Släktträd för familjen Zenker

Anna Johansdotter 1734 - 1814

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Anna Johansdotter, född i Smedstorp, Sala 1734, död 1814. Gift med Erik Andersson (1735 - 1778).

Barn:

  • Anders Ersson
  • Okänd dotter
  • Okänd dotter
  • Okänd dotter
  • Okänd dotter.

[Erik Anderssons] hustru ärliga och hedersamma Husfru Anna Johansdotter, ifrån Fastbo hvars warelse - lekamen sistlidne gårdag befordrades till sitt hvilorum. Hon uppnådde en hög ålder ty hon var född 1734 uti Sala landsförsamling, där hennes fader Jan Abrahamsson warit arrendator af Smedstorp och med sin kära hustru öfwerlämnade denna deras kära dotter till Gud, då hon genom den nya födelsens bad (= dopet) uti ordet blef upptagen till ett Guds barn och en medlem uti Christi kyrka och församling. Under deras ömsinta handledande och allfwarliga tillsyn blef hon christeligen uppfostrad och derjemte undervisad i sådana Hushållsämnen, som äro nyttiga att kunna och veta för hvar och en af hennes kön och willkor. Men hon ville vid sidan öka sina insikter, hwarföre hon någon tid berömligen tiente, och kom sedan hit till församlingen år 1761, då hon efter försynens visa skickelse begärdes till hustru af skattebonden Eric Andersson uti Fastbo. Under 15 års sammanlefvnad med bemälte sin käre man, som för 38 år sedan hädanskildes, har hennes äkta säng blifwit af Gud wälsignad med 1 son och 4 döttrar, af hvilka endast sonen unga Anders Ersson i Fastbo öfwerlefwer, som om sin kära moder på dess höga ålderdom burit en synnerlig omvårdnad samt tillika med sin kära hustru skjött henne med en öm kärlek alt intill hennes dödsstund. Ehuru av ålderdomsbräckligheter utmattad kunde hon dock skjöta sig sielf intills nu i höst, då hon måst warit sängliggande. Förtröstan på Gud, undergifwenhet under hans faderliga behag och tålamod under lidande har utmärkt hennes sista lefnadsår så wäl som dess öfriga så långwariga som vackra lefnad. Icke bedragen i sitt hopp fick hon med glädje emottaga förlossningsstunden, som inföll kl. 7 om aftonen torsdagen den 20 dennes, sedan hon hunnit till en ålder af 80 år.

Led mig Jesu här i lifwet.

 

 
  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 november 2004
Margareta Jansdotter 1703 - 1739 Jan Abrahamsson 1704 - 1773 Anders Ersson 1770 - 1852 Erik Andersson 1735 - 1778