Anteckningar i Elof Engelbert Terserus' familjebibel

På försättsbladet står: Minne av Grefvinnan U. Klingenstierna f. Wachtmeister julen 1841

Elof Engelbert Terserus, född i Transtrands församling af vester Dalarna den 20:de Nov. 1819, [Fadr. Comministern ibid, sedermera Com. i Thorsång S. Terserus, d. 2/12 1842.] inskrefs i Fahlu Högre Lärdoms Skola den 1:sta Febr. 1829. Admitterades till Westerås Gymnasium d. 18:de Juni 1835. Begick Herrans heliga Nattvard första gången i Thorsångs kyrka Midsommarsdagen s.å. Slutade efter trenne läro-år cursen på Gymnasium sommaren 1838. Tog afgångs Examen derifrån den 20:de Nov. 1839, och blef Student vid Upsala Academi den 2:dre Dec. s.å. Inskrefs i Theologiska faculteten i April 1840, aflade Dimissions examen d 2 Dec 1841, slutade de practiska öfningarne tillhörande faculteten i sept., igenomgick Prest-Examen den 18 och 19 derpå följande Nov och Prestvigdes den 20:de i samma månad 1842 vid jemnt fyllda tre och tjuge år. Efter Ordination förordnades till sin faders efterträdare såsom vice Commin. i Thorsång d. 2 Dec. nämnda år. Förordnades att vara Fältprosten Herr Mag. Svederi medhjelpare i Nora genom Consistorii missiv af d. 17 apr. 1845. Blef trolofvad med Edla Clementina Engwall 1846 d. 1:a maj [dotter till aflidne Handl. G Engvall och dess enkefru Gustafva Ekmark i Arboga].

Förordnad att vara vice Pastor i Nora Stads och Bergsförsamlingar genom M.V. Consistorii Constitutorial af d. 28 Nov 1849. Utnämnd Comminister i Kungs Barkarö Annex Församling den 4:de Aug 1851 och tillträdde denna lilla lägenhet den 1:a Maj 1852.

År 1852 den 20:de Nov ingick jag ett christeligt egtenskap efter en nära sju årig förlofning med ofvanstående, men nu älskade Maka, Edla Clementina Engvall. Wigseln skedde i Westerås hos min Svåger, källarm. Albert Engvall och förrättades af Domprosten Herr Doctor Björling. Den 24:de i samma månad hemförde jag min hulda Maka, då vi af Grannar och Socknebor på ett vackert och öfverraskande sätt blefvo i hemmet emottagna och välkomnade. Herren välsigne och beskydde nu vår gemensamma, förestående vandring!

År 1853 den 7 Sept. kl 1/4 till 10 e.m. föddes wår Dotter, som i Dopet den 18:de i samma månad erhöll namnet Wendela. Döpelse Acten förrättades af Contr. Prosten Herr Mag. ?.A Bellander i Köping.

Faddrar voro: Comminister Hr J.G. Roman i Nora och min Svärmoder, Enkefru Gustafva Engvall i Westerås; Landskamrer J.F. Rathsman i Aspeboda och Olsbacka och dess ?, min kära Syster E.C. Rathsman, född Törnsten. Min Svåger, källarm. A. W. Engwall i Westerås och min Systerdr E.E. Fredrique Rathsman på Olsbacka, hvaraf tyvärr ingen var närvarande.

Vår lille Son Mårthen föddes strax efter kl. 8 e.m. den 3:dje Nov. 1854 och döptes af Hr Prost Bellander den 13:de i samma månad.

Faddrar voro: Hr Prosten E. O. Schultsberg i Thorsång och Fru Prostn. U. C. Swederus i Nora. Hr Patron L A Helander och dess H:u. Carolina Borg i Nora. Hr Pastor E. L. Hammarström i Nora och min Swägerska Demoise. Emilie Engwall i Ws. Herr Lieutenant C. F. Klingenstierna och Demoiselle Josephina Strömstedt, hvaraf de trenne sista voro sjelfve närvarande.

År 1855 den 29 Dec. föddes kl 1/2 till 5 f.m. wår Dotter Hertha. Dopet förrättades den 8 Jan 1856 af Herr Contr Prost och Led. af N.O. Mag. Bellander som också jemte sin Prostinna woro faddrar. Wittnen dessutom voro Handl. N. W. Victorin och dess fru, född Sundell, igenom Rusth. P. Pehrsson och dess H:u. o. Pastor H. F. Meijer och Demoise. Adolfina Blomberg, den senare i stället för min Syster T. M. Terserus.

Samma lilla Hertha afled genom en stilla död den 30:de Jan 1857 kl. 5 e.m. sedan hon genomlefvat 1 år och 1 månad. Detta år blifver för oss städse minnesrikt för de många pröfningar hvaraf wi härunder af Herren hemsöktes. Efter en svår barnsäng, insjuknade min älskade hustru genast i frossa, hvarpå hon angreps af värk i högra handen och en svullnad i underlifvet hvilket allt kvarhöll henne i fjorton veckor vid sjuksängen och lemnade efter sig en fullkomlig stelhet i samma hand, alla öfriga krämpor att förtiga. Sedan hon begagnat 3 månaders Gymnastik i Stockholm återkom hon till hemmet något förbättrad. På hösten stjelpte jag sjelf med ? , hvaraf jag skadades i pannan och tinningen och har endast Guds dyra nåd att tacka för långt swårare olycka. Barnens hälsa var hela tiden vacklande till dess Herren genom döden tog till sig vår yngsta älskling. Lycklig hon!

År 1858 den 20 Juli föddes Tvillinge barnen, Gossen kl. 1 1/4 e.m. flickan kl. 3 3/4 e.m., hvilka i Dopet den 30 i samma månad blefvo uppkallade Stephan Wilhelm, Hertha Emilia. Dopet förrättades af Hr Prosten Bellander. Faddrar voro: Hr Past. Lindberg i K Carls sn och vår Moster Carolina Ljungberg. Hr apothek. Gyllencreutz och dess Fru. Hr Doctor Engström i Nora och dess Fru ig?. Rusth. L. G. Larsson och dess H:u. Hr Stads Cassören Widén i Nora och dess Fru född Sundell ig?. Rusth. Ol. Nilsson och dess H:u. Hr Magistrats Secreter. M. Sundell och Demoise. Lotta Bergé. I hvilkas ställe voro närv. Hr. Inspekt. Malmstedt och Mams. Albertina Blomberg.

Herrans nåd och välsignelse vare med dessa späda varelser och beskydde dem i en mödosam verld!

År 1861 den 18:de Mars kl. 1 och 4 min föddes vår Dotter Laura och döptes av Herr Doctor Bellander den 4:de April. Faddrar woro Herr Secret. G. O. Strömstedt och dess Fru Louise Malmberg; min Swåger Hautboisten vid Swea Garde L. Löwe och dess Fru ? ? i hvilkas ställe Rusth. P. O. Ericsson och dess H:u voro närvarande. Herr Inspekt. H. F. Hultberg och Demois Sanna Malmberg. Bägge frånvarande.

Efter en kort lefnad af 10 månader afled denna vår lilla Dotter den 17 Nov. s.å. och nedlades i samma graf som den förutgångna Systern.

Sommaren 1862 var min Hustru för Gikt och andra krämpor vid Marstrand och begagnade dess salta bad, bekostad af Enkefru Ohlsson i Nora, under hvilken tid af 11 veckor jag var allena med barn, hushåll och många bekymmer. Jag hade nemligen beslutat mig försöka genomgå Past. Examen. Disputationsprofvet härföre aflades den 28:de Oct. s.å. och Examen fullbordades i Westerås den 3:dje Juni 1863 med betyget: enhälligt Godkänd. Äfven denna sommar var min Hustru vid Marstrand.

Efter att under hösten 1863 hafva igenomgått en svår Kikhosta började vår lille, älskade och hoppingifvande Son Mårten inpå nya året att aftyna, hvadan han upphörde med sin Skol-läsning och vidtog efter Hr Doctor Holms ordination en allvarsam medicinering. Den tycktes dock icke leda till förbättring, utan sedan Han ifrån slutet af Febr. intagit sängen och synnerligast under påsk helgen försämrats, afled Han lugnt och fridfullt i sin moders famn till vår djupa och bittra sorg den 6te April 1864 kl. efter 10 på afton, sedan han i dödsstunden bedjande utropat: söta far, söta mor, söta Gud..... och förmådde icke fullborda de hjertgripande orden, innan ett slag beröfvade honom målet. Efter 1/4 timmas tid var den stilla dödskampen ändad och anden, befriad ur sitt fängsel, återvände till sitt hem hos Gud!

Han begrofs den 14:de i s.m. och lemnade efter sig ett blödande sår i föräldra hjertat, det hvarken tid eller omständigheter förmå läka. Såsom dödsorsak uppgafs af Läkaren: äldre hjertlidande, hvaraf blodens cirkulation hämmats och den svåra hjertklappning, hvaraf han led, uppkommit.

Den 10:de April, under det vår lille Mårtens lik ännu stod hos oss hemma, var profdag för mig utsatt till Himmeta, det jag lyckats erhålla förslagsrum, hvilket prof jag med sorgset mod genom Guds hjelp aflade, och blef jag den 1:a derpå följande Maj utvald till Kyrkoherde i samma Himmeta Församling, för att tillträda denna syssla d 1:a Maj 1865.

Äfven sommaren 1864 tillbragte min älskade hustru vid Marstrand.

Den 30:de April 1865 tog jag ifrån predikstolen afsked från Kungs Barkarö Försg, der vi under arbete och möda men omfattade af Guds nåd och menniskors välvilja genomlefvat 13 år och den 5:te derpå följ Maj skedde flyttningen till det nya hemmet i Himmeta, dit vi skjutsades och följdes af alla våra närmaste vänner och grannar. Den 20:de skedde installeringen, förrättad af Hr Contr. Prosten H. J. Robson. Pingsthelgen insjuknade jag i svår hufvudvärk, hvaraf jag blef sängliggande i 2:ne veckor och först emot hösten återvann hälsa och krafter.

I medlet af aug månad s.å. började min älskade maka blifva orolig till sinnes, hvilket ökade till den förfärligaste ångest, så att hon emot slutet af året var oförmögen till allt och visade fullkomlig sinnesförvirring. Våren 1866 affördes hon till Hospitalet för sinnessjuka vid Conradsberg, återkom efter midsommaren såsom förbättrad, men återföll efter några dagar i samma djupa elände, hvilket fortfor till den 5:te Maj 1867 då hon med döden afled i Arboga. Vid hennes dödsbädd voro jag och vår äldsta dotter Wendela närvarande. Hon begrafdes i Kungs Barkarö thorsd. d. 9:de i samma månad. Fridsvälsignelse hvile öfver den älskades minne! Vår sorg under denna pröfvotid kan icke med ord beskrifvas lika litet som någon tid förmår läka mitt hjertas blödande sår.

Sommaren 1868 gjorde jag med de tre barnen en resa till våra slägtingar i Dalarne och åtnjöto vi der allas vänskap och välvilja. Efter hemkomsten insjuknade jag i gastrisk feber, men tillfrisknade snart.

Våren 1869 bereddes vår äldsta D:r Wendela till sin första nattv.gång. Läsningen började den 10:de Febr. slutades d. 9:de Juni. confirm d. 10 Juni och n.gång d. 20 s.m. Herren välsigne hennes utgång i verlden och bevare hennes hjertas frid!

1868 den 31 Aug. inskrefs Steffan Wilhelm i Arboga Läroverk och började sin offentliga skolgång. Han inkom i 3:dje klassen och fick bo hos sin mormor och moster.

1871 den 6:te Mars afled efter 2:ne veckors sjukdom lugnt och fridfullt min gamla Svärmoder, Enkefru Gust:a Ulr:a Engvall i en ålder af 85 år 1 månad. Hon jordfästes af mig den 17:de i s. månad i Arboga Landskyrkogård, och gjorde hennes bortgång ett djupt intryck på mig och barnen, för hvilka hon alltid hyst en sannt moderlig ömhet. Särdeles smärtsamma minnen väckte hos mig åsynen af Arboga Stads Lik-vagn, i hvilken min makas stoft för fyra år sedan fördes till sitt hvilorum i K. Barkarö.

Den 28-30 Juni s.å. bivistade Prestmötet i Westerås, der synnerligast Hr Pastor Delarose's predikan, Hr Doctor Nordenssons parentation öfver framl. Biskop Ch. E. Fahlcrantz och Prosten Euréns oration utmärkte sig. Hela sommaren var d.å. ovanligt kall och torr.

1872 den 10:de Mars förrättade efter Högv. Domkapitlets förordnande val af ny Komonister ? i Arb. Lands Förs., då v. Past. C. S. Nordblad erhöll den omnämnda sysslan. Samma år afled Hr Kontr.Prosten H. J. Robson i Arboga den 4:de Aug och den 7:de i samma månad erhöll jag förordnande att förestå kontr. Expeditionen under ledigheten, hvaröfver jag visst icke gladde mig. 1873 d. 2 Febr höll frågodag till förberedande af val af ny Kyrkoh. i Arb:a, hvilken förrättning måste afbrytas genom Förf:s yrkande af rättighet att kalla profprester i stället för det hittills följda ansökningssättet. Frågan öfverlämnades till Högv. Domkap:s utlåtande, och Jr.dagsförrättn.(?) uppsköts intill dess Dkpts Resolution häröfver utfallit. Församl:s önskan blef af Konungen medgifven och hela valförrättningen afstannade tills vidare.

År 1874 den 25 Mars kl. 4 och 5 m:r f.m. afled vår käre Son Steffan Wilhelm efter en lefnad af 15 år, 8 md, 5 dgr.

Redan jultiden 1872 började vi märka att hans bröst var sjukt och hostan gaf tillkänna att lungsot hotade. Som lynnet likafullt var gladt och hågen för skolan och studierna lika varm, missleddes vi att tro faran vara mindre, än den i verkligheten var. Emot påsktiden 1873 inträffade de första lungblödningarna, dock lindrigare. Han uthärdade Läse Termin i Arboga och undfick afgångs Betyg till VI kl:n i Westerås Högre Elem. Läroverk.

Juni och Juli månader framflöto i hemmet under fullkoml. frihet från all läsning i lugn. Den 15 Aug förnyades lungblödningen åter, likaledes d. 16:de och vidare d. 6:te Sept, ifrån hvilken dag han för alltid intog sjuksängen. Tillståndet var dock någorlunda, ehuru frossa och feber med hufvudvärk och hosta omväxlade, och lynnet gladt intill medlet af Januari månad inpå nya året, då upphostningen blef förfärlig och liggsår tillstötte. Med kristeligt tålamod och en undergifvenhet vida öfver hans ålder uthärdade han allt sitt lidande och beredde sig genom bön och Guds ords hörande och läsande till den skiljsmässa han såg nalkas. Krafterna aftogo och plågorna voro de sista dygnen bittra. Sista aftonen egde han dock ännu styrka nog, att ombyta linne, kamma sitt hår, äta något och uppdraga sin klocka, hvarefter vi gemensamt läste aftonbönen och han insomnade. Han sof till kl. 1/2 2 på morgon, då han ropade mig vid namn och yttrade att han kände döden nalkas. Sedan systrarna blifvit inropade, insomnade han å nyo och öfvergick utan dödskamp kl 4:5 ifrån sömnen till den eviga hvilan. - Frid öfver denne vår älskade, hoppingifvande, gudfruktige Son!! - Han har aldrig gifvit mig anledning till sorg eller missnöje. Älskad af fader, syskon och alla, som Honom kände, tog Gud Honom till sig i Himmelen ifrån denna farliga verld. - Så slocknade åter en af mina glada förhoppningar! - Den älskade och begråtne beledsagades till grafven d. 1:a Apr. och jordfästes af Hr pastor C. G. Malmström på Himmeta kyrkogård.

Ett bibelblad med anteckningarSommaren 1874 bereddes Hertha Emilia till sin 1:a nattvardsgång. Läsningen började d. 18 Febr. och slutade d. 10 Juni. Confirmation hölls d. 14:de och nattvardsgång d. 21 Juni s.å. Gud bevara hennes själafrid i den farliga verld, deri hon nu tager sitt inträde!

Den 23 Maj 1875 höll jag förslagsval i Arboga, hvilket räckte i 11 timmar och aflopp så, att Kontr Prosten Klingberg, Adj:n Uddén och Regmn. Pastor Stolpe undfingo de flesta rösterna och uppfördes i förslaget. Walet öfverklagades fast utan framgång. D. 12 Juli s.å. reste jag med bägge flickorna till Dalarna, att besöka syskon, slägt och vänner. Hemkom efter en angenäm resa lyckligen den 11 Aug. Allt i hemmet stod väl till.

Den 29 Mars 1877 ändtledigades jag ifrån Kontr:s Expedition i Arb. Kontrakt, då Herr Kyrkoh. E. R. Klingberg i Arboga utnämndes till Prost öfver Arb. Kontr. Jag hade då skött denna Expedition in emot fem år och Gudi lof utan anmärkningar.

1877 den 24:de Maj afled efter 15 månaders tärande lungsot och 16 dygns bittra plågor min så innerligt älskade och af mig och nu enda qvarlefvande Systern djupt begråtna dotter Hertha Emilia i en ålder af 18 år, 10 månader och 4 dagar. Frid och välsignelse vare öfver det goda, kära barnet och Gud förbarme sig öfver oss i sorgen efterblifne enslingar för J:u Chr:i skull! Lifvet är tungt! Hertha fördes till sitt hvilorum den 31:a Maj och begrofs af P:r Malmström.

Utnämndes d. 28 Juni 1878 af Herr Dr. och Biskopen C. O. Björling till prest öfver egen Församling.

Gjorde med Wendela en bad-resa till Wisby d. 12:te Aug. 1878. Jag återvände efter 8 dagar. W:a stannade i 3 veckor. Resan gick lyckligt och vistelsen der var angenäm.

År 1879 d. 14:de Juli afreste jag med Wendela till Dalarne och Olsbacka för att besöka min kära Syster Emilie Rathsman, som länge varit sjuk, samt öfrige slägtingar, fortsatte sedan färden till Mora och togo hemvägen öfver Fahlun, Gefle och Stockholm och kommo lyckligen åter d. 2:a Aug. s.å.

Den 16:de Dec. 1879 afled samma min kära Syster Emilie lugnt och stilla såsom hennes hela vandel varit och sörjes djupt af mig. Hon har ifrån min spädaste barndom vårdat mig såsom en moder och vår vänskap och kärlek har under hela lifvet icke kallnat.

1882 d. 17 Sept. höll jag efter Högv. Domkapitlets förordnande Comminister-val i Arboga Landsförsamling då Adjunkten i Nora Törner till denna tjenst utvaldes. Samma år den 12:te Okt. afled i Stockholm min hederlige Swåger Louis Löwe, bördig från Saxen, efter en längre tids sjuklighet. Han hade under sin tjenstetid varit Fanjunkare vid Svea Garde, för mig en trofast vän och för min Syster en huld make. Redlig, arbetsam, anspråkslös och vänlig i sin umgängelse har han under de tretio år vi känt hvarandra och varit anförvanter ständigt varit min sanne vän. Frid öfver honom!

Wendela af Sillén, f. TerserusÅr 1883 den 17:de Juni afkunnades 1:a g:n lysning till egtenskap mellan mitt enda lefvande barn, dottern Wendela, och v. Lektorn Fil. Dr J. af Sillén, hvilket egtenskap genom vigsel fullbordades d. 12:te Juli s.å., då Bröllopet hölls i Köping hos Fru Berg. Dagen derefter afreste de nygifta till Göteborg och Warberg samt slutl Wennersborg, deras blifvande hem. Och står jag nu efter 64 lefnadsår och 41 tjensteår lika ensam i verlden, som den stund jag en fattig yngling utgick, att under Guds beskydd bryta min lefnads bana och verka mitt lifs dagsverke i Herrens tjenst. Alla de mina äro döde och denna enda af döden sparade är äfven nu ryckt ifrån min sida. --- Herren gaf och Herren tog välsignat vare dock Herrens namn!!

Sommaren 1887 inträffade den olyckshendelsen att jag genom en hästs skenande och vagnens stjelpande under resa till skolexamen skadade mig i bröstet och hufvudet ganska svårt. Blef länge häraf liggande och måste anlita läkare. Stötte likaledes härtill maginflamation med thy åtföljande plågor, hvilket allt höll mig vid sängen under flera veckor och nedtyngde mitt lynne, som genom dödsfall och sorger var redan tillforene fördystradt. Under denna tid mognade mitt beslut att taga afsked ifrån min innehafvande kyrkoherde tjenst i Himmeta Församling och med bibehållande af presta Embetet tillbringa mina år såsom enskiljd man. Genom Högv. Domkapitlet blef denna min önskan beviljad ifrån den 1:a Maj 1888, hvarefter jag den 16:de i samma månad afflyttade till Köpings stad, der jag handlat en liten gård och lägenhet och sedan lefvat som privat person omfattad med mycken vänskap och välvilja. - Har dock biträdt såväl i Köping, som kringliggande Församlingar med predikande och annan presterlig tjenstgöring och har, Gudi lof! intill denna dag varit frisk och efter mina år verksam.

Köping den 18:de Juni 1891

E. E. Terserus

Åter till Elof Terserus' sida i släktträdet

  Senast ändrat eller kontrollerat den 8 december 2010.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt