir nödvändigt, och att du bör taga väl reda på förhållandena hos Stockenström. Ty naturligtvis vore där ett tillfälle och ett, så vidt jag förstår, godt sådant, att skaffa dig inträdet bland de konkurrerande ungdomarna. Jag tycker således, att du icke skall bry dig om, att du ej får räknas till familjen - i själfva verket var det nog litet naivt af oss båda att tänka oss, att den nygifta frun skulle vilja ha någon dylik "medlem" - om du kan göra dig räkning på a) bra mat b) ordentlig bostad c) en ställning, som du tror dig om att utfylla, och därvid slipper arbeta med händerna. I hvarje fall reser du väl dit. Är det nu om söndag?

Skickar försöksvis några böcker. Hjärtliga helsningar från Mamma och Märta gen. Far.

Augusti 1912

Brev från Ebbe von Engeström till Elof af Sillén den 5 augusti 1912

Jälla den 5 aug. 1912.

[Anna Altbergs handstil]

Broder!

Det är jag som skrifver, Anna. Enligt löfte från i somras har jag talat med hr Paulsson, Jälla, som brukar ha elever, men då jag visste att Du ej var ledig förrän i höst, har jag ej brytt mig om att skrifva till Dig först. Därför blef jag helt öfverraskad att se Din stil i lördags och anade genast innehållet. [Ebbes handstil:] Och då jag nu skrifver, är det med så mycket större nöje, som jag får tala om för Dig från hr Paulsson, att Du är välkommen hit i höst, när Du blir ledig från Din värnpligt. Någon lön vill han ej lämna, åtminstone ej i början, "men den saken bör väl kunna ordnas", som han sade. Här är 520 tld öppen jord, frun är en hygglig småländska, han något hetlefrad, och bokhållarens epistlar i allm. något rafsiga, i synnerhet då man distraheras af ett par vackra ögon! Det är nämligen så, att Anna och hennes bröder på återvägen från en fotvandring i Dalarne voro så ovanligt älskvärda att hälsa på mig. [Annas handstil:] Nu hjälper Anna mig att fortsätta efter Ebbes diktamen. Gården ligger en ½ mil från Upsala. [(Min personliga mening.) Mycket trefligt värdfolk. Pianino finnes på gården. En hyfsad taxvalp tillhör familjen och man får goda kräftsupéer här.] Vore roligt om Du ville komma. Paulsson ber mig hälsa Dig välkommen.

När det lider mot tiden, få vi väl låta höra af hvarandra.

[Stämpel: För Jälla Gård]

vännen
E. M. v. Engeström
gm. A. Altberg.

Anm. Agronom Ebbe Mathias von Engeström (f. 1887) gifte sig d. 5 juni 1913 med Anna Altberg (f. 1891). /SZ

Brev från Axel af Sillén till Elof den 6 augusti 1912

H-holm d. 6. 8. 1912

B. B.

Jag lofvade ju att skrifva om Eknäs besöket. Det förlopp ungefär som jag hade väntat. Vi gjorde samma rond, som Du o. jag. Hvetefältet var storartadt, Rof do alldeles vanskött. Eljest hade nog grödan lidit af torka. Hans sista pris var 36.000 och jag nämde intet något pris, som jag var villig att gifva utan lofvade att skriftligen nämna detta. Jag har ännu inte gjort det men skall väl göra det. (32.000)

Pappas samtal med Juden Philipsson hörde Du väl under Ditt besök hemma antager jag. Kanske Du äfven hörde att han förmedlat en bokhållarplats?! åt mig vid Gripsholms Kungsladugård. Jag har i dag skrifvit och anmält mig, men betingade mig 400 kr. i lön. Platsen har som alla andra en del mörka o. en del ljusa sidor. Frågan är nu hvilka som dominera.

I dag ha' vi börjat Rågskörden, men måste sluta på grund af regn, som nu hållit på hela dagen. Om jag kommer till denna plats kommer vi väl att tillbringa en vecka i Strengnäs tillsammans under slutet på Oktober. Det vore ju trefligt.

Hj. hälsningar
broder
Axel

Brev från Julius till Elof den 13 augusti 1912

Strengnäs 13/VIII 12

Kära Elof!

Tack för brefvet med beskrifningen öfver din färd, som ju gått lyckligt och väl, framför allt därutinnan, att du fått tillfälle att personligen tala vid hr Stockenström.

Hvad nu angår platsen hos honom, så får jag af din framställning af edert samtal den uppfattningen, att han icke är alltför angelägen om att få dig. Redan detta - ifall jag nu fattat saken rätt? - är ju mycket betänkligt. Men det skulle ju kunna förändras till ett bättre under förutsättning - men endast under den förutsättningen - att du är fullt kapabel att sköta platsen. Anser du själf detta vara i minsta mån tvifvelaktigt, så råder jag dig utan minsta betänkande att själf draga dig tillbaka. Ty visserligen är 400 kronor bra betaldt, och de erbjudna lefnadsförhållandena kan man ingalunda heller klaga öfver. Men om du utan den nödiga bokföraredugligheten kommer dit: om du ger hr. v. S. berättigad anledning till missbelåtenhet, så lider du därigenom en skada, som icke uppväges af de 400 kronorna - eller, rättare sagdt, af den del af detta belopp, som kunde hinna utfalla, innan du finge flytta eller själf, utledsen, anhölle att få flytta. Ett sådant nederlag vid din första anställning kunde göra dig skada på många vis och vore ju dessutom en hård pröfning att vara med om. Alltså: är du icke viss på din kompetens, så slå den platsen ur hågen. Kan du åter med säkerhet sköta den - och, huru därmed förhåller sig, kan ju icke jag veta något om - så vågar jag icke ge ett så bestämdt råd. Jag kan endast säga, att om jag vore i dina kläder, så toge jag hellre Jälla. Jag skulle i sådant fall - efter att ha språket med flickan Altberg och fått tillfredsställande upplysningar - begära att få ett bestämdt svar från Jälla så fort ske kunde, och som skäl för denna begäran tala om att jag låge i underhandling om en annan plats och önskade få afsluta denna underhandling. M. a. o. jag toge hellre Jälla utan lön än Stockenström med 400 kr.

Jag hoppas, att du på Jälla icke endast skulle föra böcker utan äfven befäl?

Från Axel har jag ej hört, men väntar med hvarje post underrättelse om att han blifvit klar - ja eller nej - med platsen i Mariefred.

Något nytt om mobiliseringen?

Du låter väl oss veta, så snart något blifvit klart med din anställningsfråga.

Mamma och Märta helsa hjärtligen genom

Far.

Tydligen tog morfar Elof anställning hos Henrik von Stockenström på Ånhammar i Gryts s:n i Södermanland hösten 1912. Gården övertogs 1914 av sonen Bo (f. 1887). Denne utvecklade gården till en mönstergård och blev sedermera jordbruksminister. /SZ

Brevkort från Märta af Sillén till brodern Elof den 25 augusti 1912

Strängnäs den 25 Augusti 1912.

Kära Elof!

Du undrar om du har vunnit något, kan jag tro, men jag har inte lyckats upptäcka något vinstnummer, med ditt nummer. - Jag tycker det är utmärkt att du inte har vunnit något, så att du inte skall förledas att spela på lotteri. Jag skall gömma dragningslistan till du kommer hem, så att du själv får övertyga dig, om att du inte har vunnit något.

Mamma tackar för brevkortet, som kom i dag. Välkommen hem om tors-dag.

Hälsningar.
Märta.

September 1912

Brev från Axel till Elof den 4 september 1912

Hällevadsholm den 4 Sept 1912

Kära Pappa! Elof!

De bästa lyckönskningar på födelsedagen och tack för bref härom dagen.

Priset på Skrämtorp var bra tilltaget om åkerarealen öfverensstämde med länskalendern.

Jag gratulerar Dig till platsen hos Stockenström och tack för bref från Dig i går, där Du inte ännu tycktes veta om Du fått den. Jag hade bref från Stockenström, där han skref, att Du blifvit antagen. Det är ju mycket förmånligt ekonomiskt sett. Hurudant själfva arbetet blir är nog en annan sak, men man bör ju alltid hoppas det bästa.

Som Du tyckes ha hört, är jag allvarligt betänkt på att skaffa något eget till våren. Jag är inte mycket tilltalad af din och Pappas plan om gemensamt köp. Märtas inteckning kan jag nog vilja ha, men det är något helt annat. Jag tror inte att Du skulle bli så belåten, om Du ett år finge veta, att Ditt kapital minskats med några tusen kr. Jag hoppas emellertid att vi träffas i höst och få resonera om saken innan jag börjar företaga mina efterforskningar.

Angående landtbruk, så ser det här så mörkt ut, att jag inte ens vill skrifa om det. Vi få nog inte in säden medan jag är kvar. I dag om 7 veckor afreser jag till fädernestaden. Har haft bref från Pappa, där han råder mig att arrendera något. Jag är emellertid inte mycket hågad för det heller, ehuru jag tror att det vore förståndigt.

Hjärtliga hälsningar från broder
Axel

Det dröjde något innan brefvet kom i väg.

Hj. hälsningar å nyo
Brodern

Brev från Julius till Elof den 8 september 1912

Strengnäs 8/XI 12 [sic, men det måste ha varit IX: Julius födelsedag inträffade den 5/9, Vendelas den 7/9. /SZ]

Kära Elof!

Nu skall jag ordentligt tacka för ditt bref med födelsedagsvälönskningar, väl behöfliga, när man är så nära gubbåldern.

Det har naturligtvis varit stort firande. Äfven på min dag voro några herrar här och ett fruntimmer: den trogna Sim. Men det var dock ett intet mot Mammas födelsedag, som inbragte ett helt orangeri samt några blomsterpytsar. Jag tordes denna gång icke vara med här nere utan förstack mig på vinden. Under det jag satt gömd däruppe, inträffade den lilla fataliteten, att Oskar Svenson med sin baron anlände. De visste icke af att det var någon högtidsdag, utan kommo för att aflämna hönsföda. Men de infördes naturligtvis i damernas sällskap, där Oskar lär ha yttrat sig med sedvanlig ledighet, medan baronen förhöll sig moltyst.

Sedan damerna gått kröp jag fram ur mitt gömställe, och Oskar och baronen åto middag med oss och fingo smaka på tårtan och melonen. Midt under den festliga måltiden aflägsnade sig Märta, som gick ned till ångbåten för att via Vesterås resa till Irsta, dit jag hoppas att hon lyckligen anländt. Hon fick sålunda ej höra vännen Oskars högtidstal till Mamma, i hvilket han genomgick människolifvets åldrar och särskildt dröjde vid Mammas årstid, nämligen den "sena hösten". Det var det längsta tal jag hört af denne talare och ett af de längsta jag öfverhufvud hört.

Efter kaffet framtog Mamma gästvänskapsgåfvor åt de uppbrytande främlingarna - precis som i Homerus. Hon beskänkte nämligen hvardera af slotten Lagnö och Ingeborg med en ädelboren tupp af ätten Orpington, som lär vara ett fint hus. Nu fick Oskar gå till sin handelsbod och tigga en gammal låda för de nobla tupparnas transport. Med hönslådan uppfyllande hela baksätet for han gladeligen sin väg, dragen af en son till Shadeland Harry Wrangel och skjutsad af der hochwohlgeborne Freiherr von Below.

Dugde de där bokhålleriböckerna något till? Du har väl fått dem? Det skall väl åtminstone kunna en smula vänja ögat vid termerna?

Mamma - som för tillfället är på kafferep hos "Alma", d. v. s. fru Carlsson, hvilken firar sin namnsdag, och af ett konsortium väninnor erhåller en korgstol i st. f. blommor, hvilket bevisar, att tiden är riktigt praktisk - mår bra och skulle säkerligen sända hjärtliga helsningar, om hon vore här.

Din fader
Jul. af Sillén

Brev från Gunhild Tiblin till Elof af Sillén den 11 september 1912

Uppsala den 11 sept. 1912.

Tack för kortbrevet, som jag först i dag erhållit. Vi reste på torsdagsmorgonen med båten från Salta, så det hann ej fram, medan vi voro kvar och har nog sedan någon tid legat i Karlssons rockficka. Jag hade först ämnat fara med cykel till Enköping och sedan på tåg till Uppsala, men i sista minuten kom ett regnväder och ändrade resplanen så, att mamma och jag följdes åt till Stockholm.

Tråkigt att vi ej fingo någon titt på söndagen. Jag hade visserligen ej då kunnat följa med till Strängnäs, men nog hoppas jag också på en sådan resa vid lämpligt tillfälle. Ja, nu har jag varit här en hel vecka och börjat knogat igen. Det tycks bli ett ansträngande år, men bara man får vara frisk, går det väl an. I går hade vi den första svenska skrivningen, med hemska ämnen. Det första lydde: Bevisa Guds tillvaro. Ingen vågade sig på det, och förresten tycker jag ej, att det var ett ämne för skolstadiet, låt vara att det är abiturientklassen.

Ni skrev, att Ni skulle ut och resa efter avslutad exercis. Kan Ni då ej göra en tur hit till Uppsala i stället för skridskofärden, som ej blev av? Välkommen!

Hälsningar
Gullan Tiblin

P.S. Vore roligt få se beväringskortet, om Ni tog något.
D.S.

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 15 september 1912

Hällevadsholm den 15. sept. 1912.

Kära Elof!

Jag har visserligen ännu inte fått något svar på min senaste skrifvelse, men fortsätter ändå litet med anledning af egendomsbekymren. Du tycks vara öfvertygad om, att det vore "synnerligen dumt" (ordagrannt) af mig att skaffa något eget, naturligtvis litet = 60-70 tnld. Jag är inte lika öfvertygad. Vissa saker gör emellertid att jag på senaste tiden börjat något mer reflektera på Pappas o. Ditt förslag ang. köp tillsamman. En af dessa är att jag ju inte är så alldeles frisk (något som Du naturligtvis inte får tala om hemma). Skulle jag därför skaffa mig något eget nu och så blifva sämre, så att jag inte kunde sköta det, så kunde det bli en ganska tråkig o. besvärlig historia med utarrendering o. dyl., då Du inte tycks vilja ha något så litet, som det i så fall skulle bli. Jag har därför tänkt mig möjliheten af att vi skulle köpa något tillsamman eventuellt Märta som inteckningstagare. Gården borde då enl. min mening inte vara större än att antingen Du eller jag skulle längre fram kunna öfvertaga densamma, d. v. s. med inventarier kosta omkr. 50.000. För min del gärna mindre. Vi skulle då kunna satsa 15.000 hvar o. Märta ta int. för 20.000.

Jag tror, att det skulle vara trefligt att ha något litet kapital, som inte vore nedlagt i rörelsen. Efter ett dåligt år kanske en del gick åt till att betala Märta ränta. Betänk det! Tänk Dig många gånger för innan Du bestämmer, om Du verkligen vill vara med om en dylik affär. Skulle en sådan komma till stånd borde Du naturligtvis vara på gården. I annat fall kan jag inte förstå saken från Din sida. Det vore ju annars detsamma som att Du placerade Dina penningar mot mindre säkerhet o. med lägre ränta. Men för att förebygga allt för stora strider o. tvistigheter behöfves det nog ganska minutiösa bestämmelser angående flera saker. Har Du några förslag i den riktningen? Jag hoppas, att Du inser att hushåll o. dyl. måste ordnas på allra enklaste sätt, om det på något sätt skall kunna gå ihop.

En annan sak är ju att det kanske är oklokt att lämna en förmånlig plats, som Du skulle komma att göra. Apropos plats, har Ni d.v.s. Stockenström o. Du öfverenskommit något med anledning af Ditt rep.möte nästa år? Som sagt, har Du några förslag eller önskningar ang. det ev. köp så meddela mig dem.

Här är det nu bra väder. I dag söndag skola vi köra in det sista - rågen, som skars för 6 veckor sedan. Den är mycket grön o. vacker i axen. Vi ha skurit omkr. 25 tnld hafre o. kört in 10. Wernstedts föräldrar ha varit här sedan i tisdags o. resa i morgon.

Hj. hälsningar fr. broder
Axel

Fördelen med att vi bägge insatte 15.000 vore, att om allt gick lyckligt, den ene af oss vid arf efter Pappa o. Mamma jämt kunde lösa ut den andra med denna summa.

Oktober 1912

Vykort från Elof till Julius den 4 oktober 1912 från Malmköping

Herr Lektor
J. af Sillén
Strängnäs

Tack för kortet och tidning!

Det var ej någon lånehandling.

Manövern blef af okänd anledning uppskjuten tills i dag. Dagen har varit rätt lindrig, men kall. Vi ligga hemma och jag har min vanliga mat.

Sänder nu ett praktexemplar på 12. komp.

Kl. 6 e.m. d. 4 Okt.

Vykort från Elof till Wendela samma dag, den 4 oktober

Välborna
Fru W. af Sillén
Strängnäs

Dagens öfningar ha varit mycket lindriga. Vädret det bästa.

Öfningar komma att anordnas i natt, hvarefter manövern är slut. Skall väl söka komma till Å-r om söndag.

Allt väl. Sänder nu den "grå" uniformen på 12. komp.

Hälsningar
Elof

November 1912

Brev från Julius till Elof den 1 november 1912

Strengnäs 1/XI 12

Kära Elof!

Fick nyss inneliggande prestbetyg af domprosten och skyndar att omedelbart expediera det. Skrifver således denna gång ej mera än att allt är oförändradt här hemma, sedan du reste.

Vi afvakta att få höra, hur du har det och hur du trifves.

Mamma och Märta helsa hjärtligen.

Helsningar från Ebbe, som jag nyss mötte på gatan.

Far.

Brev från Julius till Elof den 6 november 1912

Strengnäs 6/XI 12

Kära Elof!

Tack för det första brefvet från Ånhammar! Måtte alla de följande bli lika glädjande! Ty af detta första att döma har du kommit synnerligen väl ut: allt är ju så bra man kan önska sig. Också ha vi hjärtligen gladt oss däråt; jag särskildt däröfver, att du själf skaffat dig en så god ställning, hvilket ju bör vara än mera uppmuntrande.

A propos om Ånhammar - skall man på adressen sätta ut "säteri"? Jag minns, att vid Quill det var nödvändigt, om man ville vara artig och comme il faut, att skrifva ut "bruk". Och finns det någon människa som känner den minsta tillfredsställelse öfver ordet "säteri", så är jag ingalunda den som prutar på titlarna: jag, som utnämner studenter till doktorer och telefonarbetare till ingeniörer, och som på bref kallar den minsta lägenhetsinnehafvare för "godsegare".

Från Axel har jag haft ett bref, i hvilket han säger sig börja känna igen sig i Västmanland, men för öfrigt icke talar om hur han trifves.

I staden är det hufvudsakligen Gustaf Adolfs död som upptager sinnena och delar den i två fientliga partier. Icke så att någon meningsskiljaktighet råder angående konung Gustaf II Adolf eller slaget vid Lützen, men så, att man anser det nödvändigt att taga parti för antingen Törnvall eller seminarierektorn. Om du läser den tidning, jag afsände i går, kan du läsa detta mellan raderna. Allmänna meningen lär, enligt hvad Törnvall själf sagt mig, vara mycket upprörd. Jag betvifvlar icke, att Törnvall härvidlag kommer att draga det kortaste strået - såvida inte den beskedlige Janne Broms i sin välmening drar ett ännu kortare. Åtminstone skulle det i min ungdom ha förargat ett regementes officerare, om deras trupp hade fått figurera i samma kolonn som skolpojkar och pensionsflickor. Men det är kanske annorlunda nu. Att däremot Törnvalls ämbetsbröder inte tycker om "samarbetet" med Broms' gossar, det har jag förnummit.

I fråga om din tillträdesvisit på Ekensholm har jag alldeles samma mening som du, nämligen att det är artigt och rätt att göra en sådan, när hr v. S. själf uppmanat dig därtill. I sammanhang med visitfrågan - tog du med dig frack-kostymen? Hvarom icke, kanske du vill ha den dig tillsänd?

Böcker sade du att du hade med dig, eller hur? Hvad finns det för tidningar på Ånhammar?

Det skall bli intressant att få höra något om småbrukarekursen - särskildt om frökens andel däri. Jag antager, att du skall få tid att höra och se på åtminstone något? När du nästa gång skrifver, har du väl fått begynna ditt arbete på fullt allvar, så att man kan bilda sig någon föreställning om huru du i denna hufvudpunkt kommer att ha det. Angående den saken är jag naturligtvis allra mest vetgirig.

Sedan Mamma i dag absolverat Gustaf Adolf och i öfvermorgon sig själf, afreser hon om lördag på sin handelsresa till hufvudstaden. Hon och Märta helsa dig på det hjärtligaste genom

Far.

Brev från Julius till Elof den 22 november 1912

Strengnäs 22/XI 12

Kära Elof!

Tack för brefvet! Du tycks ha kommit med i en riktig hvirfvel af festligheter. Men det blir väl hvardagar också, enligt regeln: "stundom vin, stundom vatten". Emellertid kunde jag efter att ha läst redogörelsen för "das bunte Treiben" väl förstå, att du utan alltför stor saknad kunde afstå från att vara med på Helga Nordströms bröllopp. Jag antager, att du förtjänade åtminstone ett par tior genom ditt undanbedjande. Och då jag hoppas, att herrskapet Nordström icke har alltför svårt att få någon annan att göra denna riddaretjänst, synes det hela bra på alla vis.

Wendela af Sillén.

När du skrifver nästa gång, hoppas jag att du hunnit komma så in i det dagliga arbetet och det hvardagliga lifvet på Ånhammar, att du med tämlig visshet kan veta, hur du kommer att finna dig därstädes. Hittills har lyckligtvis allt låtit mycket godt. Och jag hoppas och önskar, att så måtte fortgå.

Mamma har kommit hem från Stockholm med hatt, kappa, socker och kaffe. Hon var nöjd med sin färd och hade hunnit besöka åtskilliga vänner och bekanta, bland hvilka åtskilliga för mig endast äro namn på osedda, mytiska figurer t. ex. "Haquinia".

I nästa vecka skall nu Märta upp för att i sin ordning bada i kulturens solljus. Hon hade tur, att hennes resa var bestämd till nästa vecka och icke till denna. Ty i morgon (lördag) får hon vara med om en stor festmiddag hos "Unga Lundblads". Till denna festivitet voro två tätt maskinskrifna sidor människor inbjudna, bland hvilka märktes herr Elof af Sillén. Jag skref på i ditt ställe och tackade men meddelade, att du icke befann dig i staden.

A propos om dylika ting så måste du väl afsända ett telegram till Helgas bröllopp, eftersom du blef anmodad att officiera. Brölloppet står söndagen den 1 december; telegrammet kan du skicka när som helst på förmiddagen. Inte senare än tu till tre, tänker jag: de nygifta fara sin väg med aftontåget, så att allting är nog tidigt.

Har jag redan en gång frågat, om du kommit ihåg att låta kyrkoskrifva dig i Gryts församling? Jag tror nästan, att jag gjort det, men det skadar ju icke. Har du träffat kyrkoherden Lundqvist?

Att Axel varit hemma, vet du redan: du har ju talat med honom pr telefon. Han kom på tisdagen och reste på torsdagen. Äfven han är förstås bjuden till Lundblads i morgon. Men han får sin festmiddag i alla fall: han fick pr telefon en middagsbjudning från Richter på Brunna. Hans köpeplaner hade icke ännu ledt till något resultat. Lustigt nog gick han just och talade om för mig herr Westerdahls åsikt, att en klok landtbrukare icke bör ha en större areal än 150 tld, då vi mötte Oskar på Lagnö. Vi frågade honom, hur stor gård man rätteligen bör ha. "Minst 300 tld", svarade han. Är det säkert? frågade jag. "Absolut", sa Oskar, "men aldrig köpa, aldrig köpa, bara arrendera". Så nu vet man det.

Mamma och Märta helsa hjärtligen genom

Far

Brev från Wendela till Elof den 24 november 1912

Strengnäs d 24 Nov 1912

Kära snälla Hj-sen!

Mycken tack för det vänliga och kära gratulationsbrefvet, jag fick det sedan jag kom hem ifrån Stock[holm]. Så innerligt väl att Elof trifs och mår godt, vi skola hoppas, att det får fortfara.

Resan gick bra, ehuru jag är faseligt rädd på alla gator för alla Bilar och spårvagnar. Jag köpte Hatt och Kappa m. m. Men kunde omöjligt hitta på något, åt någon af eder barn.

Alma och Helge helsade varmt. Det har en rekryt Vetterberg frågat efter Elof, han ville troligen köpa Kappan, han sade Elof begärdt 40 Kron för den? Men både Pappa och jag tycka, att Elof kan gerna ha' qvar den, och ej sälja den för underpris?

I går var ju Elof bjuden på Middag till Lundblads, de helsade eder båda, Axel var ju äfven bjuden till Brunby på samma dag.

Det är nu så tomt om lördagarna, att ej Elof kommer hem. Axel var ju hemma nu ett par da'r hvilket var så roligt, men jag är så rysligt ledsen, att han ej ännu slagit Alnäs ur hågen. Men jag hoppas, att det ej bli'r af i det längsta.

Mins Elof en Jungfru vi hade hette Signe, hennes Fader är nu skolvaktmästare här, han var Trädgårdsmästare på Lida förut. Han sade, att Inspektorn Johansson (han var på Ulfhäll) är så strängoch kör af folket, de som varit i många år. Trädgårdsmästaren flyttade för hans skull, det var 42 sökande och han fick platsen. Fröken Stockenström lär ju skall bli' Hof-fröken i stället nu? Det var rysligt många kort till bröllopet. Tänk Axel Nylander som är förlofvad, undrar om han är rik? Hos Lundblads sjöng Soen och Pallmer Gluntar förstås. 6 rätter mat. Vi voro ifrån 5 till ½11.

Märta reser till Stock den 30 ds. Elof har väl ringen och Klockan oskadade??? Jag ångrar att Elof fick ta' det med sig. Räcker allt som Elof har med sig till Jul? Den 20de hade Morfar varit 93 år.

Låt nu se, att Elof telegraferar till Nordströms, det bli'r ½ 2 om Söndag. Få se nu hvilken Ebba får i stället. Märta reser om lördag till Stock. I dag är M i Domprostg på syförening, annars är det omväxlande med Kafferep och Bazarer. Äfven har varit sällskaps-spektakel, som lä'r ha' varit mycket trefligt. Skall Elof telegrafera till Brukspatron? Passar det? Äro Inspektorns inbjudna? Hvilken har haft tid skrifva så mycket utanskrifter? Voro Inspektorns emot med Hästar när Elof kom? När kom Frakt-Kofferten. Axel var ej så belåten, att Elof lånt kofferten.

Nu farväl, må godt och Gud bevare Elof till själ och kropp beder gamla M-a.

Pappa är just likadan, icke sämre. Jag fick så grant kort ifrån Inga på Namsdagen, skrifvet af henne sjelf. Nu har fröken S varit till Ingeborg med Pella Stina.

December 1912

Brev från Julius till Elof den 3 december 1912

Kära Elof!

Tack för brefvet, som jag dröjt längre att besvara, än min sedvana är. Det tyckes väl, att en tjänstledig lätting skulle ha gott om tid att kunna sköta sin brefväxling åtminstone ordentligt. Jag har också godt om tiden, men de sista dagarna har här varit ett par oväntade besök, som hindrat mig från att skrifva. Först kom Hildegard och Ellen hit i onsdags morse och stannade till fredags afton. Sedan kom i går middag till vår förvåning Axel - det vet du för resten förut, kan jag förstå, eftersom han sade sig ha talat med dig telephonice. Han har nyss afrest till Vesterås igen. Mellan dessa två besök inföll det Nordströmska brölloppet [stavat så], i hvilket jag visserligen icke mycket deltog, men som dock verkade som ett perturberande element, såsom längre ned skall berättas.

Hildegard syntes mig friskare och gladare, än jag på många år sett henne. Hon hade naturligtvis mycket att berätta om alla sina affärsduktiga söner; bland annat att äfven Yngve nu grundat en själfständig verksamhet, dock tills vidare blott en agentur. Från Johannes är han nu alldeles skild, icke helt och hållet;

[Här fattas ett eller flera ark.]

Wendela, Julius och Märta af Sillén.

Brev från Julius till Elof den 18 december 1912

Strengnäs 18/XII 12

Kära Elof!

Det var nästan det jag trodde, att mitt bref kommit bort. Jag har nämligen för länge sedan skrifvit ett långt bref till dig - ett par ark - men icke fått något svar. Nu var det visserligen ingenting i brefvet, som särskilt kräfde ett svar, och jag gaf mig därför till tåls. Men i dag började jag bli ängslig och, ehuru jag redan på förmiddagen afsändt ett brefkort - som jag hoppas du fått? - bad jag nu Märta gå till telefonen och fråga, hur du mådde. Gud ske lof, att allt var i sin ordning, och att det endast var postgången som icke var riktigt bra. Och medan vi tala därom, bör jag måhända nämna, att Mamma bland telegrammen vid Helga Nordströms bröllopp icke hörde ditt namn uppläsas. Nu veta vi ju, att hennes hörsel icke är god, och det är sålunda möjligt, att ditt namn verkligen var med bland gratulanterna, ehuru det undgick henne. Men säkert är det nog inte, det se vi af händelsen med mitt bref.

Hvad jag i det förlorade brefvet hade att säga, angick hufvudsakligen köpet af Springsta i Irsta socken (nej, jag tror det ligger i Kärrbo?) Jag hade nämligen, såvidt jag rätt förstått Axel, uppfattat saken så, att du och han funderade på att gemensamt köpa nämnda gård. Och då ville jag säga min, tyvärr på ringa erfarenhet grundade, mening om saken. Den kan jag ju gärna upprepa nu, ehuru fråga knappast längre kan vara om Springsta. För det första tycker jag, som jag alltid tyckt, att det vore mycket förståndigt af er att slå er tillsammans om en egendomsaffär. Jag finner inga objektiva skäl mot; alla dylika skäl synas mig tala för ett sådant engagemang. Skälen mot äro af subjektiv art: den mänskliga svagheten att inte kunna draga jämnt och och vist ge efter för hvarandra. Den som känner sig oförmögen härtill, bör naturligtvis inte ge sig in i en sådan affär - och knappast i någon annan affär heller.

Men om ni två kunde sämjas som bröder under några få år, så tycker jag visserligen, att ett samköp skulle erbjuda fördelar, som knappast kunna öfverskattas och som äro så uppenbara, att det icke behöfver något framhållande af dem.

Men om ni skulle göra en dylik affär, så torde, så vidt jag kan förstå, två villkor för eder trefnad under samlifvet vara af synnerlig vikt. Nämligen 1:o) att båda är egare, icke den ene egare och den andre låntagare, utan som sagdt, båda egare, delande all risk och all vinst; 2:o) att trots detta - eller snarare just på grund af detta - en, så långt som möjligt är, i detalj gående arbetsfördelning eder emellan uppgjordes.

Härtill skulle jag vilja lägga ett tredje villkor, som väl icke inverkar på det dagliga samlifvet men som kan i en framtid bli af mycket stor betydelse, så stor, att detta villkor måhända är, eller kan bli, ännu viktigare än de två förstnämnda. Nämligen, att alldeles bestämdt fixerade villkor fastställas för upplösningen af bolaget, om och när en sådan komme att bli önskvärd t. ex. genom giftermål. Dessa villkor äro flera, men det absolut nödvändiga är det stadgandet, att den ene brodern icke kan till någon annan än sin broder afträda sin andel i egendomen. Ett sådant stadgande är, som man genast inser, oeftergifligen nödvändigt.

Nu skulle det nog kunna hända, att en gemensam affär skulle lämpa sig ännu bättre för ett arrende än för ett köp. Då ställde sig villkoren enklare, och förbindelsen vore då vida lättare att upplösa. Äfven i detta fall skulle emellertid villkor uppställas, det faller af sig själft. Själfva formen borde i sådant fall vara en annan. Formen blefve då ej gemensamt arrende - ehuru realiteten blefve sådan, hvilket skulle framgå af villkoren i öfverenskommelsen eder emellan. Men formen blefve nog lämpligast den, att den ene uppträdde som arrendator. Borgensmännen blefve då den andre brodern och jag. Inventarierna åter skulle egas gemensamt af "Bröderna af Sillén".

Det är klart, att ni genom ett arrende kunde utan fara öfvertaga en större gård än genom köp. Edra förenade tillgångar medgifva ju uppsättning af inventarier + ett litet begynnelsekapital för driften af en icke så liten gård.

Vid köp däremot måste jag på det allvarligaste varna för en stor gård, af hvilken ni icke skulle ega mycket. Jag är viss på att ni icke kunna köpa en gård som kostar mer än 40000 kr. Ni skulle i alla fall bli skyldiga halfva köpesumman. Vid arrende kunde ni med säkerhet få en dubbelt så stor gård. Men för min del råder jag gifvet till blygsamma dimensioner. Vet du, hvad jag tror att jag gjorde i ert ställe? Jag undrar, om jag inte köpte Eknäs eller någon lika liten, alltså en gård på omkr. 35000 kr. och sittande där afvaktade föräldrarnas död eller fruarnas inträde som ett perturberande element. - Men tro inte, att detta är ett råd: jag har ju härutinnan ingen kompetens. Nej det är bara ett exempel; rådet - det enda jag törs ge - är måttlig areal, liten skuld!

Att mannen från Nurssa [?] betalt dig 500 kr. skref jag i förmiddags. Jag har satt in dem på Upp- och Af.

Du kommer väl snart till oss? Låt mig veta, om nu detta kommer fram!

Hjärtliga helsningar genom Far.

Brev från Julius till Elof den 30 december 1912

Strengnäs 30/XII 12

Kära Elof!

Godt nytt år, ett riktigt godt! Jag hoppas, att äfven efter vändpunkten den 14 mars din tillvaro på Ånhammar skall bli hygglig, om det också är oundgängligt, att förändringen, åtminstone till en början, blir mindre angenäm. För min del har jag en viss aning om att det nog inte dröjer så länge, innan det unga herrskapet finner det för båda parterna enklast och trefligast att upptaga dig i familjen. I hvarje fall tror jag och hoppas, att "det reder sig".

Här har, som du nog kan förstå, intet märkeligt tilldragit sig, sedan du reste från oss. Det enda märkvärdiga skulle väl kanske vara, att du samtidigt satt på Ånhammar och deltog i en bal i Strengnäs. Du stod nämligen upptagen på en lista med namnen på de kavaljerer, som gåfvo bal på gymnastiken samma dag, som du reste. Denna lista företeddes för rektor Törnvall, som lade märke till ditt namn. Hvem som gjort dig den tjänsten att trots din frånvaro uppföra ig bland dansörerna, vet jag icke.

I går voro Wickmans och "unga Lundblads" fruntimmer här och kafferepade midt på blanka förmiddagen. Ende kavaljer var lektor Smith. Yngsta gästen fröken Margareta Smith var vid dåligt humör och skrek erbarmligt, hvilket gjorde på mig ett hemskare intryck än enkefru Schulzenheims olycksprofetia för år 13, nämligen att "världsfreden icke kan bevaras längre än till våren". Detta är, sade hon, alldeles säkert. Ty det hade hon "hört af en major". De öfriga damerna voro också mycket benägna att sätta tro till denna kaffespådom. Ty, sade de, "ryssarna bli nog stötta för prinsessan Marias skull".

Axel skrifver och telefonerar ifrigt angående sitt ifrågasatta kronoarrende. Huru det kommer att bli, är emellertid ännu oafgjordt. Det som däremot ser bra sannolikt ut, det är tyvärr, att Anno Tretton blir ett mindre godt år. Åtminstone för råg och hvete tyckes det se ganska hotfullt ut. Och detsamma sade mig Anders Nystedt, som jag nyss träffade. Just som jag nedskrifvit detta, ser jag, att det begynt starkt snöa, och i natt har det störtregnat oafbrutet. Men låt oss icke sluta det gamla året med onyttiga klagovisor. Det såg inte för vackert ut under sensommaren i år, och likväl blef resultatet godt. Så kan det ju gå äfven denna gång, hvilket jag hjärtligen tillönskar alla odalmän, - inclusive deras bokhållare.

Ja, kära Elof, Mor och syskon instämma med mig och önska dig ett i allo godt och välsignadt nytt år och ett lyckligt återseende!

Far.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 11 maj 2014.