www.zenker.se

Brev och bilder från 1907

Januari 1907 Februari 1907 Mars 1907 April 1907 Maj 1907 Juni 1907
Juli 1907 Augusti 1907 September 1907 Oktober 1907 November 1907 December 1907

Mars 1907

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 2 mars 1907 från Kusta gård

Kära Elof!

Nyss fått två bref från Pappa, i hvilka jag sett, att Du är sjuk, skyndar jag mig nu att skrifva till Dig, så att Du åtminstone har något att göra ett par minuter. Tråkigt, att Du skulle ha otur i skidtäflingen. Bland pristagarna kände jag ej namnet på någon enda.

När jag skrifver det här brefvet är kl. 14 minuter för 7 på lördagseftermiddagen, så att arbetet är slut för i dag. Jag har varit i prästgården nu på eftermiddagen för att hämta Farbror till en sjuk gumma. Hr Westerdal var i W-ås och hade kusken med sig, så att jag tog och åkte dit.

I dag har det varit riktigt vårväder här. Snön är också snart borta på vägarna. Om måndag skall jag åka till Kärn på Ängsön tillsamman med kusken och hämta en häst, som hr Westerdahl ropat in på auktion där. På auktionen där träffade hr Westerdal ? Philipsson och B. Wrangel.

I torsdags var jag till staden och hämtade en ny fröken "Medén" till Kusta. Den förra har rest, sedan hon blifvit förlofvad. Den här är 23 år och förefaller ganska treflig ännu så länge.

I fall allt går efter beräkning skulle jag inte ha' mer än 3 lördagskvällar kvar på Kusta. Jag tänker ofta på första dagen jag var ute i arbete och kastade kring torf här på Kusta. Då tänkte jag för mig själf, "att till middagen skall jag väl hålla på, men se'n slutar jag allt upp med landtbruket". Nu har jag snart varit här i 3 år i stället.

Det har väl inte blifvit något ombyte på skämttidningens redaktion. Jag tycker, att de sista numren ha' varit så tråkiga? Hälsa och tacka Pappa för landmannatidningen, som han brukar skicka hit i bland.

Tänk, att Klingberg har slutat hos Kvickfeldt! Hvart skall han nu ta' vägen? Allt eftersom jag blir sömnigare, blir stilen oläsligare märker jag.

I fall isen varit bättre skulle jag ha' åkt hem på skridsko i morgon, men jag får väl vänta till påsk. Märta har väl mycket att berätta om lifvet däruppe bland vargar och troll. Föreslå henne, att hålla en föreläsning på bl..ssalen [oläsl.] om Transtrand och dess inbyggare. Det skulle nog bli folk antager jag eller hvad tror Du?

Nu vet jag intet mer att skrifva om annadt än, att jag mår utmärkt som vanligt och hoppas att [Du] också måtte göra det. Hälsningar till Pappa och Mamma och Märta. Tacka Pappa för bref och penningar. Hurudan är Din affärsställning nu?

Hälsningar från Prästgården samt från din bror
Axel

Fråga Pappa om det var något med boken som jag skickade?

P. S. Jag bryr mig inte alls om att se efter om det är något staffel. Kanske det blir för sent att få brefvet med posten då.

Juni 1907

Brevkort från Wendela af Sillén till Elof af Sillén den 30 juni 1907

Augusti 1907

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 7 augusti 1907

Strengnäs 7/VIII 07

Kära Elof!

Jag måste veta, hur det står till på Lagnö för att kunna göra upp mina - eller rättare sagdt dina - affärer för sommaren. Jag behöfver för detta ändamål veta, hvilken af herrarna Svenson som är hemma, och till hvilken jag således skall adressera mitt bref i den frågan. Svara mig därför genast och säg mig, hur därmed förhåller sig.

Som vi kommo öfverens om, då du var hemma sist, bör du lemna Lagnö omkring den 16 aug. Dock gör det naturligtvis ingenting, om du, på grund af dåligt väder eller någon annan orsak, skulle segla först på lördagen den 17 eller t. o. m. söndagen den 18. Ty jag tror nog, att du varit så nyttig för gården, att betalningen kan anses som en ren förtjänst. Af detta skäl anser jag det icke vara lämpligt, att du beger dig af före den 16, ty måhända skulle då herrarna Svenson finna det genant att mottaga betalning för fulla två månader.

Som du ser, skickar jag härmed en femma till drickspengar åt den jungfru, som haft besväret med dig.

I lördags kväll kom Axel hem med 10-tåget. Sof, åt frukost och reste ånyo på söndagen med Maria. Han hade ej fått permission längre än till kl. 8 på kvällen. Då skulle allt manskap vara i kasernen för att sofva. Ty på måndags morgon skulle hela regimentet uppvisas för kavalleriinspektören, prins Karl, och då gällde det att vara utsöfd och rå med häst och sabel. Vi gingo således kl. 1 ned till Maria, som kom - kl. 3!

Nu är hela familjen Wickman här igen. Hvart Sten skall ta vägen, lär ännu icke vara afgjordt. Bertil synes taga sin inträdesexamen bra nog lätt; få se, om det lyckas. I vidrigt fall lär det vara fråga om att han skall alldeles uppgifva sina studentexamensplaner.

Ohyggligt regn i går och i dag! Hur är det hos er?

Mamma och Märta helsa genom din fader

Jul. af Sillén.

September 1907

Brev från Hildegard Wiberg til Elof af Sillén den 9 september 1907 [troligen ej släkt med Wibergarna i vårt stamträd]

Sundsvall den 9 sept 1907.

Mycken tack för den vackra tavlan, som jag idag fick emottaga!

Ni tackade för brevet. Herr Sillén, jag har ej skrivit något brev till Eder, däremot har jag skickat hälsningar på ett vykort, som Kyrkoherden sände härifrån. Eftersom Ni tackar mig för ett brev, som jag aldrig skrivit, känner jag mig nu tvungen skriva till Er.

Jag ber Eder skriv med omgående och omtala innehållet eller skicka mig det. Förlåt min begäran!

Jag emottager gärna Edra brev! Jag lovar Er, att ej skriva, för att ej uppkalla någon disharmoni mellan Er och Eder far!

Hoppas detta brev ej kommer Er till någon förargelse! Med hopp om svar sändes många hälsningar från

Hildegard Wiberg.

Storgatan 76.

Anm. Henrik Hamboldt berättar, att denna Hildegard är född 1891 i Sundsvall och dotter till fabrikören och bageriägaren Johan Wiberg (född 1861 i Kristianstad) och hans maka Anna Eugenia född Hasselström(1868 i Vänersborg). Denna Anna Hasselström gifter som änka om sig med Hjalmar Wiman och får då dottern Elsa Wiman som gifter sig med Theodor Laurell som är son till kyrkoherden Johan Gustaf Laurell och hans maka Signe född Trönnberg (Signe har skickat ett vykort till Elof af Sillén i januari 1911). Dessutom var Signe Trönnberg och Hjalmar Wiman kusiner då deras mödrar Sophia Holmberg gift Trönnberg och Emma Holmberg gift Wiman var systrar. (Hamboldt är själv ättling till Emma Wiman f. Holmberg.)

December 1907

Vykort från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 21 december 1907, poststämplat Preetz, Holstein

En glad och treflig jul önskas dig. Jag önskade vara med på skid- och skridskoåkning i jul!

Kommer att vara hos en kamrat på en stor egendom i Holstein.

Vill du hälsa hela Str-s från din vän S-y


Vykort från Signe X till Elof af Sillén den 23 december 1907, poststämplat Vevey, Vaud

Vevey, La Prairie.

God Jul och Gott nytt år!

Det är rätt underligt att vara borta öfver Julen och att tänka, att ni nu åka skidor och skridskor, då här ej finns någon snö.

Vi fara kanske upp i bergen efter nyår, och där finns snö och vi åka då kälke.

Många hälsningar från Signe

Brev från Kjell Bernström till Elof af Sillén den 31 december 1907

Ålberga den 31 december 1907

Kära Elof!

Mycken tack skall du ha för ditt välkomna och så roliga bref, med alla nyheter från Säby och Lagnö, som jag nu på länge ej hört något ifrån. Det var väldigt hyggligt af dig att skrifva om allt på Aspön. Det dröjer väl inte så länge förrän du far dit på Säbybalen så vida ej Gubben (Tham) Tamms dödsfall hindrar [svärfar till Wrangel på Säby]. Jag har skrifvit ett par gånger till Emil Swensson å Lagnö men ej ännu fått svar därifrån. Som du kanske vet eller hört så är jag f. n. på Ålberga Gård pr. Nyköping såsom biträdande Bokhållare hos Godsägaren Gustaf Sederholm och trifves alldeles utmärkt bra här. Det är en mycket stor gård med 5 andra underlydande mindre herrgårdar och bondgårdar, så det är mycket med arbete. Förutan jag är det två ordinarie Bokhållare och en kontrollassistent så vi äro rätt många här. Ålberga är ett gammalt järnbruk, som nu är nedlagt för en hel del år sedan och utmärker sig nu som afvelscentrum för Ayshire boskap. Jordbruket är långt framdrifvet och Godsägare Sederholm är känd såsom en af mellersta Sveriges mest framstående jordbrukare.

I ett helt år har jag nu varit uti Skåne och det kändes mycket skönt att vända Skåne ryggen och fara upp till Södermanland igen. Kom öfver en gång i sommar med din båt till Högantorp. Det är ju ej så långt! Jag vet ej ännu om jag bryr mig om Ultuna eller Alnarp. Jag besökte Alnarp i två dagar hos en Agronom Gyllensköld och hade mycket roligt där, var vidare hos Ryttmästaren Baron Jacob Bennet på Örtofta på middag, så i Köpenhamn en söndag och roade mig, bland annat. Kommer du ut till Aspön så hälsa Swenssons, Kyrkoherden och Säbys, om du vill. Jag har varit på Högantorp öfver Julen och hitkom igår kväll. Jagar mycket om helgdagarna med en hel del ungdomar Sederholm och andra, som äro här under lofvet.

Godt nytt År och hjärtliga hälsningar till alla och ännu en gång tack för dittn trefliga bref.

Din gamle kompanjon och vän

Kjell E. Bernström

adressen endast Ålberga.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 18 januari 2014.