Släktträd för familjen Zenker

Samuel Terserus 1658 - 1724

 

Samuel Elai Terserus, född i Hjortnäs, Leksand den 16 oktober 1658, gift den 7 april 1692 med Christina Munktelius (1674 - 1751), död den 29 mars 1724.

Barn:

 • Anna Terserus, 1693 - 1740, gift med rådmannen och v. borgmästaren Olof Groth i Säter (1692 - 1783)
 • Elaus Samuelis Terserus 1695 - 1753, rektor i Säter, g. 1736 m. Catharina Ferrin (d. 1773 i Grytnäs)
 • Catharina Terserus 1696 - 1752, ogift
 • Martin Terserus
 • Gustaf Terserus 1699 - 1700
 • Samuel Terserus 1701 - 1783, notarius, verksam i Falun, d. i Säter
 • Johan Terserus 1702 - 1756, kamrer, var i Stockholms rådstugurätt, d. i Säter, ogift
 • Adolf Terserus 1704 - 1737, bruksskrivare, ogift.

  Hade 8 år njutit underwisning i Westerås, då han 1680 begaf sig till Upsala. Magister 1688. Antog 1690 Skolmästaretjensten i Munktorp, men war nederflyttad till Rectoratet i Köpings skola, då han pwgdes 27 Aug. 1691. Dock synes han knappt hafwa tillträdt, ty han sändes straxt efter ordinationen till Säther, att såsom vice Pastor förestå församlingen under vacancen.

  Widare skyndades så med hans befordran, att redan följande 11 Sept. utföll för honom Konungens fullmagt på pastoratet. Wänner och gynnare, för sterbhuset med flera oförsedda döttrar, hade straxt arbetat för conservation, och i synnerhet war det Öfwerste G. Anrep, som dertill begagnade sin nåd hos Konungen, hwilken med sin wanliga hastighet, Biskop och Cons. förutan, afgjorde saken.

  Han tillträdde således 1692, [vigdes i april med företrädarens dotter], introducerades midsommardagen 1693, responderade i prestmötet samma år och predikade 1696. Snart inträffade en swårare tid med misswext och krigsorolighet, då både Pastor och församling råkade i trångmål. Ehuru försöket 1684, att få socknen utwidgad ifrån de angränsande, misslyckades, gjordes 1708 ny ansökning om flera byar ifrån Tuna och Hedemora. Consistorium gaf ock nu sitt förord dertill och Konungen sin befallning, att så ske skulle, "ehwad presterne wille säga deremot". Dock kommo swårigheter i wägen, målet drogs på tiden, afstadnade och kom aldrig till werkställighet. Wid ledigheten i Tuna sökte Terserus att åtminstone blifwa Prost i sin församling och slippa den betungande inspektionen. Han anhöll derom af Biskopen med många skäl i en lång skrifwelse, men förgäfwes, och det kostade på att subordinera under en ung, ograduerad man, som warit kamrat med hans disciplar.

  Hade icke sina förfäders kraft, men war dock en god Pastor, och sjelfwa den stolte Dalborg erkände, att i hans stora contract war han den, som framför andra iakttog sina skyldigheter. De sednare åren nog nedstämd till lynnet af motgångar, behof och äfwen sjuklighet. Godsinnad war han, i synnerhet emot Capellans-enkorna hielpsam.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 15 november 2004
Martin Terserus 1698 - 1775 Elof Elofsson Terserus 1614 - 1664
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt