www.zenker.se

Brev och bilder från 1911

Januari 1911 Februari 1911 Mars 1911 April 1911 Maj 1911 Juni 1911
Juli 1911 Augusti 1911 September 1911 Oktober 1911 November 1911 December 1911

 

Januari 1911

Brevkort från Signe Laurell, Aspö, till Elof af Sillén, poststämplat den 16 januari 1911

Kortet har vandrat runt: Adresserat till Nabbgatan i Strängnäs, stämplat där den 16/1, eftersänt till Mellingeholm, stämplat i Norrtälje den 23/1 och 29/3, i Stockholm den 5/4 , sist till Ingeborg, Enköping. Man kan också läsa: Adressatens vistelseort okänd, och Avreser till Mellingeholm.

Tack snälla Elof för vänliga raderna i dag mottagna. - Vi hoppas uppå att Elof ej glömmer bort sina vänner i Aspö lilla herdetjäll. Vi blifva alltid mycket glada, då vi få besök af vår snälle Elof.

Farbror är i år ovanligt kry o. likaså gossarne. - Jag ser så ledsam ut på kortet, men Farbror o. gossarne äro ju rätt bra.

Var god framför vår vördsamma hälsning till Elofs föräldrar o. syskon.

Vänskapsfullt Signe L.

 

Aspö kyrka i Södermanland samt Kyrkoherde J. G. Laurell med familj.

Teodors ålder på kortet 5 år 10 ½ m. Algots ålder 4 år 3 månader.

Brev från Julius till Elof den 17 januari 1911

Strengnäs 17/I 11

Kära Elof!

Tack för brefvet, som emellertid gjorde mig ganska bekymrad. Jag afvaktar med stor undran närmare underrättelser och ber dig lika uppriktigt som i ditt sista bref meddela mig dina intryck, sedan du hunnit närmare se på förhållandena. Framför allt önskar jag få veta: hurudant arbetet är, hurudan maten, och hurudan unge herr Schürer.

Då jag måste skynda på för att, om möjligt, få dessa rader med posten i dag, skall jag denna gång endast säga följande. Du är naturligtvis icke bunden vid Mellingeholm. Intet aftal har blifvit träffadt, intet löfte brytes, om du lämnar din plats. Finner du af någon anledning - vare sig arbetets eller matens eller husbondens besvärlighet - situationen vara ohållbar, så kan en förändring utan svårighet göras. Mitt råd är således, att du nu helt lugnt och opartiskt undersöker förhållandena, och att du, om du efter denna pröfning finner ett ombyte nödigt eller åtminstone önskvärdt, du underrättar mig därom. Du kan ju äfven själf höra dig för med dina vänner och bekanta, t. ex. Bernström, Sjöholm, Emil Svenson och kanske några andra. Jag gör emellertid ingenting, förrän jag får närmare underrättelser. I alla händelser vet du ju, att jag vill göra hvad jag förmår för att ställa till rätta förhållandena. För detta ändamål fordras naturligtvis, att jag får full kännedom om dem. Du må alltså icke för att undvika att oroa oss här hemma, förtiga något utan låta oss veta hela sanningen. Framför allt: låt icke öfveranstränga dig och låt icke utsvälta dig! Och skrif snart om saker och ting!

Här sig likt, utom att din stol står tom. Men du är föremål för många samtal och tankar, och dig sändas allas hjärtliga hälsningar!

Din fader

Jul. af Sillén

Har du varmt? Sängkläderna?

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 18 januari 1911

Strengnäs 18/I 11

Kära Elof!

Jag hörde icke bra i telefonen, såsom vanligt, så att af vårt korta samtal fick jag icke mycket i behåll. Men jag har alldeles nyss fått och läst ditt bref. Naturligtvis blef jag ganska öfverraskad och ledsen. Men för den, som icke personligen lärt känna förhållandena på Mellingeholm, är det ju omöjligt att bilda sig ett bestämdt omdöme om nödvändigheten af det steg, du tagit. Dock måste jag erkänna, att de upplysningar du ger om ställningen på godset, låta synnerligen otrefliga. I alla händelser är saken nu skedd, och det gäller nu blott att göra det bästa möjliga af situationen.

För det första måste jag då få reda på, under hvilken form och på hvilket sätt du lämnade Mellingeholm. For du helt enkelt din väg? Sade du åt fru och unga herr Schürer - den äldre hr S. var väl fortfarande i Stockholm - att du ämnade resa? Angaf du något skäl för ditt beslut? Skildes du i godo från herrskapet, eller var det några scener vid tillfället? Skjutsade de dig till Norrtelge? Gaf du drickspengar åt folket? Låt mig veta allt sådant med allra första! Ty du förstår nog, att saken berör äfven mig personligen. Herr S. kunde ju lätteligen anse, att han har rätt till ursäkter från min sida, då han på grund af sina underhandlingar med mig trott sig ha en elev att påräkna. Och om han har något skäl att af mig begära en ursäkt, så vill jag ovillkorligen uppfylla dessa hans anspråk - äfven om familjen S., såsom det af ditt bref synes framgå, å sin sida ej fullgjort allt hvad jag måhända kunnat fordra af dem.

För det andra: i hvilken egenskap vistas du nu på Ingeborg? Är du där som arbetande elev eller som gäst? Du förstår utan tvifvel, att i denna senare egenskap kan du icke stanna där mer än någon dag. Alltså: antingen måste du komma hit igen eller också fästa dig som arbetande elev på Ingeborg. Detta arrangement - att du stannar där som elev - har jag ingenting emot. Nämligen under den mycket viktiga förutsättningen, att herrskapet icke ha något emot att mottaga dig i denna egenskap utan göra det gärna. Tag ordentligt reda på, huru det förhåller sig med den saken. Jag råder dig på det bestämdaste därtill. Du kan endast på det villkoret komma att trifvas där, att både herrn och frun gärna ta emot dig och anse - och med rätta anse - att den nytta du gör är mera värd än ditt vivre, så att din därvaro är dem till verkligt gagn. Ty om de nödtvungna, för skams skull och därför att de icke ha panna att säga nej, taga emot dig, så kommer du snart att finna din ställning på Ingeborg lika obehaglig som på Mellingeholm. Således förskaffa dig full klarhet i saken!

Om nu Emil verkligen vill ha dig, så har jag intet att invända mot att du stannar där. Tvärtom, jag ser det gärna. Och jag inser, att det för dig skulle vara nedslående att nödgas återkomma hit och gå här troligen i veckor, kanske i månader, medan vi annonserade efter en ny plats - om vi öfverhufvud vid denna årstid kunde få någon. Men, som jag redan sagt, såsom tillfällig gäst kan du icke vistas där. Kan du ej bli mottagen som elev, så res hem! Glöm icke att göra fullt klart för Emil, att du icke vill betala. Under den korta tiden tills du blir myndig, skulle jag nog kunna gå in på att betala litet. Men sedan, när du skall börja spara ihop pengar till ett gods, vill du nog inte vara med därom, och du bör ej heller vilja det. Men detta måste Emil ha klart för sig.

På allt detta, såväl frågan om herrskapet Schürer som den om herrskapet på Ingeborg, afvaktar jag svar med det första: jag är naturligtvis ytterst intresserad af att höra, hur du får det.

Jag har i dag afsändt ännu ett bref (jämte ett brefkort med kyrkoherde Laurell + familj - se 16/1 ovan) till Mellingeholm. Veta herrskapet Schürer, hvar du nu är, så att de kunna returnera brefven?

Var nu vid godt mod - äfven om du skulle nödgas återvända hit. Allt blir nog godt igen, som det alltid blir, bara man inte själf gör något ondt.

Mamma och syskonen helsa dig hjärtligen. Helsningar till herrskapet S. från oss alla.

Far.

Brev från Julius till Elof den 19 januari 1911

Strengnäs 19/I 11

Kära Elof!

Bara några ord, tillägg till mitt bref i går, innan jag ger mig af till skolan.

1:o) Var vid godt mod! Tro icke, att jag, eller någon annan, är ledsen på dig för den misslyckade färden till Mellingeholm. Det är icke fallet. Jag är visserligen ledsen, att jag lyckades så illa vid mitt välmenta platsanskaffningsförsök, men alls inte ledsen på dig. Jag litar på dina ord om stället.

2:o) Om du icke får vara hos Emil som arbetande elev, kan du icke stanna där många dagar.

3:o) Axel hade af dig i går hört, att du underhandlade om en ny plats i närheten af Ingeborg. För all del tag noga reda på förhållandena där, innan du binder dig. Och underrätta oss, så fort du kan. Jag skulle dagligen prata med dig i telefon, om jag bara hörde ordentligt.

4:o) Har du fått dina bref returnerade från M-holm?

Alla helsa dig hjärtligt och deltagande genom

Far.

Februari 1911

Brev från Julius till Elof den 4 februari 1911

Strengnäs 4/II 11

Kära Elof!

I dag hinner jag endast några rader. Skrifver för att påminna dig om inskrifningsförrättningen med de värnepliktiga. Enligt annons i Strengn. Tidn. för 27 januari (hvilket nummer jag förut skickat dig) eger denna förrättning med värnepliktiga från Strengnäs stad rum torsdagen den 16 februari kl. 10 f.m. i tingshuset i Strengnäs. Du måste således komma hit till den.

Vi skola ha eldadt och pyntadt dagen förut. Välkommen! Det skall intressera mig mycket att då få höra litet mera i detalj om Mellingeholm. Af det inneliggande brefvet - som jag vill ha tillbaka - får du inhemta, hvad herr Schürer säger om saken.

Mamma och Märta må bra och helsa dig hjärtligen genom din fader

Jul. af Sillén

Helsningar till husbondfolket.

Brev från Wendela till Elof den 5 februari 1911

Strengnäs d 5 Feb 11.

Käraste snälla Elof!

Mycken tack för två bref. Jag kan ej neka, att jag tackar Gud, att Elof kom ifrån den der platsen, att vara tillsammans med den der karlen som söp och de der andra bokhållarna hade blifvet fasligt, tänk om de också lärt Elof sitta och supa hela Söndagarna. Nej! Gudskelof, att Elof var så klok och reste, ehuru obehagligt det nog var. Jag tycker så igenom trött Elof skulle vara, efter att ej sofvet förut heller, och så gå den långa vägen. Väl att Elof ej blef sjuk.

I måndags var Elias Nystedt här och hälsade på, klädd i Glasögon, så jag höll på att ej känna igen honom. Jag glömde fråga hvarför han ej var något i Julas. Han kom nu ifrån Docktorn som taget den ena Örmandeln på honom, som var för stor och låg och tryckte på hallsen. Han var så glad, att nu ha' slutat skolan. Nu skulle han till Gottland och exsersera beväring, när han gör det på Gottland, så behöfver han ej mera än vara der till i medio af Ocktober och är då färdig för alltid. - Det var ju bra sorgeligt med Runemark. - Malmström lä'r supa svårt och håller på att förstöra en annan ung Vicarie.

En nyhet, nu skall Astrid ta Kandidaten, hon är redan i Uppsala och läser Latin och skall ta' i Nordiska språk. Tänk, att hon också öfverger Folkskolan.

Det blef så tomt efter Axel, han kom lyckligt fram, de skulle nu ha' Dankar hos sig och bo öfver natten. De tyckte på Alnarp han blifvet fet under Julen.

Huru är det nu med lilla Inga är ej Fru Hildur med henne? Det var ju gräsligt dyrt. Skrif snart och tala om huru Inga mår. Det är så synd om dem alla.

Här snöar och solen skiner om hvartannat. I går afton voro vi på Tablåer, först var Fiol-orkester, sedan läste Thora upp Pronsessan Törnrosas saga. Sedan var en oändlighet med Tablåer. Tandläkar Fru Vidgren sjöng åtskilligt. - Märta och Elin har [sic] varit 2 aftnar i rad och hört på en Norsk Poet. - Lektor Carlsson var här och spelade Mas till ½11 en qväll.

Har [sic] de någon större Hönsgård på Ingeborg? Har de Kalkoner? Min lefver ännu. - Snart skall jag resa till Märinge med Fru Videbäck, när det bli'r snö. Jag ensam var på middag hs Videbäcks, när de vigde in sitt hus. Mycket mat. De på Visholmen voro också med. Jag fick ett grant tal, Dn tackade för att vi voro de första som öppnade sina dörrar för dem här i staden. - Nu har Märta och jag köpt ett par Ljusstakar åt Greta L. för 12 Kron., bröllopet bli'r den 23 Febr..

Nu ej mera, var rädd om elden och förkyl sig ej! Gud bevare Elof för allt ondt beder Mamma.

Brev från Julius till Elof den 8 februari 1911

Strengnäs 8/II 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Ledsamt, att du icke kommer hem till mönstringen: hade varit roligt att få se, hur Upland bekommit dig. Men å andra sidan är det ju en stor glädje, att din patronus vill, att din frånvaro skall vara så kort som möjligt; det visar ju, att han anser dig vara till nytta, och det säger han också uttryckligen i ett bref, som jag just i dag fick från honom, och för hvilket jag ber dig framföra min tacksamhet.

Ännu ett skäl - utom vår önskan att få återse dig - finnes, hvarför jag gärna skulle ha sett, att du kommit till mönstringen i Strengnäs. Här hade du kunnat före mönstringen låtit undersöka dig af de Maré, som känner till dig förut; kanske äfven af d:r Sidenmark, ifall denna sedan skulle fungera som inskrifningskommissionens medicinskt sakkunnige ledamot. Det vore nämligen icke otänkbart, att du vore "till krigstjänst oduglig", dels på grund af den åkomma, som i Umeå gjorde ridningen så svår för dig, dels på grund af din mage, som väl ända sedan du för ett par, tre år sedan hade någon affektion åt blindtarmen, varit i ett icke fullt tillfredsställande skick. Då du nu icke kommer hit, anser jag, att du bör hos någon läkare i Enköping förfråga dig om dessa saker. Det vore ju illa, om du skulle få något men af trupptjänsten. Och jag antager, att du icke skulle sörja alltför djupt, om du "affördes ur rullorna", såsom det gått Nils Bergholm - hvilken nyligen träffade mig och bad mig helsa till dig.

Vid hvilket truppförband du skall tjäna, om du förklaras krigsduglig, därom har jag ej kunnat bilda mig någon så bestämd mening, att jag kan ge något råd: det är nog bäst, att du afgör på egen hand. Naturligtvis låter Gotland mycket lockande. Däremot tycker jag för min del, att du borde slå ur hågen alla tankar på skidlöpartjänsten uppe i norden. Antagligen är denna tjänst vida mer ansträngande än tjänst i linien? - Hör nu Upland till de trakter, hvarifrån soldater till Gotlands reg:te kunna uttagas? I fall så är, och du beslutar dig för Gotland, förmodar jag - ehuru jag icke vet det - att du, för att kunna komma i fråga, måste skrifvas i Tillinge och sålunda öfverflyttas från Strengnäs? Fråga dig för, huru därmed förhåller sig - ni ha naturligtvis telefon, och du kan nog genom samtal med Harald Holmin få alla upplysningar. Skall du öfverflyttas härifrån, så gif mig underrättelse, för att jag må kunna uttaga och till dig sända ditt prästbetyg i tillräckligt god tid. Märk emellertid, att, om du utflyttar till Upland, men sedan misslyckas i att bli tilldelad Gotlands reg:te eller någon annan kår med blott ettårig tjänst, så är - såsom jag förmodar? - därmed också möjligheten afskuren att få komma till Sörml. Reg:te, ifall du skulle önska det. Jag frågade Torsten, som tjänat vid båda reg:tena, och han sade, att maten var bättre vid Uplands, men tjänsten lättare vid Sörmlands. En viktig sak är väl, hvad du kan vänta att få för kamrater: vet du någon, som du tror dig kunna trifvas väl med, som ämnar gå till Sörmlands? - Hvilket du än beslutar dig för, så låt mig veta, om jag kan något uträtta.

Vid hr Schürers bref har jag icke fäst något afseende. Jag litar fullkomligt på dig och din uppfattning af saken. Jag hade t. o. m. till en början tänkt att icke meddela dig brefvet. Men vid närmare eftersinnande fann jag detta orätt. Jag ansåg, att du hade rätt att få veta, hvad den andra sidan tänkte om saken: en sådan kunskap syntes mig vara nyttig för dig, fastän icke angenäm.

Om det kan glädja dig, kan jag berätta, att hr S:s bref var egnadt att väcka mina misstankar mot hans fulla vederhäftighet. Jag hade nämligen skrifvit ungefär (ordagrannt minnes jag icke) så här: "jag är mycket ledsen öfver det obehag, som jag ofrivilligt beredt Eder. Öfver de förhållanden, som förmått min son till det steg, han tagit, kan jag icke tillåta mig att uttala något omdöme". - Dessa ord äro ju i formen artiga, men deras innebörd är ju icke så uppmuntrande. Då nu hr. S. härpå endast svarar, att du icke hade något skäl alls - i stället för att inlåta sig på de "förhållanden", som jag antydde - så var det naturligt, att jag, som sagdt, måste finna däri en viss brist på vederhäftighet. - Men nog härom; glöm bara icke att ge mig igen brefvet!

M. + M. helsa hjärtl. genom

Far

Har du böcker att läsa? Strengnäs Tidn. finnes väl ej förut på Ingeborg. Helsningar till herrskapet.

Brev från Elias Nystedt till Elof den 10 februari 1911

Lännaslätten d. 10. 2. 11 kl. 6 f.m. obs!!!

B. B.

Säkert går du och småsvär för dig sjelf, att du ännu ej fått någon underrättelse från mig, oaktadt jag lofvade skrifva strax. Men ser du jag har haft så much work med att stoppa fåglar de sista dagarna.

Angående exercisen tror jag ej du har annat att göra än att vänta mönstringen och då söka få komma till Gotland. Emellertid tror jag att det är mycket svårt att komma dit härifrån. Till Gotlands inf.regim. tas nämligen ut ett visst antal från vissa regimenten, men bl. dem är ej Södermanlands medtaget. Att jag kunde klara mig dit är därför, att jag skref mig i V-vik samt att jag känner rullföringsområdesbefälhafvarefamiljen litet, så att han gjorde, hvad han kunde, för att jag skulle få komma till G. För öfrigt kan du ju skaffa dig hjälp redan för värnpliktige, där man kan få alla upplysningar du behöfver. Jag vet ej om det finns något annat regim. där man kan bli fri från 'et på ett år.

Nej nu skall jag gå ned med brefvet till station så farväl med dig och skrif någon gång.

Hälsningar
vännen
Elias.

Brev från Harald Holmin till Elof den 11 februari 1911 [Harald Holmin f. 1879, gift med Elofs kusin Emmerentze f. Ruge]

Västerås den 11/2 1911

Broder Elof!

Det går mycket bra att bli inskrifven i Enkäping om du medhafver färskt prästbetyg. Dock kan du i så fall endast uttagas till infanteriet. Om du gör så skadar det ju ej att du skrifver en rad till Befälhafvaren för Nyköpings rullföringsområde att din afsikt är att låta inskrifva dig i Enköping.

Vill du till Gotland bör du absolut inställa dig i Strengnäs och helst i förväg bearbeta vederbörande rullföringsområdesbefälhafvare och om det så passar äfven inskrifningsnämndens ordförande. Detta är ju mycket eftersökt och brukar beviljas på grund af intyg att saken är önskvärd till följd af ens studier o. dyl.

Hälsningar från de mina!

Din tillgifne

Harald Holmin

Mars 1911

Brev från Julius till Elof den 9 mars 1911

Strengnäs 9/III 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Vi gladde oss åt att du låter så nöjd med din plats och synes må väl. Ännu roligare är det, att belåtenheten - såsom Märta särskildt ute på Lagnö hörde - är ömsesidig.

Jag hade just tänkt skrifva till dig om krigsväsendet. Jag förmodar, att du här i Strengnäs blifvit antecknad (och måhända bötfälld?) för olagligt uteblifvande från mönstringen. Finnes det någon föreskrift om huru den skall bete sig, som mönstrar på annan ort än sin hemort? Jag menar, om det är något stadgadt om hans skyldighet att insända till rullföringsområdesbefälhafvaren eller någon annan myndighet något meddelande om att undergått mönstring? Med ett ord: har du någonting dylikt att iakttaga? Kanske därom står skrifvet i den där lilla boken, som jag skickade för några veckor sedan, hvad den nu hette, af en herr v. Donner, tror jag. I alla fall tar du väl reda på hvad du har att i de krigiska tingen utföra.

På samma gång som från dig kom äfven från Axel bref. Han synes må ganska bra och ha hunnit i fatt kamraterna i läsningen efter sin förlängda hemmavistelse i julas. - Carl Edvard hade ofta helsat på honom.

Jag tror alldeles, att du har rätt i din uppfattning af pastor Spak. Jag har läst hans bok om landtarbetarefrågan och finner däraf mycket sannolikt, att han sköter sig väl i predikstolen.

Har du äfven träffat hans kyrkoherde, min gamle nationskamrat, prosten Arvedson? Om du träffar honom, ber jag dig framföra mina helsningar. I somras var han här en afton tillsammans med två söner.

Att Märta varit på Lagnö, vet du genom egna örons vittnesbörd. I går kom hon åter hem, och herr och fru Oskar jämte den s. k. Gickan åto då middag här. Oskar och Laurell ha funderat ut ett nytt förslag att lösa skolfrågan i Lagnö. Tyvärr var detta förslag så snörrätt stridande mot folkskolestadgan, att det med största säkerhet blir afslaget af domkapitlet.

Du har väl hört, att Kongl. Maj:t nu medgifvit försäljningen af Nordlund? Affären är nu afslutad, och i måndags erhöll den nye egaren vid rådhusrätten laga fasta på egendomen. Jag är glad, att det nu blifvit slut på de myckna skrifvelserna och de många utgifterna. Och ehuru Mamma icke fick på långt när så mycket som hon från början velat ha - hon ville ha taxeringsvärdet, men fick 2400 kr. mindre - så är det likväl min uppfattning, att det var en fördel att bli egendomen kvitt.

Från staden har jag nog intet att förmäla: det är inte godt, när man har en så farlig konkurrent som Strengnäs Tidning. Vi ha inte haft något "kalas" och äfven varit mycket litet borta. Däremot herrskar musiken mäktigt. Äfven sällskapsspektakel ha vi haft, hvarvid regementets löjtnanter lära ha skurit vackra lagrar. Har jag rätt uppfattat de referat Märta och andra konstintresserade gifvit, så spelade löjtnanterna patienter på ett dårhus. Den allmänna meningen utmärker särskildt löjtnant Gieseke såsom en synnerligen "stilig fåne".

Har du fortfarande litteratur? I påsk skall du väl i alla händelser komma hem och förstärka förrådet. Och sedan faller din födelse- och myndighetsdag mycket lämpligt: dagen före Kristi Himmelfärds dag. Jag tar för gifvet, att Emil finner naturligt, att du den dagen reser till ditt hem? När du är så nära, kunna nog också förmyndarne begära att få på dagen aflämna dina skatter åt deras herre.

A propos därom: vill du inte, att jag säger upp det belopp du har insatt på postsparbanken? Det är väl inte precis skäl att nöja sig med en ränta af 3,5 %?

Mamma och Märta, som båda befinna sig väl, helsa dig hjärtligen genom din fader

Jul. af Sillén

Allas våra helsningar till ditt husbondefolk!

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 15 mars 1911

Alnarp d. 15. 3. 1911.

Käre bror!

Tack för brefvet. Det var roligt att höra något från Dig. Vi ha det, som Du förmodar ganska bra. I kväll skall jag tillsamman med en del andra likasinnade till Malmö för att se "Grefven af Lux.".

Karl Edward uppsöker mig ofta, för ofta börjar jag nu tycka. Vi ha varit tillsamman i Malmö ett par gånger. Han är sig precis lik. Det är fortfarande "Spring o. beställ mig en kanot." [?] Han har nu 100 kr. i månaden. Det är ju bra?

Jag fotograferar litet ibland, Det blir rätt dyrt. Jag eller rättare sagt en kamrat har nyligen tagit ett fotografi af mig, som är mycket lyckadt o. som jag skall sända Dig, när jag får flera. Jag sänder nu ett foto från mitt rum. Någon plats har jag ju ännu ej o. har verkligen inte börjat göra något för det ännu. Det är ju ännu litet tid dit. Jag skickar Dig en del brochyrer. Någon kemi har jag tyvärr ej. Jag sålde den jag hade i höstas. Du ksn ju köpa en dylik i Enköping. Men köp då en så kortfattad som möjligt. Jag kan inte säga, huruvida jag har några platser lediga 1911. Men finns det så. Jag tycker, att Du skulle kunna lura Emil att kosta på sig några kr. o. premurera [sic] på en landtbruks-tidning? I dag har jag tenterat byggnadslära o. det gick skapligt nog.

Hade bref från Mamma i slutet på förra veckan. De mådde bra. - Ännu vet jag ej säkert om jag reser till "Das Große", men om intet oförutsett inträffar så är det nog troligt att det blir af. Jag reser i så fall öfver Kjöbenhavn-Gjedser. Kontinentalt hva? Medförande Baedeker o. kamera. Nästa år vid den här tiden mäter man väl ut kli åt statgummorna, så att det är bäst att passa på, medan det är tid. Här annars allt sig likt. Vårbruket börjar nog snart.

Hj. hälsningar till Dig själf o. herrskapet

Broder Axel

Debetsedel

Brev från Märta af Sillén till Elof den 20 mars 1911

Brev från Julius till Elof den 23 mars 1911

Strengnäs 23/III 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Det gläder oss innerligen, att du är frisk och trifves väl, där du är. Vi hoppas snart få med egna ögon se, att Ingeborg [= Huseby i Teda] bekommit dig väl, ty nu är det ju icke så långt till påsken. Men hvilka vägar skall du taga för att utan lifsfara komma hit? Nå, det är kanske onödiga bekymmer: vid den tiden går måhända sjön alldeles öppen. Dock ser det nu inte så säkert ut. Vi ha visserligen vackra solskensdagar, men nätterna äro mycket kalla, så att det tar icke synnerligt på isen.

Jag skickar ett bokpaket. Tyvärr slog jag in dem, innan jag läste om ditt bref, så att jag hade glömt att inlägga Svensk Tidskrift. Men du kan ju taga den med dig i påsk. Jag skickar Steffens Sociala Studier, som du vid ett föregående tillfälle ville ha, en bok af Strindberg om franska bönder - visserligen innehållande en hel del tokerier, som ju aldrig fattas i hans böcker, men också, som jag tror, åtskilliga riktiga observationer och funderingar - samt ett par tyska förströelseböcker.

Du skall tro, att jag håller på att göra affärer. Du har nog hört, att vår granne, grosshandlare Brinck utlofvat, att, när han ämnade sälja tomten bredvid vår - där vi alltid fruktat en brandmur - först hembjuda den åt mig. Nu kom i förrgår unge Brinck ("tack för det ordet!") och helsade från sin hr fader, att jag kunde få tomten till taxeringsvärdet. Detta är nu 20 öre pr kv.fot, hvilket gör 4000 kr., då gården är precis 20000 kv.f. utlagda i den mest matematiskt exakta rektangel = 200 f. x 100 f. Nu när det sökta tillfället erbjöd sig, blef jag inte så särdeles förtjust: 4000 äro dock pengar. Det är inte så angenämt att få sin bostad höjd med 200 kr. om året. Men Mamma är absolut för saken, och jag måste ju medgifva, att priset efter nuvarande förhållanden är billigt, så att jag måhända kan hoppas, att det vid gårdens försäljning efter min död skall visa sig vara en god affär. Och framför allt, jag ryser vid tanken på att en hög, trist brandmur skulle intaga lindarnas plats. Alltså har jag antagit anbudet. Affären skall lagligen afslutas i sommar, då gamle herr B. lär skola komma hit - om han lefver.

I skolan har intet väsentligt inträffat. Bland små skandaler märkas, att den berömde Malmström blifvit af två arbetare hemledd, emedan han icke förmådde ragla hem på egna ben; att långa Blomberg i R.IV af Carlson fått anmärkning för "näsvishet"; att en af gossarna i 5 klassen fått ett anonymt bref, i hvilket han titulerades "konjaksprisse", en titel, som med allt skäl väckt åtskilliga reflexioner hos Törnwall.

I staden och societeten märkes: om fredag stor supé hos Curmans, till hvilken vi alla tre äro inbjudna, ehuru jag uteblir; att stor "försvarsbasar" skall hållas; att Carlson söker rektoratet i Sköfde; att Widebeck fått hyra ut sitt halfva hus åt major Silfverstolpe; att fru Mannerstråle skall afflytta till Stockholm; att Köhler blifvit förd till ett sanatorium; att Ruth säges börja fundera på att söka sig hit efter Runemark; att Malin Samuelsson i Upsala är föremål för hejdlös drift från sina lärjungars sida. Alltid något, som du ser.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen, och alla bedja vi dig helsa ditt herrskap. Välkommen hem till oss alla!

Din fader
Jul. af Sillén

April 1911

Brev från Wendela af Sillén f. Terserus till sonen Elof af Sillén den 2 april 1911

Strengnäs d 2 April

Käraste Elof!

Mycket tack, för sista brefvet. Elof skref det på min namsdag [sic] och på Morfars dödsdag för 19 år sedan. Elof var ej så stor och gammal då minsann. Ja! tiden går, och det är jag och Pappa som äro gamla nu i stället. Nu undrar jag så mycket huru Elof skall kunna komma hem i Påsk? Hvarför jag nu skrifver, är för att fråga om jag får skrifva upp Elof till Nattvardsgång Skärtorsdagen kl. 5? Märta och jag tänka då gå till Skrift. Elof kanske kan komma på onsdagen eller tisdagen?

Men huru skall Elof färdas? För all del, gå ej och lägg ner sig. Huru mår lilla Ulf nu? Så synd om honom som ej kan gå nu.

Nu har den stora Skytte Bazaren varit, Märta slapp medverka. Jag vet ej huru mycket de kunde få in, men ej tyckte jag det var så mycket folk som på de förra. Jag var der två gånger och Märta 3 gånger, nog tog vi lotter men ej vann vi någon tafla. På tombolan van jag en Fotografi och en liten spegel och en Jalousi. Nu ha' vi en 14 da'r mest varit på cafferep i rad varje dag. Så våra magar äro ej fullkomligt bra-

Det var ju en stor öfverraskning att Axel kom hem, jag stog i köket och gräddade Pankakor och Axel kom in afklädd och sade God dag M-a, jag höll på att ramla baklänges af förundran. Så jag skrek Axel, och han sade, hvad är det. Nu har Fru Brattström 34 kycklingar af 100 ägg. En dag gick jag och Elin till Leksells med Kalkonhönan, Elin bar den under armen, den hade benen ihopbundna och en gammal duk om vingarna, vi voro så rädda, att möta folk, men det aflopp bra, den skall vara der i pension. De ha' nu sållt en liten Killing till Fru Lejdström för 5 Kr. En sådan skulle Inga ha' och leka med. Den förevisades på Bazaren och väckte mycken glädje. I går oppererades Fagerströms äldsta gosse för körtlar på hallsen, som det blifvit var uti, det var visst en mycket farlig opperation, så Drn ville ej ansvara för huru det skulle gå.

Fru Brattström skall köpa Hönsägg som kostar 60 öre stycket. Brun Leghorn, hon har 60 Höns och får en 37 varje dag.

Nu har jag ej mera att tala om, Astrid skall tentera i Latin i maj och så går hon på föreläsningar på propedevtiska kursen och på proseminariet. Tänk så lärd hon bli'r.

Som sagdt svara mig till nästa Söndag, och för Guds skull gå ej på några isar, den der Vicarien Örström, han gick till Uppsala på sjöarna, men på somliga ställen var så farligt, att han fick lägga sig och sparka sig öfver. Det var förra lördagen. Helsa alla, och är Elof helsad och välkomnad af oss alla. Tänk ibland på gamla

Mamma.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 2 april 1911

Alnarp d. 2. 4. 1911.

Kära Broder!

Tack för brefvet. Roligt att höra något från Dig. Min resa lyckad. Bekanta från "das Große" hälsa. Spec. borgarna i staden Rehna.

Det var ett egendomligt utslag af Märta fantasi. Jag vill minnas, att hon berättade mig något dylikt, då jag var hemma.

Talade med Karl Edward i går o. hörde, att han varit hemma. - Synd om Swenssons, att deras pojke är så sjuk. - Du har det bra, som får rida. Jag kommer snart inte ihåg från hvilken sida man skall klifva upp.

Skola vi försöka att resa till landtbruksmötet i Örebro samtidigt? Det kunde ju vara rätt lustigt. Kanske någon af herrarna Swensson har tänkt resa dit. De kunde ju få sig ett gott skratt åt alla nya maskiner o. grejor som finnas där. Jag tror, att själfva landtbruksmötet (då alla djur äro där) är i första veckan af Juli.

Min kamrat Meyer kommer möjligen att hälsa på i slutet af Juli. Han ligger nu vid universitet i München och studerar landtbruksvetenskap. Sedan skall han ligga en vinter i Berlin. "De är en del som har de bra."

Hjärtliga hälsningar

broder Axel

Brevkort från Julius till Elof den 5 april 1911

Strengnäs 5/IV 11

Kära Elof! Tack för brefvet, på hvilket snart svar.

Hur tänker du taga dig hem till påsk? Hvad säger du om Tillberga-Vesterås-Eskilstuna-Strengnäs? Näml. i fall du inte - utan risk - kan komma öfver sundet. Som sagdt sine periculo!

Pater.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 8 april 1911

Alnarp d. 8/4 1911

Broder Elof!

Tack för Ditt bref, på hvars ankomst Du redan förberedde mig, då jag var hemma. Jag har för tillfället ej tillgång detta bref, då jag nu sitter på en s.k. föreläsning och kan därför ej besvara däri möjligen framställda frågor.

Om onsdag anträder jag en resa till "Das große" o. reser öfver "Thorvalsens" [= Thorvaldsens = Köpenhamn?]. Jag får sällskap med en kamrat härifrån som skall ned till Danmark. Jag väntar mig mycket nöje af resan, som Du kan förstå. Vi hafva ferie jämnt en vecka, o. jag antager, att jag kommer att begagna hela lofvet. Du reser väl hem, kan jag förstå o. kommer att tillbringa några lugna dagar där. Jag kommer nu ej hem förr än i slutet af Juni. Vi hafva i år blott en månads ferier, som jag väl antagligen kommer att tillbringa hemma.

Nu börjar snart arbetet med platsanskaffningen. Det blir antagligen ett rysligt bråk som vanligt. Liljhags, Annonsering m. m. Det vore bra mycket värdt att kunna få en bra sådan. Kanske Du uppe i Uppland får höra något passande.

Här allt sig likt. Träffade Karl Edward i Söndags. Det var fortfarande: "Spring o. köp mig en kanot." Brehmer o. Olle S. har jag inte träffat på länge. Olle träffar Du antagligen i Strengnäs. Han skall hem o. excersera.

Vårbruket började i förra veckan men vi ha haft kallt ett par dagar, - 10° om nätterna. Nu börjar det åter bli bättre väder.

Nu kommer jag ihåg att Du skref någonting om humörpiller. Det är alldeles säkert, att de göra en hel del nytta, men ej genom sina mer eller mindre skadliga pulver i huskurer, utan genom att gifva sina patienter tron på att kunna bli friska. Det är naturligtvis bara nervösa sjukdomar eller sådana som bero på dåliga nerver, som de kunna bota. Inte lära de väl ex. kunna bota kräfta genom några slags piller.

Hj. hälsningar till Mamma o. Pappa o. Märta när Du träffar dem.

Broder Axel.

Brev från Julius till Elof den 9 april 1911

Strengnäs 9/IV 11

Kära Elof!

Tack för ditt bref! Du har väl fått ett bref och ett brefkort (det förra från mig, det senare från kyrkoherden Laurell), som ha varit ute på långtur?

Jag har i natt icke fått sofva för tänderna, och du vet nog, att man då icke är så hågad att föra pennan. Därför skulle jag kanske ha uppskjutit brefskrifvningen, om jag icke velat hinna önska dig välkommen hem till påsk, innan du ger dig af på hemvägen. Vi äro alla glada åt att få återse dig. Men vi bedja dig icke gifva dig ut på några farliga vägar utan taga det säkra för det osäkra. Du skrifver väl till oss, när vi kunna vänta dig? Vi ha börjat elda upp rummet åt dig. Bertil, Sten, Olle träffar du, och kanske flera. Nyligen besökte mig kadett Ekström, alltjämnt vid mycket godt humör. Han "ämnade nästa sommar ligga på västkusten", sade han: nämligen på Backamo exercisplats för att dressera beväring.

De där böckerna, du på ett så föga biblioteksmässigt ställe fick tag i, äro värdefulla, näml. de, som jag känner: Tillotson's Sermons, The Novelist (de där befintliga romanerna Sir Charles Grandison och Tom Jones äro den engelska litteraturens allra berömdaste), Bælters Jesu Christi Historia. Däremot känner jag icke till Cramers Predigten - ej heller Nardin, Sermons.

Alltså, om ingen gör anspråk på böckerna, så rädda dem: jag är säker på att Tillotson och Bælter skola långt öfverlefva både Fries, Söderblom och pastor Spak (Spaak?) och att Tom Jones skall läsas, när Gösta Berling är förgäten.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen genom din

Fader.

Brev från Julius till Elof den 28 april 1911

Strengnäs 28/IV 11

Kära Elof!

Härmed en helsning från skolsalen! Jag sitter här som vakthafvande, och då efter studentskrifningarna hela antalet bevakningsfångar utgör sex, hvilka sitta med betydande afstånd från hvarandra, så tror jag mig kunna våga återupplifva gamla minnen och förnöja mig med att skicka dig detta från skolan.

Jag skickar dig Axels bref med skildring af hans tyska resa. Det kan ju ha sitt intresse för dig som känner till alla de ställen, han talar om.

Det låter af ditt bref till Mamma, som om man icke hade mycket att hoppas angående lille gossen på Ingeborg? Jag antar, att Emil mycket uppehåller sig i Enköping, och att du sålunda får vara något förnämligare - eller kanske är det i stället gamle rättaren, hvars befogenhet förökas?

Jag vet intet nytt i staden, som icke tidningar meddelar dig. Hur det gått med skrifningarna, är ännu icke afgjordt. Sannolikt gå alla igenom. En af dem vid namn Blomberg blir visserligen kuggad i matematik, hvarjämte jag kuggar honom i latin, men Törnwall och Gustafsson öfverrösta mig nog, så att [han] går väl på skrufvar igenom. - Huru Helge redt sig nere i Lund, är mig hittills okändt.

Jag har nu ymnigt besått gräsmattan och öfvergödt den - som jag tror, synnerligen ymnigt - dels med Plantagéns växtgödsel dels med 37 %-igt kalisalt. Få nu se , om maskrosorna bli rikare utvecklade än tillförene.

Mamma och Märta må godt. De få stundom en kopp kaffe hos någon originel gumma. De helsa dig hjärtligen. [Jag vill ha tillbaka brefvet från Moses.]

Jag skulle skicka de där häftena af Sv. Tidskr., men du skulle ju skicka något hit först!

Helsningar från din fader J. af S.

Maj 1911

Brev från Julius till Elof den 14 maj 1911.

Strengnäs 14/V 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Sedan dess har det ju varit sorgliga dagar på Ingeborg [numera Huseby, Teda]. Dock hör jag, att man vid lugnare eftertanke har anledning att vara tacksam för att den lille fått befrielse. Det var ju vackert, att godsets underhafvande voro inbjudna till begrafvningen: vackert och klokt.

Vi ha icke haft glädje af vår enda underhafvande. En dag - det är väl nu ett par veckor sedan - kom Mamma upp till mig, då jag höll på att kläda mig för att gå till skolan, och berättade, att vår tjänarinna höll på att få barn. Stor häpnad och förargelse. När jag kom hem kl. 9, fanns också en skrikande barnunge i huset. Genom ytterst energiska böner lyckades jag få de Maré att mottaga moder och barn på sjukstugan och sålunda bli af med dem. Sedan voro vi utan tjänarinna några dagar, men ha nu åter fått en. Högst otrefligt!

I går begicks Märtas födelsedag. Att hon börjar inneha en ganska respektabel ålder, inser du däraf, att hon personligen uppvaktades af ej mindre än sju fruar, af hvilka tre voro sextio år och en är rektors fru. Hvad säger du därom? Få se, huru många sextioåringar du får mottaga hyllningar af onsdagen d. 24.

Du stannar väl hemma öfver söndagen? Det är ju endast två hvardagar emellan.

Får du höra någon i din trakt, som behöfver en lärd landtbrukare för billigt pris, så tänk på Axel!

Här är det fullständigt sommar, men jag börjar längta efter regn. Min gräsmatta, som du såg mig gå och stöka med, vill inte arta sig väl: den kommer nog att ta sig skralt ut hela detta år, hvilket är mig en riktig sorg, ehuru icke af de allra svåraste.

Mamma och Märta helsa dig hjärteligen genom

Far.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 18 maj 1911

Alnarp 18. 5. 1911

Käre Bror!

Tack för brefvet. Roligt att höra, att Du finner Dig. Det är tråkigt, att din mage inte skall vara klar. Jag skulle vilja råda Dig att gå till en läkare o. låta honom sätta upp en foderlista åt Dig. Min mage är nu mycket bättre, men genast jag äter något utom programmet, så är det på tok igen. Det enda sättet är säkert att under kanske åratal hålla ordentlig diet, för att sedan få den bra. Jag fick här en mängd olika medicin, som inte hjälpte ett dugg, men de Marés ordination hjälpte bättre.

En nyhet kan jag berätta att vi skaffat en segelbåt, nära dubbelt så stor som vår gamla och af samma typ. Vi ha varit ute ett par gånger o. det var härligt. Vi komma nog inte hem förr än första dagarna i Juli, så att jag hinner titta på landtbruksmötet i Örebro. Det vore roligt om vi kunde resa dit tillsammans.

Här är nu som vackrast o. vi ha' ganska varmt o. skönt.

Jag har nu skrifvit till en del personer angående plats i höst. Till Westerdahl, Ekwall, Ekke, Bolin o. tänker försöka med ett par stycken till. Du kan gärna höra Dig för i din trakt. Nog skulle jag helst vilja komma upp till Sverige igen, äfven om det inte växer så mycket på jorden. Ja, om ett par år startar man väl ett arrende. Jag har kommit under fund med, att det inte är idé att köpa något, när kapitalet är så pass litet.

Hj. hälsningar.

broder Axel

Skrif snart.

Jag gratulerar på födelsedagen, om jag skulle glömma bort den.

Ursäkta det något dåliga papperet och kuvertet.

Juni 1911

Brev från Wendela till Elof den 8 juni 1911

Strengnäs d 8 Juni 11.

Kära Elof!

Tack för brefvet, hvarför jag ej sände portföljen var nog, att Papa gömt unnan den. Nu tycker Pappa, att det är för riskabelt att sända alla Elofs betyg på båten, utan sänder jag bara det Papper Elof behöfver. Rocken tror Pappa ej går på Elof, den lä'r vara kort åt Pappa. Varit bäst Elof profvat den. Skorna sändes nu, äfven knapparna.

Nu är Tante Medén här se'n i fredags. Pingsten var pinande het. Geten har Fröbergs köpt. Träffade i går Herr Oscar.

Bref ifrån Axel i går, att han varit och seglat med Carl Edvard. Ännu ingen plats.

Helsningar ifrån alla till Elof och de andra. Förkyl sig nu ej beder gamla

Mamma

Elof får väl rocken härnäst. Elof kommer hem om den passar.

Brev från Edvard Sjöholm till Elof den 14 juni 1911

Sickelsjö d. 14/6 1911.

Hedersvän!

Mycken tack för ditt bref! Något sent sänder jag dig de bästa lyckönskningar till de fyllda 21 åren.

Jag har varit strängt upptagen på sista tiden med både utearbete och på kontoret. De här sista dagarna ha vi bränt halm på nätterna till kl ½ 5 på morgonen för att skydda rågarna mot nattfrost. Det ser nästan ut som om vi hade lyckats. Det viktigaste är att så mycken rök som möjligt ligger öfver fälten vid soluppgången och hindrar solstrålarna att hastigt upptina de frusna axen, ty i annat fall sprängas dessa sönder och skörden är förstörd. - Ja, det är märkliga klimatiska förhållanden nu på de sista åren. Det ser inte mycket lönande ut att bli jordbrukare.

För att öfvergå till något trefligare, så var jag i början på maj ute på en utmärkt lyckad doppingjakt. En del Stockholmsherrar, förvaltare, skogvaktaren o. jag summa 10 personer. Vi foro ut med vår lilla ångbåt kl. 6 på morgonen och ångade nedför Sickelsjö-kanal till stränderna vid Hjälmaren. Stockholmsherrarna hade mycket godsaker med sig dryckjom m. m. Så när vi kommo fram togo vi en duktig upptagare.

Det härligaste väder var rådande, enär det var mycket lugnt, lågo doppingarna långt ute i sjön o. voro ej hågade att sträcka. Vårt jaktbyte blef blott ca. 40 doppingar 3 brunnackor ett par sothöns och en kråka. - Kl. 11 fm åto vi en finare frukost på stranden se fotografin. Det gick mycket muntert till då. Sedan fortsatte jakten o. vi voro åter hemma vid 6-tiden på aftonen.

I söndags var jag i Arboga på sommarfäst; fast det var ett förbaskat regnväder, var det rätt trefligt ändå.

Du ska se, jag har skaffat mig en finare grammofon o. har konserter här på kvällarna emellanåt.

Kan inte du en söndag komma öfver hit till Sickelsjö o. hälsa på. Det är mycket att se här. Det är ju inte mer än ett par timmar järnvägsresa mellan Enköping-Arboga.

Det skulle vara trefligt att råkas här. Tänk på saken. I midsommar skall jag hem o. fira faderns födelsedag. Han fyller 70 år.

Du kommer förstås till Örebro. Den 5 juli blir här stor fäst, för en 50 personer 4 statsråd 16 landshöfdingar m. fl. äro inbjudna. Det blir mycket att ordna med då. Adjö med dig så länge. Skrif snart!

Hälsningar din vän

Edvard.

Brev från Julius till Elof den 17 juni 1911

Strengnäs 17/VI 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Jag fick med samma post bref från båda sönerna: Axel mådde bra och kommer hem i början af juli. Medan han är hemma, gör du väl ett besök hos oss?

Terminen är nu slut, och allt examinerande öfverstökat. Alla studenterna gingo igenom. Två stodo i det nummer, jag i dag skickar, såsom volontärer vid Kgl. Sörml. Den allmäna meningen är, att ingendera skall orka med det. Att studenterna bli krigsmän, är som bekant, icke ovanligt. Men säkerligen är det något enastående, att af nio pojkar, som tagit examen, två gå ut som sjömän. Detta är dock fallet här i år.

Jag hoppas, att du i Strengnäs Tidn. läst "Många målsmäns" "öppna" fråga till Törnvall?

A propos om Törnvall, så hade jag i går besök af en ung man, som till min häpnad bekände sig fortfarande vara "arg" på besagde rektor. Det var den hygglige Harald Linder, hvilken jag aldrig misstänkt för vrede mot någon dödlig. Han satt här länge och redogjorde för sina och kamraternas öden. Bergholm är nu ute hos en landtman, med namnet Anderson, såsom betalande och arbetande elev. Han hade väl funnit, att det inte blef tillräckligt mycket af på Kvicksta. För Abraham ansågos utsikterna något ovissa, men Levin och Ekström troddes säkra.

Nordström har haft afskedssouper för kollegiet, som i sin ordning hållit afskedsmiddag för honom. Mycket litet vin, men många tal. Jag talade å föräldrarnas vägnar och tackade således äfven för det ovett, du i dina dagar fått af vännen N. Sven Samuelsson tackade å de gamla pojkarnas vägnar. Hans oratio lydde ordagrant så här: "jag skulle be att få tacka lektor N. å hans lärjungars vägnar. Skål!"

Här är mycket torrt, visset och bedröfvligt. I natt frös det ånyo, om också inte så starkt som sist.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen! Alla salutem dicuat patrons et patronæ.

Pater.

Juli 1911

Brevkort från Axel af Sillén till Elof den 11 juli 1911 från Strängnäs till Ingeborg

Broder Elof.

Af Pappa har jag hört, att Du kommer hem den 30 Juli i och för en större affärs afslutande. Jag reser den 1 Aug. härifrån, så att vi skulle då komma att träffas och Du behöfver sålunda ej komma hit särskildt för att träffa mig. Jag hoppas att Du då medhafver det belopp, som Du lånade af mig i Örebro samt ränta i detsamma (räknad efter 5 %).

Jag fick följa med Riksdagsm. Almkvist o. Nystedt på Länna. tillbaka till Strengnäs. De hade rest dit med en bogserbåt. Träffade Sjöholm, som hälsade Dig.

Hälsningar
Axel

Augusti 1911

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 11 augusti 1911

Strengnäs 11/VIII 11

Kära Elof!

Förtag dig icke vid arbetet under denna hetta! Fortsätt icke, om du skulle känna dig illamående! Hoppas, att du är frisk?

Bref från Axel: säger sig vara bättre.

Wickmans hemkomna.

Märta Medén förlofvad! Fästmannen järnvägsman i Skåne, gubbe, enkling, fyra fullvuxna barn.

Oscar och Sara åto i onsdags middag här (+ Gickan).

Hetare i dag än någonsin.

Hjärtliga helsningar från Mamma och Märta.

Far.

Brev från Julius till Elof den 20 augusti 1911

Strengnäs 20/VIII 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Jag är glad att se, att du kommit helskinnad undan den fruktansvärda värmeböljan. Hoppas nu, att du icke gjort som jag, nämligen fått dig en förkylning i stället vid den plötsliga öfvergången till svalt eller rentaf kyligt väder. Här i staden har detta öde drabbat män, vid hvilka större förhoppningar fästas än vid mig. Åtminstone en man: den store latinaren Lars Wickman.

Äfven Mamma och Märta äro litet förkylda och snufviga. Dock ej värre än att Mamma kunnat i förrgår resa till Sthlm och i går återvända, efter att af fröken Melén ha inhemtat fullt pålitliga underrättelser om hennes snart blifvande äkta man.

För ett par dagar sedan uppenbarade sig helt oväntadt Carl Svenson [troligen Julius svåger], som följt med ett till Strengnäs utflyktande "läraremöte" - såsom vanligt hufvudsakligen bestående af småskolelärarinnor. Han stannade ett par timmar och åt middag med oss och for därefter med sitt möte till sitt land igen.

Märta, Wendela och Julius af Sillén.

I morgon börjar terminen för lärare och de elaka gossar, som icke blifvit uppflyttade. De goda gossarna skola vara här om fredag. Redan har en fader varit här för att "samråda", hvilket faktum i förening med de röda rönnbären visar, att det snart är jul igen. - Af samtidigt sändt Strengnäsnummer inhemtar du, att icke blott Törnwalls utan äfven Lundqvists anstalt äro utsatta för missnöje, i ty att "slitningar" förekomma mellan "fil. kand. Nils Nyman och hans studiosi". Jag förvånar mig icke däröfver, men väl öfver sagde Nymans och Hasselbergs beskedlighet att inlåta sig i svarsmål på sådant.

Du har väl betänkt, att om du skulle vilja till Ultuna, så går ansökningstiden ut den 31 augusti?

A propos det så vet du ju, att Ebbe har slutat sin bana inom den högre lantbruksvetenskapen och nu glänser inom den lägre d:o?

En skolnyhet är, att båda gossarna Altberg, både "den gode" och "den onde", skola lämna oss och gå till Linköping. De - eller kanske bara en af dem - ha visst några "slitningar" med vännen Carlson, matheseus lector.

Har du några tyska böcker att läsa?

Flera bref, bref- och vykort från Axel förklara, att han nu känner sig riktigt bra igen. Måtte det få fortfara!

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen genom din fader

Jul. af Sillén.

September 1911

Tiggarbrev till Julius från N.N. den 10 september 1911 [adress utelämnad]

Bäste Herr Lektor m. m.

Undertecknad Svensk Adelsman, f. d. Godsegare, som genom andra personers svekfulla beteende blifvit bragd i ett stort armod på äldre dagar åldern 61 år. Och som har Hustru och 5 minderåriga barn att draga försorg om. Samt har ej några förmögna slägtingar, som kan hjelpa. Af allt detta ser herr Lektorn, att min ställning är rätt bekymmersam.

Jag vänder mig derför i mitt stora betryck till Herr Lektorn med den innerliga begäran att Herr Lektorn ville för en gångs skull behjerta min nödställda belägenhet, och skänka mig en liten penninggåfva, till en liten tillfällig hjelp åt mig och de mina hvilken skall af mig emottagas med den alldra största tacksamhet och Erkänsla mot den Gode och Ädle Gifvaren.

Med den alldra största Högaktning

[namnet utelämnat]

Anm. Det är inte alls omöjligt att Julius sträckte ut en hjälpande hand. Se lektor Gaddes runa över Julius af Sillén. /SZ

 

Brev från Julius till Elof den 15 september 1911

Strengnäs 15/IX 11

Kära Elof!

Tack för bref och födelsedagshelsningar! Jag är icke säker på hur många bref jag har att tacka för: är det icke två? Jag hade kommit ur den jämna brefskrifvare- ja t. o. m. den ordentliga tidningsafsändaretakten genom ett par omständigheter, den ena, att skemat för skrifningarna befanns så anordnadt, att jag fick in fyra buntar temor på helt kort tid, den andra, att min gamla vän Danielsson gladde mig med ett besök och ett par dagar bebodde "gossarnas rum". För att fira honom hade vi ena dagen inbjudit ett par herrar till middagen: Daniels och min forne medbroder vid middagsbordet, Samuelsson och Daniels forne landsman i Östgöta nation, Törnwall. Detta visade sig dock vara en mindre lycklig kombination, i ty att Törnwall och Samuel icke kunna riktigt med hvarandra, hvartill orsaken torde återfinnas hos Sven Samuelsson, hvilken gör en ifrig opposition mot rektorns potentas. Vi ha öfverhufvud tämligen stridbart i kollegiet nu för tiden.

Mammas födelsedag begicks med sedvanlig glans: våfflor och fruar och tårtor och blommor.

Jag har tyvärr måst gallra i trädgården, och det högst betydligt, så starkt, att det ännu bereder mig obehag att se ut genom fönstret och se det tomma intet. Men det var oundgängligt - t. o. m. Mamma erkände det. Träden höllo på att bli alldeles fördärfvade, och jag fruktar, att operationen tillgreps väl sent. Men, som sagdt, smårtsam var den ändå, mycket smärtsam.

Har du i Strengnäs Tidning följt med mjölkstridens gång? Kampen är nu afslutad genom en kompromiss, i hvilken de förbittrade konsumenterna - under ordförandeskap af Peter Johan - verkligen vunno något, åtminstone till utseendet, men i det stora hela utan tvifvel ledo nederlag. Jag kan smickra mig med att ända från början ha förutsagt, att så skulle gå. Dock måste jag erkänna, att jag icke hade väntat, att de skulle kunna tilltvinga sig ens den allra minsta fördel, hvilket likväl nu blef fallet. Att så skedde, har säkerligen berott på att Philipson, hvilkens hela tillvaro är en tragisk konflikt mellan hans förvärfsbegär och hans popularitetslystnad, nu blef ängslig, när han förnam stadsbornas, i synnerhet arbetarnas, förbittring mot "juden", hvilken förbittring lär ha tagit sig mycket kraftiga uttryck på de många mötena i ärendet. För att mildra denna hotande stämning synes han hafva önskat en kompromiss, naturligen en för honom icke ofördelaktig, hellre än motståndarnas fullständiga tillintetgörelse - hvilken i själfva verket varit alldeles oundviklig, om landtmännen obarmhärtigt slagit döförat till. Det visade sig nämligen, att Liljhagen saknat all grund för den optimism, med hvilken han utlofvat en lätt seger. Han hade offentligen förklarat, att han utan svårighet kunde tack vare sina förbindelser ställa till disposition 3000 liter pr dag à 10 öre här vid stationen. När det kom till kritan, visade det sig, att det kvantum, som den stort anlagda konsumtionsföreningen med säkerhet kunde disponera, uppgick till - 400 liter à 11 öre. De trodde vidare, att utgiften för mjölkens mottagande, bevarande, utminutering etc skulle gå till högst 2 öre pr liter. Det synes också mig ganska troligt - nämligen om det är fråga om 3000 l., men alldeles inte när det gäller 400 l. pr. dag.Och det allra värsta: bråkmakarna kunde icke finna någon form att göra föreningens medlemmar juridiskt bundna vid aftalet, så att de kunde få dem att stå kvar, om landtmännen sänkte sitt pris till 1 öre under det pris, som konsumtionsföreningen måste taga. Och så hade naturligtvis landtmännen gjort, för att slå ihjäl konkurrenten. I sådant fall hade förvisso följden blifvit den, att Liljhagen och Peter Johan hade fått ensamma betala och, om dem lyste, dricka ur sina 3000 liter pr dag. Detta fruktade de - och därför gick sammansvärjningen sönder.

Bertil är hemma och har att i morgon inställa sig vid Åker för att afgå till krigsskådeplatsen. Likaså Valdemar Lejdström. Annars har nu den lärda ungdomen flyktat från oss.

Vi måste snart hafva en mindre utspisning. Bland andra måste den gamle öfverste Lexell bespisas, ty han har nu varit och visiterat. Ingen undgår sitt öde.

Mamma och Märta må bra. De glädja sig öfver att icke ha följt med på "skolresa" till Mariefred i dag i regn och kyla.

Dig helsa de hjärtligen genom

Din fader.

Brev från Axel af Sillén till brodern Elof den 19 september 1911

Alnarp d. 19. Sept 1911.

Broder Elof!

Jag måste hvila mig litet och passar då på att skrifva bref till Dig. Af bref hemifrån hörde jag, att Du tänkte fara hem på några dagar. Jag vet ännu inte om jag reser hem, när jag slutat här eller om jag reser till Wernstedt direkt. Det vore nog bra, att vara där några dagar medan den gamle innehafvaren af platsen är kvar. Jag motser med intresse den nya omgifningen. Det är ju alltid bäst att inte hafva för stora förhoppningar, när man flyttar till ett nytt ställe.

Hittills har jag trifvits ganska bra öfverallt, men har med ganska lätt hjärta flyttat från hvarje ställe. Jag antager att det blifver likadant här.

Det gäller nu i början att bara tiga och låtsas att man kunde allting. Jag tror nog Wernstedt kan vara rätt otreflig att hafva att göra med, när han sätter den sidan till. Men det reder sig väl. Det skall bli trefligt att se en ny trakt af Sverige.

Vi ha fått en ny f. d. skolkamrat till Malmö, nämligen Sigurd Nygren, om Du kommer ihåg honom. Han är veterinär i Malmö.

Hoppas att Du har tillfälle att begagna den nya engelska sadeln på Ingeborg.

Hj. hälsningar från
broder Axel

Brev från Märta af Sillén till brodern Elof den 22 september 1911

Strängnäs den 22 September 1911.

Kära Elof!

Hjärtligt tack, kära du för senaste brevet.

Kanske jag med detsamma skall klara upp vad jag dillade om i telefonen, jo jag tror att möjligen du går och slår för Fröken Gullan Tiblin eller vad hon nu hetter, eller också är det någon annan flicka i trakten, som möjligen vistas i Uppsala, och att Swensons vill kuckla i hopp dig med, och du må gärna taga Gullan, bara du inte tager Fröken Brant, för då är det slut med vänskapen.

Hör du Elof, det är inte värt, att du och Axel komma hem i nästa vecka, för att mamma skall nu om tisdag resa till Köping, utan veckan därpå eller senare, för hon vet ju inte, att ni skall komma hem.

Hur mår du? Jag hoppas du mår bra. Vi här hemma äro rätt krya. Hur mår båda familjerna Swenson?

Har du telegraferat till Fröken Medén?

Päronen går inte att skicka för den besvärliga vägen.

För en tre veckor sedan, snart, var jag i Stockholm, bjuden av Fröken Medén, hade mycket trevligt då i Stockholm.

Igår sålde mamma trettio kappar av sina syltpäron åt en uppköperska, för femtio öre kappen.

Proffesor [sic] Danielson har varit här ett par dagar, vi hade då middag för Rektorn och Doktor Samuelson.

Ja nu kära Elof, måste jag ut och skala päron, så jag hinner inte skriva längre nu, dessutom kommer du ju snart hem på någon dag, och vi telefonera ju rätt ofta. Därför får jag till sist sända, igenom dig, de varmaste och hjärtligaste hälsningar till de båda familjerna Swenson, ifrån alltid tillgivna syster

Märta

P. S.
Mamma och pappa hälsa dig hjärtevarmt.
Ursäkta allt slarv.
D.S.

Brev från Wendela till Elof den 30 september 1911

Köping d 30 Sept 11.

Kär lilla, hjärtegrisen!

Tack för det kära, kära brefvet på födelsedagen. Det lockade tårar ur mina ögon. Det kändes så godt, att se det någon tänker på hvad man har sträfvat och bjudet till med eder, det käraste man har här på jorden. Tack, tack.

Som Elof se'r är jag i den stora gris-staden och i dag var ricktig svinmarknad, nog var det en 30 svinburar och korgar. Jag anlände hit i tisdags eft, reste på Onsdags fm till Kungs Barkarö. Det käns så innerligt godt att få lägga blommor på Föräldrars och syskons grafvar. Och är jag säker på, att när vi en gång ligga i grafven, så göra ni nog lika åt våra och Morfars grafvar. Glöm ej det.

Thorsdag reste jag till Himmeta i hällregn hela dagen. Fröken Humble skall gifta sig i Nov med en rik bonde, som rår om den största af gårdarna bredvid Kyrkan, en gammal Herrgård. Och Jonas Anderssons (vår gamla Arrendator) dotterdotter skall få en rik bondson som har en egendom i Kolbäck för 60,000, bönderna ha' nog rätt bra.

Jag hörde, att Carl Hakon fru är bonddotter ifrån början och har syskon som är bönder, de ha' en bonddotter till piga ifrån Himmeta.

Jag kan ej förstå, att ej Elof åkt Velosiped hem något, nu när det varit så vackra söndagar. Det var tråkigt, att ej Elof kunde få några Päron, men Ivar Blå har visst slutat. Jag har fått en tre Tunnor på Päron trädet, men bara 50 öre Kappen till en månglerska. Söt Äpplen har jag kursat bort för 20 öre Kappen.

Fredagen har jag varit på visiter. I dag lördag varit på torget och träffat Himmetabor. Äfven varit och beskådat ett stenhus på tre våningar der mina fattiga 8,000 äro intecknade. Äfven har jag besökt min s k förmyndare, en mycket fin Herre på omkrin 40 a 50 år. I morgon 8,15 afgår jag åter till Strengnäs i vinterqvartér. Konstigt vara hemifrån så länge. Nu hinner jag ej mera skall på caffe-rep till fru Staflin. Adjö! helsa alla, och kom snart hem, och tag nu till vinterkläderna.

Har Elof hört, att Bernt blifvet öfverkörd, han ramlade af ett gödsellass. Det gick öfver båda benen på honom. Han har varit i Stock och blifvet Rönken fotograferad, men som väl var var intet bräckt. För Guds skull var rädd om sig beder gamla

Mamma

Tante Selma helsar. Jag har äfven varit inne i en väf fabrik, der var en 75 väfstolar alla med väf, det gick med maskineri rätt roligt att se.

Oktober 1911

Brev från Julius till Elof den 1 oktober 1911

Strengnäs 1/X 11

Kära Elof!

Tack för brefvet! Jag finner till min verkliga häpnad, att der redan är fjorton dagar gammalt, fastän jag tyckte mig minnas, att det kommit helt nyss. Så omärkligt rinner lifvet bort under det dagliga arbetet. - Att du fått vänta på tidningar och nu får två, beror därpå, att jag måst afvakta Mammas återkomst från den sedvanliga färden till Köping: hon reste dit i tisdags och kom först i dag tillbaka.

Såsom ett bidrag till svenska adelns historia sänder jag dig inneliggande bref från en Svenska Adelsman, f. d. Godsegare, såsom han själf benämner sig. Jag vet ju inte, om det på Ingeborg finnes någon Arte et Marte, men jag har slagit upp mannen, så att äkta är han nog - tyvärr.

Från Ridderskapet till Prästeståndet: är den gamle skolmästaren, som du säger ha intagit Spaks plats, en vanlig folkskolelärare eller en s. k. skolpräst, således prästvigd?

Tänk att socialisterna nu ha lika många representanter i Andra Kammaren som högern! Nu skall det verkligen bli högst intressant att se vår politik. Bra skönt att nu vara skolmästare och inte kung! Du kanske snart får anledning att glädja dig åt att hafva omsmidt ditt svärd till en plogbill: tiden är nu ond, att t. o. m. Olle Sörlander ingifvit en klagoskrift mot en löjtnant, därför att denne låtit honom upprepade gånger hoppa fram och tillbaka öfver en gärdesgård.

Mamma och Märta helsa dig hjärtligen genom

Far.

Brev från Julius till Elof den 8 oktober 1911

Strengnäs 8/X 11

Kära Elof!

Nu skall jag väl svara ordentligt på det sista brefvet, för hvilket jag nyligen endast med en breflapp tackade.

Härifrån är lyckligtvis intet särskildt att "mäla", som Strengnäs Tidning uttrycker sig. Mamma kom redan förra söndagen hem från en Köpings-resa, hvilken på allt vis gått lyckligt; och hon och Märta må bra. Om Axel kan jag fortfarande ingenting säga, ehuru jag i går hade bref från honom. Han hade då ännu icke fått bestämdt besked från Wernstedt, när han skulle börja sin tjänstgöring. Dock syntes det mest sannolikt, att han icke nu kommer hem. Han tänkte nämligen - under förutsättning att han den 1 nov. skulle tillträda platsen - komma några dagar i förväg för att något sätta sig in i ställningar och förhållanden, innan han begynte sitt arbete. Du kan ju afvakta ännu ett bref, ty inom några få dagar skall det väl bli klart, hur han ämnar göra, och om det lönar sig för dig att längre uppskjuta ditt besök här. Ty äfven om Axel icke kommer hem, gör du väl en påhelsning hos oss. Jag vet icke, hur "Trafik" har sina turer, men jag fruktar, att du icke lätteligen får någon nytta af den, utan måste ta dig fram på land.

Axel berättar, att bland de sökande, som vunnit inträde vid Alnarp, befinner sig äfven Nils Bergholm. Du känner fortfarande ingen åstundan?

Ministerkrisen är nu öfver, och jag antar, att redan om måndag ingen människa talar därom - utom möjligen Törnvall. Men utan tvifvel är saken mycket märklig, och jag tror, att vi få upplefva rätt kuriösa saker, förmodligen mot de nya regerandes innersta önskan. De måste nämligen göra åtskilligt, som de nog helst skulle vilja slippa, om de vilja hålla sig kvar äfven efter nästa val. Att de kunna utan risk sitta till valen 1914 , äfven om de just ingenting märkvärdigt uträtta, torde väl vara otvifvelaktigt. Men då kommer den tid, då de måste kunna visa, att de verkligen varit folkliga. För detta ändamål måste de dels släppa en ny million - allt kvinnfolk - till valurnorna, dels fördärfva disciplinen inom armén än grundligare och underlåta att bygga krigsfartyg, dels skaffa Chronschough större lön och ökadt medborgerligt förtroende, dels börja upplösa bandet mellan stat och kyrka, dels och framför allt, om det återigen skulle bli en storstrike, visa sig humanare än Lindman och inte, som han gjorde, placera ut 50000 man med skarpa patroner litet hvarstans i landet. Lyckligtvis kunna de icke (för att roa industriarbetarne) hindra, att det regnar vackert just nu, fast det är söndag.

Hjärtliga helsningar genom

Pater.

November 1911

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 3 november 1911

Hällevadsholm den 3 nov. 1911

Broder Elof!

Ja, nu har jag börjat arbeta litet igen efter några års hvila. D. v. s. arbetet är ju inte så strängt, men jag är ändå i rörelse hela dagen. Mitt arbete består uti att ställa ut folket om morgonen o. sedan se efter dem, vidare att sköta magasin, ladugård o. dyl. Hela landtbruket drifves under mycket knusliga förhållanden. Arbetsstyrkan består af 7 torpare som göra dagsverken samt 2 drängar. Folket tyckes vara ganska bra. Det finnes hvarken rättare eller fördräng, så att därför måste jag ju vara med litet öfverallt. Husen äro ganska ruskiga. Ladugården är en gammal stenladugård. Vattenledning finnes ej, utan korna måste släppas ut och vattnas ute. Maten är bra, åtminstone hittills. Peppar! Peppar!

Jag tycker jag varit här länge redan o. då blir det en vecka först i morgon. Jag åkte hit ned i III kl. sofvagn från Saltskog [Södertälje] till Herrljunga och trodde att jag skulle bli väckt, då jag skulle byta tåg i Herrlj., men det blef jag ej. Till all lycka vaknade jag själf, och hann med knapp nöd att komma af tåget.

Här har det regnat och regnar fortfarande dagligen. Det är ganska vackert här, något som Du kan öfvertyga Dig om, ifall Du kommer hit. Kalle [el. Kulle?] vill gärna sälja gården och det lär nyligen ha varit en spekulant här.

Hj. hälsningar från brodern
Axel

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 8 november 1911

Hällevadsholm d. 8. 11. 1911

Kära Broder Elof!

Tack för Ditt bref, mottaget i dag på morgonen. Anledningen till att jag genast svarar är den av Dig omtalade historien med "tian". Jag tänkte nämligen att det kunde bero på ett misstag. Du kanske kommer ihåg, att jag lånade en "tia" af Dig strax innan jag for. Det vore ju mycket tråkigt om det nu var denna tia och Du glömt det.

Skall nu besvara de ingångna frågorna. Kalle o. jag samt hushållerskan äta tillsamman. Hushållerskan är ganska ung, snäll, duktig o. betydligt ful. Hon är syster till den förre inspektoren, som en tid hade gården på arrende och som hon då hushållade för.

Byggningen är egentligen ganska treflig men har liksom de andra byggnaderna blifvit mycket vanskött. Jag har ett mycket litet rum till sofrum och använder det s. k. kontoret till skrif o. läsrum. Arbetet börjar under vintern ½ 8, men jag måste gå upp ½ 7, så att jag är uppe då mjölken skickas af vid 7-tiden. Kl ½ 8 klifver jag sedan ut i stallet och ställer ut. Vanligen är det inte mer än 5-6 stycken. Det är nämligen ovanligt orginella [sic] arbetsförhållanden här. Arbetsstyrkan består af 1 (säger 1) dräng samt 7 torpare, som göra resp. 3 à 4 dagar i veckan. Dessutom finns det 1 man o. 1 pojke i ladugården samt en s. k. stallmästare. Folket tycks vara beskedligt och arbeta ganska bra.

Hällevadsholm är den största gården i församlingen. Dessutom finns det en uråldrig agrom [sic] på ett kronoarrende o. resten mindre bondgårdar. Agromen var här för en tid sedan, så att jag belef bekant med honom. - Några flotta hästar finnas ej. Allt är anlagt på den största sparsamhet. Af åkdon finnes en urkomisk kombinerad "promenadvagns-gigg-kärr-trilla", som säkert med tacksamhet skulle mottagas på Skansen. Det finnes äfven en droska af äldre typ, nyligen inropad för 50 kr. Vi hafva 5 par hästar och ett par som skola köras i vinter samt 5 föl.

Vi sluta nu arbetet strax före kl. 5 på e.m. Om kvällarna tittar jag i tidningen, läser litet o. skrifver ibland ett bref. Om onsdag skall jag o. Kalle resa till Uddevalla på hushåll-sällskapets sammanträde. Det är så tråkiga förbindelser att man måste ligga kvar öfver natten. Ännu har jag inte varit ikring något annat än i trakten. Här har regnat nästan alla dagar o. varit en mycket stark storm, så att tak på torpen blåst bort.

Vördsam hälsning till husbondefolket från broder Axel.

Låt snart höra af Dig!

Brev från Julius till Elof den 13 november 1911

Strengnäs 13/XI 11

Kära Elof!

Du får denna gång hålla till godo med ett bref i stället för en tidning. Mamma begaf sig nämligen i fredags till hufvudstaden för att under dessa dyra kaffetider underhandla med därvarande börsfurstar om inköp af ett större parti af besagda böna. Först i morgon tisdag kommer hon åter, och innan hon då hinner studera fredagsnumret, lär det väl gå ett par dagar. Alltså får du ha tålamod och ur dessa sidor tills vidare inhemta det nödvändigaste.

Från Axel ha Mamma och jag haft hvar sitt bref, och att döma af dessa finner han sig väl på sitt nya ställe. Dock skref han till Mamma, att han, åtminstone i början, blef ganska trött af att hela dagen vara ute: han är ju en lycklig blandning af inspektor, bokhållare och rättare, ty någon särskild rättare finnes ej.

Märta har nyligen deltagit i det brusande bifallsjublet på Signe Rappes konsert. Fullt hus, tropisk hetta, vilda applåder. Impressario: domprosten, L. N. O. Otto Cornelius Norberg, som dagen efter konserten höll barndop med hofsångerskan som fadder.

Enligt berättelse af Törnwall har det icke gått riktigt bra för Ragnar Abraham. Jag vet inte, hur det går till vid afgifvandet af regementets dom om officersvolontärerna - om det är öfversten ensam eller kåren, som yttrar sig om deras praktiska duglighet? - men Törnwall påstår, uppgifvande som sin källa Plomgren, att Abraham blifvit "af officerarna förklarad olämplig". Men på Karlberg tror jag ändå att han är.

Staden är nu full af uniformer. De unga officerarna se i allmänhet pigga och spänstiga ut, om jag också för min personliga del skulle föredraga en litet stramare hållning. Men, som sagdt, rappa och fältdugliga se de afgjordt ut. Men volontärskolan! Det skulle sannerligen vara svårt att bland ungdom af arbetsklassen leta ut sådana figurer! Det är tydligt, att armén får taga emot det riktiga afskrapet. Och tack vare de moderna idéerna fordras det ej heller, att dessa kameler skola göra ens ett försök att rätta pucklarna. Seminaristerna se mycket fartigare ut.

Vet du, att fru Lejdström blifvit opererad för blindtarmsinflammation? Hon är naturligtvis ganska svag, men de Maré finner dock icke någon öfverhängande fara vara för handen. Emellertid lefver nu lilla Ingegerd i n:o 176 ensam med den sinnessjuke "kandidaten", såsom alltid fullkomligt oberörd, utan minsta spår af fruktan. Alla sönerna voro hemma en dag, men ha naturligtvis måst resa hem hvar till sitt arbete.

Hur är det nu hos Valdemar Svenson? Bättre, antager jag, eftersom ingenting varit synligt i tidningarna.

Nyhet: Haselberg och Carlsson skola i vår bygga sig egna hus.

Märta sänder sina hjärtliga helsningar genom

Far.

Brev från Julius till Elof den 19 november 1911

Strengnäs 19/XI 11

Kära Elof!

Härmed ett litet postscriptum till mitt sista bref.

Ej heller denna gång får du din tidning ordentligt. Nu är det nämligen Märtas tur att vara i Stockholm. Hon kommer hem först om fredag, och således måste du vänta, ty Märta studerar också bladet med nit och intresse.

Däremot måste jag be dig att så fort du kan skicka hit ett korsomslag. Det är nämligen så, att Törnwall önskar få låna ett nummer af Bonniers Månadshäfte för i år, och Mamma tror, att du har den med dig. Om så förhåller sig, ber jag dig skicka det ifrågavarande häftet. Hvilket nummer det är, vet jag ej. Icke heller, hvad den artikel heter, som T. önskar läsa, men väl, hvad den handlar om. Den innehåller en skildring af en resa från förra hälften af 1800-talet. Det är ett gammalt manuskript, hvilket, om jag minnes rätt, nu offentliggjorts af författaren Lidman - du vet han som skrifvit "Silfverståål". Jag tror, att den högvälborne resanden var en de Geer, och att manuskriptet kommit i min forne lärare, kapten Lidmans ego och efter honom öfvergått till hans frände, nyssnämnde litteratör Lidman. Visst är emellertid, att i artikeln fadern till Törnvall [sic, stavningen växlar i samma brev], en gammal klockare och organist, omnämnes.

Detta häfte ber jag dig, som sagdt, skicka hit med omgående.

Tack för ditt sista bref! Hvilken lycka, att du ingenting sade om din förlorade tia! Och så glädjande, att du fick igen den, och att ingen människa gjort sig skyldig till något ondt!

Samma dag jag fick ditt bref, kom ett äfven från Axel. Han tycktes vara nöjd.

Mamma sänder sina hjärtliga helsningar genom

Pater.

Brev från Wendela till Elof den 20 november 1911

Strengnäs d 20 Nov 1911.

Käraste lilla Elof!

Var ej missnöjd på Mamma som ej tackat för två kärkomna bref. Men jag har tusen saker att styra med. Tack, tack för gratulation, edra bref kommo på en gång. Stackars Elof, som hade så svårt väder på hemvägen, tänk att om de vetat det på Lagnö, de voro just ute och åkte för ro skull den förmiddagen.

Äro Äpplena slut som Elof fick? Mycket roligt att sedeln fanns. Nu har Axel fått sina betyg, han säger de voro ej vidare vackra. I Stockholm helsade jag på många bekanta, jag var på 6 ställen och naturligtvis, och sågo 150 Africanare och Japanesiskor. Det var rätt intressante! Jag var ifrån fredagen till tisdagen, sedan reste Märta på thorsdagen, hon kommer hem i morgon, hon har haft mycket sämre väder än jag hade. Tante Alma som har sockersjukan har mistat 10 Kilo i vigt. Helge Laborerar hela dagarna och är rysligt flitig, han såg faselig ut om fingrarna. Jag var till Djursholm till Halléns. Hos Tjernbergs, som hade 8 rum och Kök för 3,200 i hyra, hiss och alla beqvämligheter. Mimmi visade sig ej.

Tänk så mycket kläder Märta skall förstöra i detta regn. Här regnar oafbrutet hela dagen. I dag hade eder Morfar varit 92 år, om han lefvat, han såg nämligen dagens ljus första gången i Transtrands fattiga Komministergård. I dag har jag varit på husförhöret och hade då bara två barn att svara för, och snart kanske äfven Elof ta'r ut sitt betyg. Jag hade 20 Fruar på min namsdag och en Herre, Docktor Videbäck.

Elof skall väl lägga sig tidigt, nu när han får gå upp så tidigt. Det var ju roligt ni fick vara i Enköping och roa eder. Jag var på en sådan "Gris-slagt", som Pappa säger i lördags afton. Men ej på hotellet, der var dans, Bertil U var hemma. Öfverste Leksell lär ha' dansat, med flera, det var nog många Löjtnanter också. Den stackars fru Leidström, som opererades, får nog ligga till Jul, förbättringen går så långsamt. Bernt är nu på en gård, heter Viby och har 200 Kr i lön tror jag, men då skall han mjölka också.

Kära Elof, akta sig i tröskvärket, så ej fingrar, armar eller ben stryka. Jag försökte i lördags få tala med Elof, men Elof var redan utgången. Huru mår nu Valdemars Fru? Säg åt Inga, att jag väntar bref dagligen ifrån Henne. Har Elof några Kyrko-vykort åt Herr Nordin, han samlar fortfarande. Elof kan ju ge mig namn på några, skall jag fråga honom. Fru von Voss mår bra och trifs bra. Nordins reser ned i jul.

Nu god natt, sof gott och tänk på oss ibland. Jag ber alltid Gud bevara eder för synder, farligheter och allt ondt.

Pappa har sått några eländiga frön, så Hönsen få ej gå i trädgården, nu är fara värt, att de drunkna i smörjan och jag med. Ebbe är vid Frötuna i Upsala och är Bokhållare. Karl V upplöser hushållet till Jul, så både han och Axel komma på sjelfva Julaftonen. Men Elof får lof, att be' Patron, att Elof får komma allra minst på fredagen. Märta behöfver Elofs hjälp på lördagen, och så skall väl Elof och jag gå i bodarna, ja thorsdagen vore nog ändå bättre, förbered herr E på detta.

Helsa alla, Pappa helsar. Adjö! Mamma

December 1911

Brev från Julius till Elof den 7 december 1911

Strengnäs 7/XII 11

Kära Elof!

Tack för sista brefvet!

Utom detta hörde jag af Oskar Svenson, att du var frisk, och att du gjorde goda framsteg i bokföringskonsten. Oskar var nämligen helt nyss här, denna gång medförande egen baron. De båda herrarna åto middag här. Baronen var ganska tystlåten och såg utan tvifvel ut att vara tämligen "stött i kanten", men var likväl på intet vis fånig eller halftokig. Vid bordet drack han visserligen ur sin ölbutelj och de två glas portvin, som slogos i åt honom - men det gjorde äfven Oskar och jag. Och så vidt man då kunde se, var hans törst icke af någon uppseendeväckande art.

I staden vet jag icke, att något af betydenhet inträffat, om icke att volontärskolan börjat sin krigiska verksamhet: icke blott plåtslagarna hafva redan fått smörj utan äfven polisen. Hvad detta nöje kommer att kosta, vet jag ännu icke. Har du, medan vi tala om krigsfolk, sett, att din gamle öfverste blifvit utsatt för ett åtal för att han lånat ut K. M:ts och kronans hästar? Samtidigt har också Axels regemente blifvit föremål för civilkommissionens vänliga intresse, och det t. o. m. på grund af anonyma angifvelser. Detta är det som förefaller mig märkeligt. Jag är nämligen, som du lätt kan förstå, mycket van vid att läsa anonyma anklagelser: sådana inkomma naturligtvis till domkapitlet. Men hos oss upptagas de aldrig. En skrifvelse utan namn registreras icke, förvaras icke, och dess innehåll antydes icke med ett enda ord i våra protokoll: den är och förblir död och begrafves genast i papperskorgen. Herrarna i civilkommissionen ha uppenbarligen en annan uppfattning.

Skall jag berätta en liten skolhistoria? När vännen Carlsson, lektorn, i dag kl. ½ 8 på morgonen ryckte upp dörren till 1-sta ringen, häpnade han, när han fann rummet försänkt i nattsvart mörker och dödstystnad: pojkarna hade firat ner gardinerna, släckt det elektriska ljuset och sutto orörliga som skrämda råttor. Carlson blef enligt sin vana mycket ond, och han blef icke mildare, när ordningsmannen förklarade, att efter hans uppfattning hade klassen handlat så riktigt som möjligt, då de sökte "spara på skolans elektricitet" och dessutom "sutto stilla på lärorummet".

Nu kom Märta med matbud: alltså farväl och hjärtliga helsningar!

Pater.

Brev från Axel till Elof den 8 december 1911

H-holm [Hällevadsholm] den 8. 12. 1911

Broder!

Tack för brefvet. Det var roligt att höra, att Du hade träffat Westerdahl. Att Din mage fortfarande inte var all right var däremot tråkigt. Jag skulle vilja råda Dig att inte använda medicin för mycket, då det tydligen är en kronisk historia det är fråga om. Magen vänjer sig så småningom vid giftet eller medicinen och sedan är det lika illa omigen. Jag har lyckats få min mage ganska bra trots en säkert ganska olämplig kost här. Vi få nämligen aldrig hårt bröd utan blott mjukt rågbröd, som jag ej tycker vidare om. Eljest kan jag ej klaga på maten.

Jag skulle nu vilja fråga Dig, om Du vill placera något af Ditt kapital i någon gård, om jag eventuellt skulle kunna få tag uti någon lämplig dylik. Du skulle i så fall naturligtvis taga en inteckning i densamma. Det är nog betydligt lugnare att gå som inspektor på Hällevadsholm, men det kunde ju vara rätt skönt att ha något eget. Pappa tycktes ju inte ha något emot att vi inköpte ett mindre gods. - I senaste annonsbladet, som jag förmodar att Du har läst, fanns en gård till salu 1 ½ mil från Orresta, som tycktes säljas relativt billigt. (200 tld åker.) Kan Du taga reda på hvad det är för något? Du kanske kunde komma dit och se på tillställningen. Det fanns äfven ett kronoarrende vid Mälaren ledigt. Det kanske inte vore så dumt heller.

Här regnar det nu igen. Jag skulle resa till U-valla i morgon på landtbruksklubb, men jag tror jag stannar hemma i stället och låter Kalle resa ensam.

Vi voro i Strömstad och åto middag i söndags. Ganska treflig stad.

Jag reser antagligen hem den 23 på kvällen härifrån och hoppas att Du möter mig vid Strengnäs Central. - Du skref något om julklappar. Ja nog kan jag hitta på saker som jag behöfver, men inte åt andra. (- Nu går jag ut ett tag o. ser hur det regnar.) Nu är arbetet slut för dagen. Vi sluta nu kl. 4 ungefär. Det är rätt skönt med de långa kvällarna. Jag läser litet jordbruk o. blandar upp med litet skönlitteratur. Det blir inte värst mycket af, utan man slöar mest på kvällarna.

Tack för gratulationerna till min blifvande födelsedag. Det vore roligt om Du kunde komma hit i vår. Det är nog inte så säkert att jag kan följa med till Norge midt under vårbruket, men det kan ju hända. Vi hafva ju tillsamman gått på "Linden" o. "Ströget", så att då borde vi ju taga Kristiania [= Oslo] med. Det lär vara en mycket vacker sjöresa från Uddevalla eller Strömstad.

Hj. hälsningar från broder
Axel.

Ursäkta att jag använder gammalt brefpapper, men när man ska köpa gårdar måste man vara sparsam.

Brev från Axel af Sillén till Elof den 11 december 1911

Hällevadsholm den 11. 12. 11

Käre Bror!

Tack för bref o. kort på födelsedagen. Min födelsedag hade ingen här reda på o. jag firade den genom att ligga och sofva en stor del af dagen. Jag hade bref från alla hemma. Från Pappa fick jag alla Strengnäs tidningar från den 1sta Nov. Och det var en mycket välkommen födelsedagsgåfva. Jag hade trott, att Du skulle skänka mig den där 10an som jag är skyldig Dig, men däraf hörde jag intet.

Angående den af mig omtalade gården bredvid Orresta, så har jag nu fått reda på, att den heter Broby o. ligger ½ mil från Orresta station. Det kan ju alltså inte vara så långt från din vistelseort. Jag tycker att Du skulle kunna rida dit eller fara till Orresta från Enköping. Det skulle vara mycket roligt att höra, hvad det är för något. Jag skref efter ett kronoarrende vid Mälaren och detta befanns vara Edeby Gård på Lofvön 267 tld åker. 4800 kr. i arrende. Det lät inte vidare lockande.

Här knoga vi med litet af hvarje, mest reparationer af olika slag, litet skogsarbeten o. dyl. I kväll snö och regn. Jag börjar längta hem liksom Du till 175ans julmat. Det skall verkligen bli skönt att komma hem o. hvila sig från det trägna arbetet här.

Det var ju ståtligt vid Sickla sjö?

Hj. hälsningar från broder Axel

Afvaktar underrättelser angående Broby Gård.

Brev från Märta af Sillén till Elof den 12 december 1911

Strängnäs d. 12. Dec. 1911.

Kära broder Elof!

Hjärtligt tack för ditt brev, som jag fick för så länge sedan, och ännu inte besvarat, du måste försöka förlåta mig.

Om vi nu skulle övergå till Kantzovs bal, du var ofantligt klok som inte kom, för både pappa och mamma voro av den meningen, att du då hade varit mycket dum, det var som sakt [sic] bara löjtnanter till kavaljerer, Bertil Wickman var också bjuden men kom inte.

Hur mår du?

Nu är det snart jul och du får komma hem, så vi få träffas och få prata, därför så skriver jag nu inte längre för denna gången.

Många kära hälsningar från oss alla, till eder alla, igenom din alltid tillgivna syster

Märta.

Brev från Julius till Elof den 15 december 1911

Strengnäs 15/XII 11

Kära Elof!

Bara några ord:

1:o) Du har väl kommit öfverens med patron Emil om att du får återkomma till honom efter jul och vara där, till dess du skall börja din soldattjänst? Hvarom icke, skall du väl göra det, innan du reser hem.

2:o) Fru Jansson, Nurssa, som i 17 års tid varit skyldig dig 10000 kronor, har redan nu - alldeles nyss - betalat räntan för 1911 med 500 kr. Som jag icke kan sätta in dem för din räkning i saknad af din bankbok, får jag väl behålla dem, tills du kommer, som väl icke dröjer så länge?

3:o) Du ger väl lilla Inga (och kanske någon mer unge?) någon liten julklapp och glömmer väl icke heller tjänarinnan?

4:o) Har du någon af mina böcker, som du icke använder, så tag dem med dig hem.

Allt väl. Mamma och Märta, friska, helsa hjärtligen

genom Pater

Brev från Axel af Sillén till Elof den 24 december 1911

H-holm den 24. 12. 11. [feldaterat? inte ett ord om julafton!]

Broder Elof!

Tack för brefvet af den 19 den. Jag skall försöka att besvara de framställda frågorna. Gården är ej mer än omkring 190 tld under eget bruk. Angående Karls göromål kan jag ej gifva så noggranna upplysningar. Han är aldrig uppe förr än till frukosten ½ 9 o. sedan går han en rond på förmiddagen. Men det är ju ej så riktiga arbeten nu. Han sköter den egentliga bokföringen och gör detta som jag tror mycket ordentligt. Jag har blott afräkningsbok o. folkets böcker samt magasinsjournalen att föra.

Hvad klädseln återigen beträffar kan jag gifva mera detaljerade upplysningar. Inutifrån räknadt består den af 1) skjorta (märkt med Fru W. af S. välkända namnplåt), 2) kalsonger, 3) grå militärbyxor, 4) väst, 5) kavaj, 6) afklippt vinteröfverrock, 7) Stöflar, 8) Hatt, 9) Krage o. halsduk.

Mattiderna äro välling ½ 7, frukost ½ 9, middag 12, kaffe ½ 5. Kväll ½ 8.

Jag är fortfarande nöjd med stället och maten och tycker att jag lär mig en hel del. Det är rätt mycket saker, som man inte har tänkt på förut, men som man nu måste sätta sig in uti. I dag har min arbetsstyrka bestått af 7 man, så att jag kände mig riktigt stolt. Vi hafva i dag börjat köra ett par unghästar. Vi ha rätt bra med snö o. i dag 13°-. Eljest är det magasinsarbete, skogsarbete o. div. reparationer. I går körde vi hem de sista rofvorna på kälkar. De voro alldeles frusna.

Jag har lefvat ganska billigt hittills. Häromdagen beställde jag mig dock en ny kostym hos byskräddaren här (blå cheviot). Pris 40 kr. Min senaste kostade 95 kr, så att det var ju litet billigare. Kan Du möjligen på Ingeborg få köpa en sadel till billigt pris? Här finnes visserligen inga ridhästar, men nu på vintern är det ju mycket hästar i stallet och det är bekvämt, när man skall någonstans. Kalle tänker köpa en i vår säger han. Jag umgicks ett tag med planer på att köpa mig en hund, men tror ej, att jag gör det. Kalle har 2 settrar lika min f. d. o. en stöfvare. Han vill sälja en åt mig, men jag ville helst ha en pudel. Kanske Oskar vill sälja en finare pudel? Är den hästen Oskar köpte till salu?

Hj. hälsningar från broder
Axel

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 23 mars 2008.