Släktträd för familjen Zenker

Erik Ersson 1709 - 1770

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Erik Ersson, född i Ransta den 16 september 1709. Gift 1. gången 1732 med Anna Ersdotter, fick med henne 2 söner. Gift 2. gången 1734 med Margareta Jansdotter (f. 27/6 1713, d. 16/9 1781). Död den 28 februari 1770. Ärlig och beskedlig.

Barn i äktenskapet med Margareta Jansdotter:

  • Lars Ersson
  • Ytterligare 3 okända söner
  • Ytterligare 3 okända döttrar.

Fadern var i lifstiden ährlige och beskedelige Erik Ersson och modern ährliga och beskedliga hustru Margareta Ersdotter. Samma hans moder var mån om att denna dess lilla son strax efter den naturliga födelsen måste i den christeliga och nya födelsen igenom den heliga döpelsens Sacramente inympas i Cristo Jesu det sanna vinträdet, samt därigenom blifva ett Guds barn, ledamot af Guds församling på jorden och arfvinge till det eviga lifvet.

Gud vars vägar med menniskors barn äro obegripliga, men därhos ....? visa och heliga, behagade att visa det ....? med detta barnet ifrån början af dess lif, ty den vår nu afledna christendomsbroder föddes hade Gud redan näst förut igenom döden bortkallat dess käre fader, och på 2:dra året efter födelsen måste han äfven mista sin kära moder. Såsom ett faders och moderlöst barn emottogs han nu i sina släktingars sköte, vilka uppfostrade honom under de uppväxande åren.

År 1732 ingick han äktenskap med sin förra hustru Anna Ersdotter med vilken han hade 2 söner, som för sin fader genom döden aflidit. Efter ett års änklingestånd ingick han efter försynens skickelse sitt andra äktenskap år 1734 med sin nu i sorgen qvarlämnade kära maka, ährliga och dygdesamma hustru Margareta Jansdotter uti Ransta, hvilken uti sammanlefvnad Gud välsignat med 7 barn, nämligen 4 söner och 3 döttrar. Detta deras äktenskap varade i 36 år.

Vår afledne christendomsbroder har i sina välmäktiga dagar varit en idog och flitig arbetare, som väl förestått och förkofrat sitt hus, och huru han uppfört sig såsom en rättskaffens christen och människovän det var allom bekant, så att man nu inte behöfver därom vidare utföra. Anbelangande hans sista sjukdom, så blef han för mer än 4 år sedan anfallen av en ganska svår sjukdom nämligen slag, som satte honom alldeles utur stånd att vidare styra eller råda och svårmod följde ganska mycket uselheten. Det hände härvid honom det samma, som det händer kära alla syndare. Den gode och barmhärtige Gud sänder oss bedröfvelse uppå, om det vi skola besinna oss på det vi skola tjudras från vidare inslag, och på det vi under nådens tuktan måtte uppvinnas till Guds rike.

Under samma hans långvariga sjukdom fick hans kära och även sjuka hustru tillfälle att tillräckeligen visa en makas skyldighet i nödens stund. Hennes och barnens tjänstaktighet mot honom, hennes christeliga tålamod därunder med hvilken vaka blef till ett vackert exempel for andra äkta makor.

Den christeliga församlingen tog sig hans angelägenhet an och suckade enhälligt under sammankomsterna i detta Herrens hus, att Gud ville trösta hans tro och hjälpa honom utur dess vedermöda. Gud gav därtill sitt nådiga bifall och slöt hans ände den 28 sistlidna febr. 1770. 61 år. Testamente till Kyrkan 15 daler, till de fattiga 1:16 kopparmynt.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 november 2004
Lars Ersson 1745 - 1814 Margareta Jansdotter 1713 - 1781